Skip to main content

Vilkår og betingelser for produkt

LÆS VENLIGST DE FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG GRUNDIGT IGENNEM

BRUGERLICENS

Autodata Limited er et aktieselskab, der er registreret i England og Wales under virksomhedsnummer 01062727 med registreret adresse på adressen Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ (‘Autodata’).

Din adgang til Autodatas database kontrolleres af en elektronisk tilladelse, der aktiveres ved at indtaste et brugernavn og en adgangskode. Brugernavne og adgangskoder leveres af Autodata eller dennes autoriserede agent på abonnementsbasis.

Ved at tilgå Autodatas database og ved at betale abonnementet accepterer du at være bundet af vilkårene og betingelserne i denne licens. Til gengæld vil Autodata tildele dig en licens til at tilgå og anvende Autodatas informationer i henhold til følgende vilkår og betingelser:

  1. Definitioner

I denne licens vil følgende ord have følgende betydning:

‘Autodatas informationer’ betyder den information, der er indsamlet af Autodata og offentliggjort på abonnementsområdet på Autodatas website;

‘Autodatas website’ betyder websitet på workshop.autodata-group.com, eller et eventuelt andet website, som Autodata adviserer dig om;

‘Intellektuelle ejendomsrettigheder’ betyder ethvert patent, enhver copyright, ethvert design, enhver brugsmodel, ethvert varemærke, handelsnavn, domænenavn, enhver databaserettighed, rettighed til knowhow og fortrolige oplysninger samt alle andre intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder eller lignende rettigheder, hvad enten disse er registreret eller ikke-registreret, eller der er tale om analoge rettigheder, der eksisterer i henhold til lovgivningen i ethvert givet land;

‘Licensaftale’ betyder denne brugerlicens/vilkår og betingelser for produktet;

‘Tilmeldingsformular’ betyder den formular (elektronisk eller andet), der udfyldes med dine oplysninger, abonnementsperioden og den forfaldne abonnementspris. Hvis der er uoverensstemmelser mellem denne licens og tilmeldingsformularen, skal vilkårene og betingelserne for denne licensaftale have forrang;

‘Abonnementsområdet’ betyder den del af Autodatas website, som kun er tilgængelig ved indtastning af et gyldigt brugernavn og en gyldig adgangskode, og som indeholder Autodatas informationer;

‘Abonnementsprisen’ betyder den pris, der er aftalt mellem dig og Autodata som anført på tilmeldingsformularen;

‘Abonnementsperioden’ betyder den periode, for hvilken du har betalt abonnementsprisen for at få adgang til Autodatas informationer, som anført på tilmeldingsformularen; og

‘Du/dig’ betyder den organisation, der betaler for at have adgang til Autodatas informationer, og

‘din/dine’ skal fortolkes i overensstemmelse hermed.

  1. Udstedelse af licens

2.1. Ved modtagelse af den korrekt udfyldte tilmeldingsformular og under hensyntagen til (og modtagelse af) din betaling af abonnementsprisen til Autodata giver Autodata dig onlineadgang til abonnementsområdet og tildeler dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig begrænset licens til at tilgå Autodatas informationer i abonnementsområdet i abonnementsperioden i henhold til vilkårene og betingelserne for denne licensaftale.

2.2. Den licens, der tildeles i henhold til paragraf 2.1, udstedes vedrørende det enkelte fysiske site eller den fysiske adresse anført på tilmeldingsformularen og gælder adgangen til Autodatas informationer for en enkelt internetopkoblet enhed, der er i brug på ethvert givet tidspunkt på det pågældende sted. Du vil få tildelt et enkelt brugernavn og en adgangskode og skal sikre, at dette brugernavn og denne adgangskode ikke kommer nogen tredjepart i hænde eller anvendes på anden vis end som tilladt i henhold til disse vilkår og betingelser. Du accepterer at holde Autodata skadesløs, hvad angår ethvert tab, ethvert erstatningsansvar, enhver skadeserstatning eller alle eventuelle omkostninger, Autodata eller nogen tredjepart måtte pådrage sig som følge af din manglende overholdelse af denne forpligtelse. Du skal omgående informere Autodata på skrift, hvis sikkerheden for en adgangskode er blevet kompromitteret.

2.3. Adgang til Autodatas informationer via yderligere internetforbundne enheder på det i paragraf 2.2 anførte sted vil blive bevilget efter Autodatas skønsmæssige vurdering og vil kræve udfyldelse af yderligere tilmeldingsformularer samt yderligere abonnementsbetalinger, hvorefter der vil blive tildelt yderligere brugernavne og adgangskoder.

2.4. Du må kun anvende Autodatas informationer som reference med det formål at vedligeholde og reparere motorkøretøjer.

2.5. Kun du og dine ansatte er autoriseret til at anvende det brugernavn og den adgangskode, Autodata giver dig i henhold til paragraf 2.2, og du må ikke offentliggøre eller autorisere videregivelsen af brugernavnet og adgangskoden til nogen tredjepart.

2.6. Du må ikke anvende, kopiere, downloade, udleje, udlåne, lease, sælge, distribuere, udsende eller på anden måde overføre nogen af Autodatas informationer eller nogen kopi, modificering, oversættelse eller tilpasning af nogen af Autodatas informationer på anden måde end den ved lov tilladte, eller som udtrykkeligt anført i denne licens. Du må ikke ved hjælp af en webcrawler eller på anden vis tilgå Autodatas informationer, hvad enten dette ske manuelt eller automatisk, med henblik på at gengive nogen del af Autodatas informationer i nogen form. Du må ikke foretage dekompilering, adskillelse, reverse engineering eller skabe afledte værker baseret på alle eller nogen dele af Autodatas informationer.

2.7. I abonnementsperioden og i en periode på 12 måneder efter dennes afslutning (uafhængigt af årsagen) skal du give tilladelse til, at Autodata og dennes repræsentanter til enhver rimelig tid og efter forudgående varsling kan inspicere og få adgang til ethvert sted og det computerudstyr, der er placeret der, på hvilket Autodatas informationer bliver (eller blev) anvendt, samt til alle optegnelser, der er gemt i medfør af denne licensaftale, med henblik på at sikre, at du overholder denne licensaftale.

2.8. Du accepterer, at Autodata må overvåge din onlinebrug af abonnementsområdet, fx for at sikre overholdelse af denne paragraf 2, eller for at indsamle statistisk materiale relateret til brugen af Autodatas website. Hvis Autodata på rimelig vis fastslår, at du tilgår eller på anden måde anvender abonnementsområdet på anden vis end i henhold til denne licens, har Autodata ret til omgående at indstille eller afbryde din adgang til abonnementsområdet uden forpligtelse til at tilbagebetale nogen del af abonnementsprisen til dig.

2.9. Du accepterer, at du i forbindelse med din anvendelse af abonnementsområdet kan vælge for nemheds skyld at uploade visse oplysninger vedrørende dig eller dine kunder eller forretningspartnere (herunder oplysninger om din(e) fysiske placering(er), navne på de af dine ansatte, der tilgår abonnementsområdet, mærker og modeller på motorkøretøjer, som dine kunder eller forretningspartnere ejer, osv.) til abonnementsområdet. Disse oplysninger forbliver til enhver tid din ejendom, og du kan når som helst vælge at slette disse oplysninger fra abonnementsområdet. Ved at uploade disse oplysninger til abonnementsområdet, giver du samtykke til, at Autodata må gemme en kopi af disse oplysninger. Autodata skal overholde alle fastsatte lovkrav relateret til behandlingen af disse oplysninger og skal sikre, at disse oplysninger til enhver tid behandles som fortrolige.

2.10. Du må ikke anvende (eller tillade, at nogen tredjepart anvender) Autodatas informationer i forbindelse med vedligeholdelse eller reparation af nogen motorkøretøjer, der anvendes til, eller som med rimelighed kan mistænkes for at blive anvendt til militære formål eller i forbindelse med transport eller opbevaring af masseødelæggelsesvåben eller på anden vis i strid med den Europæiske Unions eller anden lovgivning. Du skal omgående informere Autodata på skrift, hvis du er blevet opmærksom på eller mistænker, at Autodatas informationer eller din adgang til abonnementsområdet er blevet anvendt til sådanne formål.

2.11. Du skal overholde alle til enhver tid gældende love og regler på det sted, hvorfra du tilgår Autodatas informationer og abonnementsområdet, og du må ikke anvende (eller tillade anvendelsen af) Autodatas informationer i forbindelse med nogen ulovlige aktiviteter.

  1. Varighed

3.1. Medmindre Autodata bringer denne til ophør i henhold til paragraf 2.8 herover eller paragraf 6.2 herunder, vil denne licensaftale træde i kraft på den dato, hvor Autodata tildeler dig et brugernavn og en adgangskode, der giver adgang til abonnementsområdet, og den vil være gældende for hele abonnementsperioden.

3.2. Medmindre vi modtager en varsling fra dig inden for de sidste 30 dage af abonnementsperioden (og enhver efterfølgende fornyelse heraf) om, at du ønsker at opsige denne licensaftale, vil denne licensaftale automatisk blive fornyet for endnu en abonnementsperiode på 12 måneder, eller for den periode, der er specificeret i din kontrakt, hvor dette er relevant, og du vil blive opkrævet prisen for en ny abonnementsperiode. Prisen for den nye abonnementsperiode vil automatisk blive trukket fra det betalingsmiddel, som du har autoriseret os til at registrere, eller, hvor dette er relevant, via det medie, hvorigennem du har købt dit abonnement, og ellers vil der blive udstedt en faktura til dig. Hvis du ikke betaler prisen for den nye abonnementsperiode i forbindelse med en fornyelse af denne licensaftale, når betalingen forfalder, kan Autodata indstille eller afbryde din adgang til abonnementsområdet.

3.3. Autodata kan ændre abonnementsprisen eller andre priser eller beløb under eller i relation til denne licensaftale efter skriftlig varsling af dig (herunder via elektronisk kommunikation eller e-mail).

  1. Garantier og godtgørelser

4.1. Autodatas informationer er indsamlet af Autodata via informationer fra producenter af køretøjer og komponenter og via resultaterne af tests udført af Autodata og forudsætter et passende niveau af færdigheder og kompetencer. Al rimelig omhu er udvist for at sikre, at disse oplysninger er nøjagtige. Ikke desto mindre giver Autodata ingen garanti for, at Autodatas informationer er fyldestgørende eller nøjagtige, og Autodata accepterer i det maksimale omfang, dette er tilladt ved lov, intet erstatningsansvar som følge af, at nogen af Autodatas informationer eventuelt måtte vise sig ikke at være fyldestgørende eller nøjagtige.

4.2. Autodatas informationer er indsamlet til brug i forbindelse med køretøjer, der er fremstillet efter europæiske specifikationer. Du skal være opmærksom på, at i lande uden for Europa kan modelnavne og -beskrivelser samt de beskrivelser, der relaterer sig til dem, afvige fra dem, der er opgivet i Autodatas informationer.

4.3. Medmindre dette er specifikt anført af køretøjets producent, anbefaler Autodata ikke anvendelsen af nogen form for additiver, rengøringsmidler eller behandlinger. Autodata accepterer ikke noget erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af anvendelsen af sådanne additiver, som kan forårsage skader og potentielt ugyldiggøre køretøjets garanti.

4.4. Autodatas informationer leveres ‘SOM BESET’, og alle vilkår eller garantier, udtrykkelige eller underforståede, lovbestemte eller på anden vis (herunder, men ikke begrænset til vilkår og garantier, der vedrører nøjagtighed, fuldstændighed, udbredelse, sikring af, at der ikke foreligger patentkrænkelse, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål (hvad enten dette er varslet eller ej) af noget produkt) ekskluderes hermed.

4.5. Autodata tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at Autodatas website er fri for computervira, trojanske heste og anden skadelig kode, men du bør sikre, at du anvender den fornødne opdaterede antivirussoftware. Autodata påtager sig intet erstatningsansvar opstået på baggrund af noget angreb af computervira eller anden skadelig kode.

4.6. Autodata tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at Autodatas website er tilgængeligt. I visse sjældne tilfælde kan antallet af brugere, der anvender sitet på én gang, forårsage, at det bliver langsommere, og ved andre lejligheder kan sitet være midlertidigt utilgængeligt pga. service eller reparation. Selvom Autodata vil bestræbe sig på at advare brugere om planlagte serviceafbrydelser, garanterer Autodata ikke, at sitet vil være tilgængeligt til enhver tid. I det maksimale omfang loven tillader dette, accepterer Autodata intet erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af brugernes manglende adgang til Autodatas informationer eller websitets eventuelle langsomme funktion.

4.7. Dit eneste retsmiddel og Autodatas fulde erstatningsansvar er defineret i denne licensaftale, og Autodata skal under ingen omstændigheder være erstatningsansvarlig over for dig eller nogen anden person for noget tab af indtægt, tab af faktisk eller forventet indtjening, hvad enten denne vedrører den almindelige forretningsdrift eller andet (herunder, uden begrænsning, tab af indtjening ved kontrakter); tab af rådigheden over penge; tab af forventede besparelser; tab af omsætning; tab af muligheder; tab af goodwill; tab af eller skader på omdømme; tab af eller ødelæggelse af data; tab af ledelses- eller administrationstid, juridiske udgifter eller udgifter eller vederlag til andre faggrupper; eller noget indirekte eller afledt tab eller nogen indirekte eller afledte skader, uanset hvordan disse er opstået, der måtte opstå direkte eller indirekte på baggrund af indholdet af denne licensaftale eller anvendelsen eller den forhindrede anvendelse af Autodatas website.

4.8. Du medgiver hermed at holde Autodata skadesløs i forhold til alle erstatningsansvar, omkostninger (herunder juridiske omkostninger), skader, tab, søgsmål, krav eller retsprocesser, der måtte opstå direkte eller indirekte som et resultat af nogen uautoriseret brug fra din side (eller fra dine ansattes side eller af nogen tredjepart, som du eller dine ansatte har givet adgang til Autodatas informationer) af Autodatas informationer eller af Autodatas website, hvad enten dette sker i overholdelse af vilkårene i denne licensaftale eller på anden vis. Du skal forsyne Autodata med al eventuel dokumentation eller alle oplysninger, der er i din besiddelse eller under din kontrol, som Autodata med rimelighed beder om i forbindelse med din anvendelse af Autodatas informationer, i tilfælde af at Autodata møder nogen indsigelser, krav eller klager i relation til din anvendelse af Autodatas information.

4.9. Undtagen som beskrevet i denne licensaftale, eller som vedtaget ved lov, gives der ingen yderligere garantier (hverken udtrykkelige eller underforståede), hvad angår Autodatas informationer eller Autodatas website. Intet i denne aftale skal tjene til at se bort fra eller begrænse nogen af parternes erstatningsansvar i tilfælde af død eller personskade som følge af dennes uagtsomhed, ej heller i tilfælde af svigagtig vildledning, eller noget erstatningsansvar, der ikke kan ses bort fra i henhold til lovgivningen.

  1. Rettigheder i Autodatas informationer

5.1. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i Autodatas informationer ejes af Autodata Limited og/eller dennes licensgivere. Du har ingen rettigheder til eller i Autodatas informationer ud over de rettigheder, der er specifikt tildelt i henhold til denne licensaftale og tilmeldingsformularen, og alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt dig, er forbeholdt Autodata.

5.2. Den meddelelse om ophavsret og databaserettigheder, der er inkluderet i Autodatas informationer, skal til enhver tid forblive en integreret del af Autodatas informationer og enhver tilladt kopi.

5.3. AUTODATA og Autodatas logo er registrerede varemærker tilhørende Autodata Limited.

5.4. Du overdrager hermed (og accepterer at indhente tilladelse til overdragelse fra enhver af dine ansatte) uden omkostninger for Autodata alle rettigheder (herunder ophavsret) til ethvert indhold, der er relateret til reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer, som du leverer eller stiller til rådighed (fx via e-mail eller via opslag i Autodatas brugerfora, eller lignende offentlige faciliteter, der ejes eller drives af Autodata) til Autodata som supplement til Autodatas informationer.

  1. Almindelige oplysninger

6.1. Du må ikke overføre, overdrage, udstede underlicens til eller på anden måde skaffe dig af med hele eller dele af denne licensaftale, eller nogen af dine rettigheder eller pligter på baggrund af denne uden forudgående skriftlig samtykke fra Autodata.

6.2. I tilfælde af, at du ikke overholder vilkårene og betingelserne i denne licensaftale, har Autodata ret til at bringe denne licensaftale til ophør med omgående effekt og uden varsel. Ved udløbet af denne licensaftale, uanset årsag, ophører alle rettigheder, der er tildelt dig i medfør af denne licensaftale.

6.3. Du giver dit samtykke til, at Autodata må lagre dine betalingsoplysninger med henblik på at lette fremtidige abonnementsbetalinger. Autodata skal overholde alle former for databeskyttelseslovgivning i forbindelse med lagring og behandling af persondata.

6.4. Autodata kan til enhver tid opdatere vilkårene i denne licensaftale ved at varsle dig herom på skrift (herunder via elektronisk kommunikation eller e-mail).

6.5. Hvis nogen bestemmelse i denne licensaftale erklæres for ugyldig eller uigennemførlig, skal de øvrige bestemmelser i denne licensaftale bevare deres fulde retskraft og retsvirkning.

6.6. Intet i denne licensaftale skal anses for at udgøre et partnerskab mellem parterne eller udnævne nogen part til agent for den anden part.

6.7. Intet i denne licensaftale har til hensigt at tildele nogen tredjepart nogen fordel (hvad enten en sådan fordel ville være opstået i henhold til kontraktloven (tredjeparters rettigheder) af 1999 eller på anden vis), og ingen del heraf vil kunne håndhæves af nogen tredjepart.

6.8. Denne licensaftale og tilmeldingsformularen udgør hele aftalen mellem dig og Autodata og erstatter alle eventuelle forudgående arrangementer, forståelser eller aftaler mellem dig og Autodata i relation til Autodatas informationer. I det omfang, der måtte opstå et misforhold mellem denne licensaftale og tilmeldingsformularen, skal vilkårene i denne licensaftale have forrang.

6.9. Denne licensaftale skal være underlagt og fortolkes i henhold til lovgivningen i England og Wales, og retten i England og Wales skal have ikke-eksklusiv jurisdiktion.

  1. Cookies

7.1. Cookies gør os i stand til at identificere din enhed eller dig, når du er logget ind. Autodata anvender cookies, der er strengt nødvendige for at gøre dig i stand til at bevæge dig rundt på sitet eller gøre visse basale funktioner tilgængelige. Vi anvender cookies for at forbedre websitets funktionalitet. Vi anvender også cookies til at hjælpe os med at forbedre vores websites ydeevne for at sikre dig en bedre brugeroplevelse. Vi videresælger ikke de informationer, der indsamles via cookies.

7.2. Du giver dit samtykke til, at Autodata må lagre cookies på din(e) enhed(er) til de i 7.1 beskrevne formål.

7.3. Bemærk, at i tilfælde af, at du vælger at deaktivere eller fjerne cookies fra din enhed, kan dette forhindre din fulde udnyttelse af applikationen, og nogle af applikationens funktionaliteter vil muligvis ikke virke.

7.4. Hvis du ønsker flere oplysninger om de cookies, vi anvender, bedes du kontakte Autodata. https://www.autodata-group.com/global/contact-us/ eller læse vores cookie-politik på https://www.autodata-group.com/corporate/privacy-policy/.

  1. Databeskyttelse

8.1. Autodata og du aftaler, at de fastlagte bestemmelser i Bilag 1 – Databeskyttelsesbilag skal forpligte parterne, hvad angår deres respektive forpligtelser vedrørende databeskyttelse og informationssikkerhed.

BILAG 1 – DATABESKYTTELSESBILAG

Termerne ‘persondata’, ‘registeransvarlig’, ‘databehandler’, ‘behandling’ og ‘den registrerede’ har den betydning, der tilskrives dem i henhold til den relevante forordning (defineret herunder).

‘Autodatas datalagringspolitik’ betyder den af Autodata fastlagte politik for lagring af persondata som til enhver tid opdateret af Autodata;

‘Dine persondata’ betyder med undtagelse af eventuelle køretøjsdata alle persondata i en hvilken som helst form eller et hvilket som helst medie, som (i) leveres, eller i forbindelse med hvilke der tildeles adgang til Autodata, hvad enten dette gøres af dig eller på anden vis i relation til denne licensaftale eller (ii) produceres eller genereres af eller på vegne af Autodata i forbindelse med denne licensaftale;

‘Databeskyttelsesbilag’ betyder dette databeskyttelsesbilag;

‘Databeskyttelseslovgivning’ betyder direktivet (som til enhver tid ændret eller udskiftet) og forordningen samt lov om databeskyttelse 2018;

‘Direktiver’ betyder det europæiske direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation (Direktiv 2002/58/EF);

‘Forordning’ betyder den britiske GDPR eller EU’s GDPR, hvor dette er relevant;

‘Anmeldelsespligtigt brud’ betyder enhver uautoriseret eller ulovlig behandling, offentliggørelse af eller adgang til dine persondata og/eller nogen utilsigtet eller ulovlig destruktion af, tab af, ændring af, eller forvanskning af dine persondata;

‘Tilsynsmyndighed’ betyder enhver kompetent databeskyttelsesmyndighed, hvis kompetence du er underlagt, hvad angår dine persondata, og hvor Autodata stiller deres services til rådighed; og

‘Køretøjsdata’ betyder   ethvert registreringsmærke for køretøjer (‘VRM’), køretøjsidentifikationsnummer (‘VIN’) eller alle former for data eller oplysninger relateret til noget køretøj eller reparation af noget køretøj i nogen form, format, eller på noget medie, herunder VRM eller VIN på billeder eller i billedformater.

1.1. Parterne aftaler, at det følgende fastlægger de informationer, der kræves af forordningen

Genstand for behandling – information om service, vedligeholdelse og reparation af køretøjer samt opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser i henhold til denne licensaftale.

Behandlingens varighed – i licensaftalens løbetid, indtil den bringes til ophør, eller indtil Autodatas behandling af persondata ikke længere er nødvendig for udførelsen af dennes relevante forpligtelser i henhold til licensaftalen eller i forhold til dennes øvrige legitime interesser eller i henhold til Autodatas datalagringspolitik.

Behandlingens natur – behandling af kundens kunders persondata med det formål at servicere, vedligeholde og reparere køretøjer. Persondata indtastes af dig og dine autoriserede, udpegede eller godkendte reparatører, teknikere eller tredjeparter.

Behandlingens formål – at muliggøre service, vedligeholdelse og reparation af køretøjer samt relaterede services samt at opfylde Autodatas forpligtelser i henhold til denne licensaftale.

Typen af persondata – registreringsmærke for køretøjer (VRM) og/eller køretøjsidentifikationsnummer (VIN)

Kategorier af registrerede – køretøjsejere

1.2. Du og Autodata aftaler hermed, at, hvad angår denne licensaftale, skal Autodata (og enhver tilladt underleverandør) fungere som databehandler for dine persondata. For at undgå tvivl er både du og Autodata hver en uafhængig dataansvarlig, hvad angår køretøjsdata.

1.3. Autodata skal her i sin egenskab af databehandler:

1.3.1. kun behandle dine persondata i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne licensaftale, i overensstemmelse med Autodatas datalagringspolitik og/eller som pålagt i den relevante lovgivning (forudsat at Autodata først informerer dig om dette lovkrav inden behandlingen, medmindre lovgivningen forbyder dette på grund af vigtige offentlige interesser);

1.3.2. sikre, at alle ansatte, der har adgang til dine persondata, er underlagt behørig tavshedspligt;

1.3.3. opretholde alle relevante tekniske og organisatoriske forholdsregler for at garantere sikkerheden af dine persondata. Sådanne forholdsregler skal være i overensstemmelse med Autodatas relevante it-sikkerheds- og/eller informationssikkerhedspolitikker.

1.3.4. i det omfang, det er muligt, assistere dig i at opfylde sine forpligtelser ved besvarelse af anmodninger om udøvelse af den registreredes rettigheder som anført i direktivet og afsnit III i forordningen (Den registreredes rettigheder);

1.3.5. Du giver autorisation til Autodata til om nødvendigt at benytte underdatabehandlere for at kunne levere tjenester og/eller som defineret på https://www.solera.com/sub-processors-of-data-subject-to-gdpr/ samt til Amazon Web Services EMEA SARL, Microsoft Ireland Operations Limited. Du kan anmode om varsling om tilføjelsen af underdatabehandlere, og hvor dette er praktisk muligt, vil Autodata give mindst femten (15) dages varsel om planlagte ændringer.  Hvis du med rimelighed mener, at en foreslået underdatabehandler vil være til skade for beskyttelsen af dine persondata, skal du give Autodata besked og arrangere et møde med ledelsen for at diskutere problemet.  Parterne er enige om at samarbejde i god tro om at finde frem til en rimelig løsning.  Du accepterer, at Autodata er en del af et globalt netværk af virksomheder, der leverer tjenesteydelser.  Autodata indvilliger i, at dine persondata, der er lagret i Autodatas tjenester, udelukkende skal hostes på servere, der er placeret i EØS, Storbritannien eller Schweiz, mens underdatabehandlere kan tilgå dine persondata fra andre lande.

Autodata indgår en skriftlig aftale med hver underdatabehandler. Denne aftale skal omfatte forpligtelser til beskyttelse af dine persondata svarende til dem, der er anført heri.  Hvor adgang til dine persondata medfører en overførsel i medfør af den gældende databeskyttelseslovgivning til et land uden for (i) EU eller EØS og (ii) et land, der er af den kompetente myndighed (herunder Europa-Kommissionen og den schweiziske Forbundsdatabeskyttelses- og Informationsmyndighed) vurderes ude af stand til at sikre et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse, skal Autodata sikre, at disse overførsler dokumenteres ved hjælp af ‘standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til registerførere etableret i tredjelande’ ifølge Kommissionens beslutning 2010/87/EU af 5. februar, 2010, eller efterfølgende lignende aftaler autoriseret af Europa-kommissionen (‘standardkontrakt’) integreret i nogen form for yderligere organisatoriske, kontraktuelle og tekniske tiltag, der er nødvendige for at garantere et i praksis tilsvarende niveau af beskyttelse. Hvis og i det omfang, at der forekommer uoverensstemmelser imellem dette databeskyttelsesbilag og standardkontrakten, skal bestemmelserne i standardkontrakten have forrang;

1.3.7. under forudsætning af rimelige adgangsforanstaltninger og med undtagelse af offentliggørelse af informationer, der er fortrolige, forretningsmæssigt følsomme eller beskyttede, tillade dig eller en tredjepartsrevisor, der agerer efter dine anvisninger, for din regning at udføre databeskyttelsesrevisioner, -vurderinger og -inspektioner vedrørende Autodatas databeskyttelsesprocedurer i relation til dennes overholdelse af denne paragraf 1.3. For at undgå enhver tvivl er dine rettigheder til revision, adgang og inspektion i henhold til denne paragraf udelukkende begrænset til Autodatas dokumenter og fortegnelser og gælder ikke for Autodatas fysiske lokaliteter;

1.3.8. advisere dig så hurtigt som rimeligt muligt i praksis og på skrift, hvis denne bliver opmærksom på et anmeldelsespligtigt brud, og assistere dig i forbindelse med din reaktion på og skadesbegrænsning af samme. Autodata skal føre en log over anmeldelsespligtige brud.

1.3.9. assistere dig i overholdelsen af artikel 35 (konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse) og artikel 36 (forudgående høring) i forordningen, hvad angår nogen foreslået ny type behandling, i henhold til databeskyttelseslovgivningen;

1.3.10. undtagen, hvor loven kræver dette, eller det er et krav i Autodatas datalagringspolitik, ved ophør eller udløb af denne licensaftale, ligegyldigt hvordan og af hvilken årsag, enten tilintetgøre alle dine persondata eller overføre dem til dig eller en udpeget tredjepart (i et aftalt format og via en aftalt metode).

1.3.11. Uanset hvad der ellers måtte fremgå af licensaftalen, er Autodatas samlede erstatningsansvar over for dig i henhold til denne paragraf 1.3 og i relation til alle Autodatas databeskyttelsesforpligtelser i henhold til databeskyttelseslovgivningen begrænset til og kan ikke overstige £20.000 pr. kontraktår og kan under ingen omstændigheder overstige £50.000 i alt i hele licensaftalens løbetid og derefter. I denne paragraf skal ‘kontraktår’ forstås som hver 12-månedersperiode efter startdatoen for denne licensaftale eller dens årsdag og inkludere alle 12-månedersperioder, der måtte følge, efter at licensaftalen er bragt til ophør eller udløbet.

1.4. Som fungerende registeransvarlig garanterer og tilkendegiver du hermed:

1.4.1. at al behandling af dine persondata vil ske i overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, og at Autodatas behandling af dine persondata i henhold til denne licensaftale ikke er i strid med databeskyttelseslovgivningen;

1.4.2. at de persondata, du har opgivet til Autodata, er nøjagtige og vil blive opdateret for at sikre løbende nøjagtighed, når og hvis der er behov for det;

1.4.3. at du med undtagelse af persondata som omhandlet i dette databeskyttelsesbilag accepterer ikke at forsyne Autodata med nogen andre persondata uden først at varsle Autodata og underskrive en separat skriftlig aftale med Autodata desangående. Uden at begrænse almengyldigheden af det foregående garanterer og tilkendegiver du også, i) at du ikke vil forsyne Autodata med eller bede Autodata om at behandle de typer og kategorier af persondata, der er oplistet, defineret, eller som der refereres til i Artikel 8-10 i forordningen (under ét ‘højrisiko-persondata’), og ii) at du ikke vil forsyne Autodata med eller overdrage disse persondata, som Autodata ikke har nogen viden om, ikke er bevidst om, eller som der ikke er eksplicit redegjort for i dette databeskyttelsesbilag, og at du, hvor dette er relevant, ikke vil indtaste nogen persondata i fritekstfelter indlejret i relevante Autodata produkter og/eller tjenesteydelser og ikke vil inkorporere nogen persondata i nogen vedhæftninger og/eller billeder, der til enhver tid skal uploades til Autodatas system(er);

1.4.4. at du skal sikre og sørge for, at dine ansatte, ordregivere og/eller agenter sikrer hemmeligholdelsen af de loginoplysninger, der anvendes til at få adgang til Autodatas tjenesteydelser, samt at du er ansvarlig for adgangen til Autodatas tjenesteydelser via disse login-detaljer. Du skal derudover garantere, at du omgående vil varsle Autodata om enhver uautoriseret brug af nogen login-detaljer, eller andre brud på sikkerheden, herunder tab, tyveri eller uautoriseret offentliggørelse af login-detaljer, og at Autodatas tjenesteydelser kun tilgås af autoriserede ansatte via autoriserede sites som accepteret af Autodata (‘autoriserede sites’), og du skal føre en skriftlig, opdateret liste over nuværende ansatte, der anvender Autodatas tjenesteydelser og autoriserede sites, samt videregive en sådan liste til Autodata inden for 10 dage fra Autodatas skriftlige anmodning til enhver tid; og

1.4.5. at du for egen regning skal foretage og skal sørge for, at dine ansatte, ordregivere og/eller agenter foretager eller sørger for at få foretaget alle sådanne yderligere handlinger og ting, der til enhver tid med rimelighed må anses for nødvendige for at sikre, at enhver af parterne overholder databeskyttelseslovgivningen, herunder, men ikke begrænset til, omgående installation af og/eller opgradering til den nyeste version af Autodata eller de nyeste versioner af den relevante Autodata software eller de relevante Autodata systemer.

1.5. Du vedstår, at Autodata er afhængig af dig, hvad angår anvisninger vedrørende det omfang, i hvilket Autodata har ret til at anvende og behandle dine persondata. Derfor vil Autodata ikke være erstatningsansvarlig for – og du skal omgående på forespørgsel til fulde holde Autodata skadesløs og holde Autodata fuldt og effektivt skadesløs, hvad angår – nogen omkostninger, erstatningskrav, påkrav, udgifter (herunder juridiske omkostninger og udbetalinger på 100 % skadesløs basis), tab (herunder indirekte tab, tab eller ødelæggelse af data, tab af omdømme, goodwill og fortjeneste), søgsmål, retsprocesser og erstatningsansvar af en hvilken som helst art, som Autodata måtte pådrage sig, eller som måtte påfalde Autodata pga. noget krav fra en registreret eller en tilsynsførende myndighed som følge af nogen handling eller nogen undladelse begået af Autodata i det omfang, at en sådan handling eller undladelse opstår på baggrund af dine anvisninger.

1.6. Du skal omgående på forespørgsel til fulde holde Autodata skadesløs og holde Autodata fuldt og effektivt skadesløs, hvad angår alle omkostninger, erstatningskrav, påkrav, udgifter (herunder juridiske omkostninger og udbetalinger på 100 % skadesløs basis), tab (herunder indirekte tab, tab eller ødelæggelse af data, tab af omdømme, goodwill og fortjeneste), søgsmål, retsprocesser og erstatningsansvar af en hvilken som helst art, der opstår på baggrund af, eller som Autodata eller dennes associerede selskaber måtte pådrage sig i forbindelse med manglende overholdelse fra din eller en af dig udpeget tredjeparts side af nogen af bestemmelserne i paragraf 1.4 og/eller databeskyttelseslovgivningen, hvad angår dine persondata.

1.7. I det omfang, der eksisterer en konflikt mellem dette databeskyttelsesbilag og andre dele af licensaftalen, skal dette databeskyttelsesbilag have forrang, være gældende og erstatte disse andre dele. Dette databeskyttelsesbilag og forpligtelserne heri skal overleve ophøret eller udløbet af licensaftalen, uanset hvordan dette sker.