IMPORTANT: Due to global Microsoft outages caused by CrowdStrike software issues, we are currently experiencing disruptions. We apologize for any inconvenience and appreciate your patience as we work to restore full functionality.
IMPORTANT: Due to global Microsoft outages caused by CrowdStrike software issues, we are currently experiencing disruptions. We apologize for any inconvenience and appreciate your patience as we work to restore full functionality.
Skip to main content

Algemene productvoorwaarden

Lees de volgende gebruiksvoorwaaden zorgvuldig door

Licentie voor gebruikersabonnement

Autodata Limited is een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 01062727 met maatschappelijke zetel te Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ (‘Autodata’).

De toegang tot de database van Autodata door U wordt beheerd door een elektronische vergunning die wordt geactiveerd door het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruikersnamen en wachtwoorden worden verstrekt door Autodata of diens geautoriseerde agent op basis van een abonnement.

Door toegang te krijgen tot de database van Autodata en de Abonnementskosten te betalen, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Licentie. In ruil daarvoor verleent Autodata U een Licentie voor toegang tot en gebruik van de Autodata-informatie onder de volgende voorwaarden:

  1. Definities

In deze Licentie hebben de volgende woorden de volgende betekenissen:

“Autodata-informatie” betekent de informatie verzameld door Autodata en gepubliceerd op de Abonnementsgedeelte van de Autodata-website;

“Autodata-website” betekent de website op workshop.autodata-group.com of een andere website die door Autodata aan U kan worden aangegeven;

“Intellectuele eigendomsrechten” betekent alle patenten, auteursrechten, ontwerpen, gebruiksmodellen, handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen, databaserechten, rechten op kennis en vertrouwelijke informatie, en alle andere intellectuele en industriële eigendommen en soortgelijke, geregistreerde of niet-geregistreerde of analoge rechten die bestaan onder de wetgeving van een land;

“Licentieovereenkomst” betekent deze Gebruikersabonnementslicentie;

“Registratieformulier” betekent het formulier (elektronisch of anderszins) dat is ingevuld door het vermelden van Uw gegevens, de Abonnementsperiode en de te betalen Abonnementskosten; waar er sprake is van inconsistentie tussen deze Licentie en het Registratieformulier, zijn de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst doorslaggevend;

“Abonnementsgedeelte” tekent dat deel van de Autodata-website dat de Autodata-informatie bevat en alleen toegankelijk is door het invoeren van een geldige gebruikersnaam en wachtwoord;

“Abonnementskosten” betekent de kosten die zijn overeengekomen tussen U en Autodata, zoals uiteengezet in het Registratieformulier;

“Abonnementsperiode” betekent de periode waarvoor U de abonnementskosten heeft betaald om toegang te krijgen tot de Autodata-informatie zoals uiteengezet op het Registratieformulier; en

“U” betekent de organisatie die betaalt om toegang te hebben tot de Autodata-informatie, en

“Uw” zal dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd.

2. Licentieverlening

2.1. Na ontvangst van het correct ingevulde Registratieformulier en rekening houdend met (en ontvangst van) betaling van Abonnementskosten voor Autodata door U, verleent Autodata U alleen online toegang tot het Abonnementsgedeelte en verleent U een niet-exclusieve en niet-overdraagbare beperkte Licentie om de Autodata-informatie te bekijken op het Abonnementsgedeelte voor de Abonnementsperiode onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst.

2.2. De Licentie verleend onder artikel 2.1 wordt uitgegeven met betrekking tot de enkele fysieke site of het adres vermeld op het Registratieformulier en omvat het bekijken van Autodata-informatie door een enkel apparaat met internetverbinding dat op enig moment op die locatie wordt gebruikt. U ontvangt één gebruikersnaam en wachtwoord en zorgt ervoor dat deze gebruikersnaam en dit wachtwoord niet aan derden worden bekendgemaakt of worden gebruikt anders dan toegestaan in deze Algemene voorwaarden. U stemt ermee in om Autodata te vrijwaren van en tegen verlies, aansprakelijkheid, schade of kosten aan Autodata of derden wegens Uw niet-naleving van deze verplichting. U dient Autodata onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als de beveiliging van een wachtwoord is aangetast.

2.3. Het bekijken van de Autodata-informatie door extra apparaten met internetverbinding op de locatie die in paragraaf 2.2 van toepassing is, wordt naar goeddunken van Autodata verleend en is afhankelijk van het invullen van verdere Registratieformulieren en extra abonnementskosten, waarvoor extra gebruikersnamen en wachtwoorden worden uitgegeven.

2.4. U mag de Autodata-informatie alleen als referentiebron gebruiken voor het onderhoud en de reparatie van motorvoertuigen.

2.5. Alleen U en Uw medewerkers zijn gemachtigd om de gebruikersnaam en het wachtwoord te gebruiken die Autodata aan U geeft in overeenstemming met paragraaf 2.2, en U zult de openbaarmaking van de gebruikersnaam en het wachtwoord niet bekendmaken aan een andere partij.

2.6. U mag geen Autodata-informatie of een kopie, wijziging, vertaling of aanpassing van enige Autodata-informatie gebruiken, kopiëren, downloaden, verhuren, uitlenen, leasen, verkopen, distribueren, verzenden of anderszins overdragen, behalve zoals toegestaan door de wet of uitdrukkelijk uiteengezet in deze Licentie. U mag de Autodata-informatie niet “crawlen” of anderszins openen, hetzij handmatig of geautomatiseerd, om enig deel van de Autodata-informatie in welke vorm dan ook te reproduceren. U mag geen reverse compile, demontage, reverse engineering of afgeleide werken uitvoeren op basis van alle of een deel van de Autodata-informatie.

2.7. Tijdens de Abonnementsperiode en gedurende een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan (om welke reden dan ook), moet U Autodata en haar vertegenwoordigers op alle redelijke tijden en met een redelijke voorafgaande kennisgeving toestaan om inspectie uit te voeren en toegang te krijgen tot alle gebouwen en de computerapparatuur die zich daar bevindt waarop de Autodata-informatie wordt (of werd) gebruikt, en alle gegevens die worden bewaard, in overeenstemming met deze Licentieovereenkomst, om te garanderen dat U deze Licentieovereenkomst naleeft.

2.8. U stemt ermee in dat Autodata Uw online gebruik van het Abonnementsgedeelte kan controleren, bijvoorbeeld ter controle van de naleving van deze paragraaf 2 of om statistieken te verzamelen met betrekking tot het gebruik van de Autodata-website. Als Autodata redelijkerwijs vaststelt dat U zich toegang verschaft tot of anderszins gebruik maakt van het Abonnementsgedeelte anders dan in overeenstemming met deze Licentie, heeft Autodata het recht om Uw toegang tot het Abonnementsgedeelte onmiddellijk te blokkeren of te beëindigen zonder verplichting om U enig deel van de Abonnementskosten terug te betalen.

2.9. U stemt ermee in dat U tijdens Uw gebruik van het Abonnementsgedeelte ervoor kunt kiezen om voor het gemak bepaalde informatie over U of Uw klanten of commerciële partners te uploaden naar het Abonnementsgedeelte (inclusief details van Uw fysieke locatie(s), namen van Uw medewerkers die toegang hebben tot het abonnementsgedeelte, merken en modellen van motorvoertuigen die eigendom zijn van Uw klanten of commerciële partners, enz.). Dergelijke informatie blijft te allen tijde Uw eigendom en U kunt ervoor kiezen om dergelijke informatie op elk gewenst moment uit het Abonnementsgedeelte te verwijderen. Door dergelijke informatie naar het Abonnementsgedeelte te uploaden, stemt u ermee in dat Autodata een kopie van die informatie opslaat. Autodata zal voldoen aan alle wettelijke vereisten met betrekking tot de verwerking van dergelijke informatie en zal de privacy van dergelijke informatie te allen tijde waarborgen.

2.10. U mag de Autodata-informatie niet gebruiken (of toestaan te laten gebruiken door derden) voor het onderhoud of de reparatie van motorvoertuigen waarvan wordt of kan worden vermoed dat deze worden gebruikt voor militaire doeleinden of in verband met het transport of de opslag van massavernietigingswapens of anderszins in strijd met de Europese Unie of enige andere regelgeving. U moet Autodata onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen als U beseft of vermoedt dat de Autodata-informatie die aan U beschikbaar is gesteld of Uw toegang tot het Abonnementsgedeelte op deze manier is gebruikt.

2.11. U moet voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving die van tijd tot tijd van kracht is op de locatie van waaruit u toegang krijgt tot de Autodata-informatie en het Abonnementsgedeelte, en mag de Autodata-informatie niet gebruiken (of toestaan te gebruiken) in verband met illegale activiteiten.

3. Looptijd

3.1. Tenzij Autodata deze beëindigt in overeenstemming met artikel 2.8 hierboven of 6.2 hieronder, begint deze Licentieovereenkomst op de datum waarop Autodata U een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekt om toegang te krijgen tot het Abonnementsgedeelte en blijft deze doorlopen gedurende de Abonnementsperiode.

3.2. Tenzij we binnen de laatste 30 dagen van de Abonnementsperiode (en eventuele latere verlengingen daarvan) van U een bericht ontvangen dat U deze Licentieovereenkomst wilt beëindigen, wordt deze Licentieovereenkomst automatisch verlengd voor een nieuwe Abonnementsperiode van 12 maanden of voor de periode gespecificeerd in uw contract waar relevant, en zult U een verdere vergoeding moeten betalen. Deze extra kosten worden automatisch in rekening gebracht voor elke betaling die betekent dat u ons toestemming heeft gegeven om onze gegevens bij te houden of, indien relevant, voor het kanaal waarmee u uw abonnement heeft gekocht, anders ontvangt u een factuur. Als U de verdere Abonnementskosten niet betaalt met betrekking tot een verlenging van deze Licentieovereenkomst, kan Autodata Uw toegang tot het Abonnementsgedeelte blokkeren of beëindigen.

4. Garanties en Vrijwaringen

4.1. De Autodata-informatie is door Autodata samengesteld op basis van informatie geleverd door voertuig- en onderdelenfabrikanten en op basis van de resultaten van tests door Autodata uitgevoerd, en veronderstelt een passend vaardigheids- en competentieniveau. Alle redelijke zorg is besteed om de juistheid van dergelijke informatie te waarborgen. Autodata geeft niettemin geen garantie dat de Autodata-informatie volledig of nauwkeurig is en, voor zover wettelijk toegestaan, aanvaardt Autodata geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit enige onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Autodata-informatie.

4.2. De Autodata-informatie is samengesteld voor gebruik met voertuigen die volgens Europese specificaties zijn vervaardigd. U dient zich ervan bewust te zijn dat in landen buiten Europa modelnamen en beschrijvingen en de bijbehorende specificaties kunnen verschillen van die vermeld in de Autodata-informatie.

4.3. Tenzij specifiek vermeld door de voertuigfabrikant, beveelt Autodata het gebruik van additieven, reinigingsmiddelen of behandelingen niet aan. Autodata aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dergelijke additieven, die schade kunnen veroorzaken en mogelijk de voertuiggarantie ongeldig maken.

4.4. De Autodata-informatie wordt geleverd ‘IN DE STAAT ZOALS HET IS’ en alle voorwaarden of garanties, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins (inclusief en zonder beperking die met betrekking tot nauwkeurigheid, volledigheid, valuta, niet-overtreding, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel (al dan niet aangemeld) van een product) zijn hierbij uitgesloten.

4.5. Autodata levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de Autodata-website vrij is van computervirussen, Trojaanse paarden en andere kwaadaardige code. U dient er echter voor te zorgen dat u geschikte, bijgewerkte antivirussoftware gebruikt. Autodata aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele infecties door computervirussen of andere kwaadaardige code.

4.6. Autodata levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de Autodata-website beschikbaar is. In zeldzame gevallen kan het aantal gebruikers dat er toegang toe heeft ertoe leiden dat het langzaam werkt, en in andere gevallen kan het tijdelijk niet beschikbaar zijn wanneer het wordt onderhouden of gerepareerd. Hoewel Autodata ernaar streeft gebruikers te waarschuwen voor geplande onderhoudsonderbrekingen, garandeert Autodata niet dat de website te allen tijde toegankelijk zal zijn. Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaardt Autodata geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit het onvermogen van gebruikers om toegang te krijgen tot de Autodata-informatie of een trage werking van de Autodata-website.

4.7. Uw enige rechtsmiddel en de volledige aansprakelijkheid van Autodata zijn zoals uiteengezet in deze Licentieovereenkomst en in geen geval is Autodata aansprakelijk jegens U of een andere persoon voor enig verlies van inkomsten, verlies van werkelijke of verwachte winst, in de normale gang van zaken of anderszins (inclusief en zonder beperking van winstderving op contracten); verlies van het gebruik van geld; verlies van verwachte besparingen; verlies van zaken; verlies van kansen; verlies van goodwill; verlies van of schade van reputatie; verlies van of corruptie van gegevens; verlies van management- of administratietijd, juridische en andere professionele honoraria en kosten; of enige indirecte of gevolgschade of schade veroorzaakt die direct of indirect voortvloeit uit het onderwerp van deze Licentieovereenkomst of het gebruik of onvermogen om de Autodata-website te gebruiken.

4.8. U stelt Autodata hierbij schadeloos en vrijwaart haar van en tegen alle aansprakelijkheid, kosten (inclusief juridische kosten), schade, verlies, actie, claim of procedure die direct of indirect voortvloeit uit ongeoorloofd gebruik van de Autodata-informatie of van de Autodata-website door U (of Uw medewerkers of derden aan wie U of Uw medewerkers toegang hebben verleend tot de Autodata-informatie), hetzij in overeenstemming met de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst of anderszins. U zult Autodata alle bewijsmateriaal, informatie in uw bezit of gelegenheid tot controle verschaffen die redelijkerwijs door Autodata wordt gevraagd betreffende uw gebruik van de Autodata-informatie in het geval dat Autodata wordt onderworpen aan een dagvaarding, claim of klacht met betrekking tot uw gebruik van de Autodata-informatie.

4.9. Behalve zoals uiteengezet in deze Licentieovereenkomst of zoals vereist door de wet, worden geen andere garanties (expliciet of impliciet) gegeven met betrekking tot de Autodata-informatie of de Autodata-website. Niets in deze Overeenkomst mag de aansprakelijkheid van een van de Partijen uitsluiten of beperken bij overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, noch voor frauduleuze voorstelling van zaken of enige aansprakelijkheid die niet bij wet kan worden uitgesloten.

5. Rechten op de Autodata-informatie

5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Autodata-informatie behoren toe tot Autodata Limited en/of haar licentiegevers. U heeft geen andere rechten over of op de Autodata-informatie dan de rechten die specifiek zijn verleend onder deze Licentieovereenkomst en het Registratieformulier en alle rechten die niet uitdrukkelijk aan U zijn verleend, zijn voorbehouden aan Autodata.

5.2. De kennisgeving van auteursrecht en databaserechten in Autodata-informatie moet te allen tijde een integraal onderdeel blijven van de Autodata-informatie en elke legale kopie.

5.3. AUTODATA en het Autodata-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Autodata Limited.

5.4. U draagt hierbij (inclusief elk van Uw medewerkers) alle rechten (inclusief auteursrecht) kosteloos aan Autodata over van inhoud met betrekking tot de reparatie en het onderhoud van motorvoertuigen die U verstrekt of beschikbaar stelt (bijvoorbeeld per e-mail of door het op de gebruikersforums van Autodata of soortgelijke openbare voorzieningen die eigendom zijn van of worden beheerd door Autodata te plaatsen) aan Autodata als aanvulling op de Autodata-informatie.

6. Algemeen

6.1. U zult deze Licentieovereenkomst of een deel van Uw rechten of verplichtingen die hieruit voortvloeien niet overdragen, toewijzen, in sublicentie geven of anderszins vervreemden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Autodata.

6.2. In het geval dat U zich niet aan de bepalingen en voorwaarden van deze Licentieovereenkomst houdt, heeft Autodata het recht om deze aan U toegekende Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving te beëindigen. Na het verlopen van deze Licentieovereenkomst om welke reden dan ook, vervallen alle rechten die U op grond van deze Licentieovereenkomst zijn verleend.

6.3. U stemt ermee in dat Autodata Uw betalingsinformatie opslaat om de betaling van toekomstige abonnementskosten te vergemakkelijken. Autodata moet aan alle wetgeving betreffende gegevensbescherming voldoen bij het opslaan en verwerken van persoonsgegevens.

6.4. Autodata kan de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst van tijd tot tijd bijwerken door U hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

6.5. Als een bepaling van deze Licentieovereenkomst nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Licentieovereenkomst volledig van kracht.

6.6. Niets in deze Licentieovereenkomst wordt beschouwd als een partnerschap tussen de Partijen noch enige Partij als agent van de andere Partij.

6.7. Niets in deze Licentieovereenkomst is bedoeld om enig voordeel aan derden te verlenen (ongeacht of dit voordeel zou zijn ontstaan onder de Contractenwet 1999 (Rechten van Derde Partijen) of anderszins) en geen enkele voorwaarde kan door een derde worden afgedwongen.

6.8. Geen enkele wijziging of variatie van deze Licentieovereenkomst wordt van kracht tenzij deze schriftelijk is ondertekend en geautoriseerd door bevoegde vertegenwoordigers van elk van de Partijen.

6.9. Deze licentieovereenkomst en het Registratieformulier vormen de volledige overeenkomst tussen U en Autodata en vervangen alle eerdere afspraken, betrekkingen of overeenkomsten tussen U en Autodata betreffende de Autodata-informatie. Voor zover er een verschil is tussen deze Licentieovereenkomst en het Registratieformulier, overheersen de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst.

6.10. Deze Licentieovereenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales, en de Rechtbanken van Engeland en Wales hebben niet-exclusieve jurisdictie.

7.Cookies

7.1. Cookies stellen ons in staat om uw apparaat of u te identificeren wanneer u bent ingelogd. Autodata gebruikt cookies die strikt noodzakelijk zijn om u in staat te stellen zich op de site te verplaatsen of om bepaalde basisfuncties te bieden. We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te verbeteren. We gebruiken ook cookies om ons te helpen de prestaties van onze website te verbeteren om u een betere gebruikerservaring te bieden. We verkopen de door cookies verzamelde informatie niet door.

7.2. U stemt ermee in dat Autodata cookies op uw apparaat/apparaten opslaat voor de doeleinden uiteengezet in 7.1.

7.3. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen of te verwijderen, u hierdoor mogelijk niet volledig van de applicatie kunt profiteren en dat sommige applicatiefunctionaliteiten mogelijk niet werken.

7.4. Neem contact op met Autodata als u meer informatie wenst over de cookies die wij gebruiken. https://www.autodata-group.com/global/contact-us/ of zie ons cookiebeleid op https://www.autodata-group.com/corporate/privacy-policy/.

8. Gegevensbescherming

8.1. Autodata en U komen overeen dat de bepalingen in Bijlage 1 – schema voor gegevensbescherming zoals hier bijgevoegd bindt de partijen met betrekking tot hun respectieve verplichtingen inzake gegevensbescherming en informatiebeveiliging.

Schema 1

Schema voor gegevensbescherming

De termen “persoonsgegevens”“verwerkingsverantwoordelijke”“verwerker”“verwerking”“betrokkene” hebben de betekenis die eraan wordt toegekend in het kader van de Verordening (hieronder gedefinieerd), naargelang van toepassing.

“Autodata Gegevensbewaarbeleid” betekent het bewaarbeleid voor persoonsgegevens zoals opgesteld door Autodata en zoals van tijd tot tijd bijgewerkt door Autodata;

“Uw Persoonsgegevens” betekent alle persoonsgegevens in welke vorm of medium dan ook (i) die worden verstrekt of waartoe toegang wordt verleend, hetzij door U of anderszins in verband met deze licentieovereenkomst, of (ii) geproduceerd of gegenereerd door of namens Autodata in verband met deze Licentieovereenkomst;

“Schema voor Gegevensbescherming” betekent dit schema voor gegevensbescherming;

“Wet Bescherming Persoonsgegevens” betekent de Richtlijn (zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen) en de Verordening (of, in het geval dat het VK de Europese Unie verlaat, alle wetgeving die in het VK is vastgesteld met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens);

“Richtlijnen” betekent de Europese Richtlijn betreffende Privacy en Elektronische Communicatie (Richtlijn 2002/58/EG);

“Verordening” betekent, op en vanaf 25 mei 2018, Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens indien en wanneer deze van toepassing zijn;

“Meldplichtige Inbreuk” betekent elke ongeoorloofde of onwettige verwerking, openbaarmaking van of toegang tot Uw Persoonsgegevens en/of elke onopzettelijke of onwettige vernietiging van, verlies van, wijziging van of corruptie van Uw Persoonsgegevens;

“Toezichthoudende Autoriteit” betekent elke bevoegde EU-autoriteit voor gegevensbescherming aan wiens rechtsgebied U bent onderworpen met betrekking tot Uw Persoonsgegevens en waar Autodata de Diensten levert; en

1.1. De Partijen komen overeen dat de volgende informatie wordt voorgeschreven door de Verordening

Onderwerp van verwerking – Informatie over voertuigservice, onderhoud en reparatie en het nakomen van contractuele verplichtingen onder deze Licentieovereenkomst.

Duur van de verwerking – Voor de duur van de Licentieovereenkomst tot beëindiging of zodra verwerking door Autodata van persoonsgegevens niet langer vereist is voor de uitvoering van haar relevante verplichtingen onder de Licentieovereenkomst of voor haar andere legitieme belangen, of zoals in overeenstemming met het Autodata Gegevensbewaarbeleid.

Aard van de verwerking – Verwerking van persoonsgegevens van klanten van de Klant betreffende service, onderhoud en reparatie van voertuigen. Persoonsgegevens worden ingevoerd door U en Uw geautoriseerde, aangestelde of goedgekeurde reparateurs, ingenieurs of derden.

Doel van de verwerking – Om voertuigservice, onderhoud en reparatie en aanverwante diensten mogelijk te maken en om de verplichtingen aan Autodata onder de Licentieovereenkomst na te komen.

Type persoonsgegevens – Kentekennummer en/of Voertuigidentificatienummer (VIN)

Categorieën van betrokkenen – Voertuigeigenaren

1.2. U en Autodata komen hierbij overeen dat Autodata (en elke toegestane onderaannemer) voor de doeleinden van deze Licentieovereenkomst een gegevensverwerker zal zijn.

1.3. Autodata, die optreedt als gegevensverwerker, dient:

1.3.1. alleen Uw Persoonsgegevens te verwerken als nodig om te voldoen aan diens verplichtingen onder deze Licentieovereenkomst, in overeenstemming met het Autodata Gegevensbewaarbeleid en/of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving (op voorwaarde dat Autodata U eerst op de hoogte stelt van die wettelijke vereiste alvorens te verwerken, tenzij die wet verbiedt dit om belangrijke redenen van algemeen belang);

1.3.2. ervoor te zorgen dat al het personeel dat toegang heeft tot Uw Persoonsgegevens zich heeft verbonden aan passende geheimhoudingsverplichtingen;

1.3.3. alle passende technische en organisatorische maatregelen te handhaven om de beveiliging van Uw Persoonsgegevens te waarborgen. Dergelijke maatregelen moeten voldoen aan het toepasselijke IT-beveiligings- en/of Informatiebeveiligingsbeleid van Autodata.

1.3.4. U, voor zover mogelijk, bij te staan om aan diens verplichtingen te voldoen bij het beantwoorden van verzoeken om uitoefening van de rechten van betrokkenen zoals uiteengezet in de Richtlijn en Hoofdstuk III van de Verordening (Rechten van de betrokkene);

1.3.5. geen andere verwerker in te schakelen met betrekking tot de Diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van U, dergelijke toestemming niet onredelijk wordt onthouden, indien van toepassing, geen andere verwerker in te schakelen met betrekking tot de Diensten, behalve in overeenstemming met Uw algemene schriftelijke toestemming en/of zoals uiteengezet in het Autodata Gegevensbewaarbeleid, op basis waarvan Autodata U op de hoogte zal brengen van voorgestelde wijzigingen betreffende verwerkers waarbij U een vetorecht heeft op de voorgestelde wijzigingen. Om twijfel te voorkomen, zal Autodata een schriftelijke Licentieovereenkomst aangaan met elke onderaannemer die verplichtingen bevat die gelijkwaardig zijn aan die uiteengezet in dit Artikel 1.3;

1.3.6. geen Persoonsgegevens over te dragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), behalve zoals vereist om de Diensten te leveren en anders met Uw uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming;

1.3.7. behoudens redelijke toegangsregelingen en zonder openbaarmaking van informatie die vertrouwelijk, commercieel gevoelig of bevoorrecht is, staat U of een externe auditor die onder Uw leiding handelt, toe om op Uw kosten gegevensbeschermingsaudits, beoordelingen en inspecties met betrekking tot de gegevens van Autodata uit te voeren beschermingsprocedures met betrekking tot de naleving van dit Artikel 1.3. Om elke twijfel te voorkomen, zijn Uw audit-, toegangs- en inspectierechten onder dit artikel beperkt tot alleen de documenten en gegevens van Autodata en is deze niet van toepassing op de fysieke gebouwen van Autodata;

1.3.8. U zo snel als redelijkerwijs mogelijk en schriftelijk op de hoogte te stellen als het bekend is met een Meldplichtige Inbreuk en U assistentie te bieden bij het reageren op en het verminderen ervan. Autodata houdt een logboek bij van Meldplichtige Inbreuken.

1.3.9. u bij te staan bij het voldoen aan Artikel 35 (Effectbeoordeling van gegevensbescherming) en Artikel 36 (Voorafgaande raadpleging) van de Verordening met betrekking tot elk nieuw voorgesteld type verwerking, in overeenstemming met de Wet Gegevensbescherming;

1.3.10. behalve waar vereist door de wet of in overeenstemming met het Autodata Gegevensbewaarbeleid, bij beëindiging of afloop van deze Licentieovereenkomst, ongeacht hoe en om welke reden dan ook, al uw Persoonsgegevens te vernietigen of over te dragen aan U of een aangewezen derde (in een onderling overeengekomen formaat en volgens een onderling overeengekomen methode).

1.3.11. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in de Licentieovereenkomst, is de totale aansprakelijkheid van Autodata jegens U onder dit Artikel 1.3 en met betrekking tot alle verplichtingen van Autodata op het gebied van gegevensbescherming onder de Wet Gegevensbescherming beperkt tot en mag niet meer bedragen dan £ 100.000 pond per contractjaar en zal in geen geval meer dan £ 200.000 pond in totaal voor de gehele duur van de Licentieovereenkomst en daarna zijn. Voor de toepassing van dit Artikel betekent “Contractjaar” elke periode van 12 maanden die volgt op de Startdatum van de Licentieovereenkomst of de verjaardag ervan en omvat deze perioden van 12 maanden die volgen na de beëindiging of het verlopen van de Licentieovereenkomst.

1.4. U, die optreedt als gegevensbeheerder, garandeert en vertegenwoordigt hierbij:

1.4.1. dat alle verwerking van Uw Persoonsgegevens in overeenstemming is met alle Wetgeving Gegevensbescherming en dat de verwerking van Uw Persoonsgegevens door Autodata in overeenstemming met deze Licentieovereenkomst, de Wet Gegevensbescherming niet zal schenden;

1.4.2. dat Uw Persoonsgegevens die aan Autodata zijn verstrekt, juist zijn en bijgewerkt worden om te zorgen voor voortdurende juistheid indien en wanneer nodig;

1.4.3. dat U, met uitzondering van Persoonsgegevens zoals voorzien in dit Schema voor Gegevensbescherming, ermee akkoord gaat dat U Autodata geen andere Persoonsgegevens verstrekt zonder eerst Autodata hiervan op de hoogte te stellen en afzonderlijke schriftelijke voorwaarden met betrekking tot Autodata te ondertekenen. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, garandeert en verklaart U ook i) dat U Autodata geen soorten en categorieën van Persoonsgegevens die worden vermeld, gedefinieerd of waarnaar wordt verwezen in de Artikelen 8 – 10 van de Verordening (gezamenlijk “Persoonsgegevens met een Hoog Risico”) zult verstrekken noch Autodata zult vragen deze te verwerken, en ii) dat de U Autodata geen Persoonsgegevens waarvan Autodata geen kennis heeft van, niet op de hoogte is van, of die niet expliciet worden voorzien in dit Schema voor Gegevensbescherming verstrekt of doorgeeft, en dat waar van toepassing is U geen Persoonsgegevens invoert in vrije tekstvelden die zijn ingesloten in relevante Autodata-producten en/of -diensten en geen Persoonsgegevens opneemt in bijlagen en/of afbeeldingen die van tijd tot tijd naar Autodata-syste(e)m(en) moeten worden geüpload;

1.4.4. dat U de inloggegevens beveiligt die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten en aansprakelijk bent voor de toegang tot de Diensten via dergelijke inloggegevens, en U Uw medewerkers, aannemers en/of agenten de opdracht geeft dit ook te doen. U garandeert verder dat Autodata onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht van elk ongeautoriseerd gebruik van inloggegevens of andere inbreuken op de beveiliging, met inbegrip van verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking van inloggegevens, en dat de Diensten alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerde medewerkers van geautoriseerde locaties als goedgekeurd door Autodata (“Geautoriseerde Locaties”), en U een schriftelijke, bijgewerkte lijst bijhoudt van huidige medewerkers die de Diensten en Geautoriseerde Locaties gebruiken en deze lijst op elk gewenst moment binnen 10 dagen na schriftelijk verzoek van Autodata aan Autodata verstrekt; en

1.4.5. dat U op eigen kosten ervoor zorgt om alle verdere handelingen en dingen te doen of te laten die van tijd tot tijd redelijkerwijs noodzakelijk kunnen zijn om de naleving van de Wet Gegevensbescherming door beide partijen te waarborgen, inclusief maar niet beperkt tot de snelle installatie van en/of de upgrade naar de nieuwste Autodata-release of versies van de relevante Autodata-software of -systemen, en U Uw medewerkers, aannemers en/of agenten de opdracht geeft dit ook te doen.

1.5. U erkent dat Autodata afhankelijk van U is voor instructies over de mate waarin Autodata gerechtigd is om Uw Persoonsgegevens te gebruiken en te verwerken. Vervolgens is Autodata niet aansprakelijk voor en zult U, onmiddellijk op verzoek, Autodata volledig schadeloos stellen en Autodata volledig en effectief schadeloos houden voor alle kosten, claims, eisen, uitgaven (inclusief juridische kosten en uitbetalingen op basis van volledige schadevergoeding), verliezen (inclusief indirecte verliezen, verlies of corruptie van gegevens, reputatieverlies, goodwill en winst), acties, procedures en aansprakelijkheden van welke aard dan ook die zijn opgelopen door Autodata of waarvoor Autodata aansprakelijk kan worden gesteld vanwege een claim van een betrokkene of Toezichthoudende Autoriteit die ontstaat van enige actie of weglating door Autodata, voor zover dergelijke actie of weglating het gevolg was van Uw instructies.

1.6. U zult, onmiddellijk op verzoek, Autodata volledig schadeloos stellen en Autodata volledig en effectief schadeloos houden voor alle kosten, claims, eisen, uitgaven (inclusief juridische kosten en uitbetalingen op basis van volledige schadevergoeding), verliezen (inclusief indirecte verliezen, verlies of corruptie van gegevens, reputatieverlies, goodwill en winst), acties, procedures en aansprakelijkheden van welke aard dan ook die zijn opgelopen door Autodata of haar gelieerde ondernemingen in verband met het niet naleven van U of door U aangewezen derden om te voldoen aan een van de bepalingen van Artikel 1.4 en/of Wet Gegevensbescherming met betrekking tot Uw Persoonsgegevens.

1.7. Voor zover er een conflict bestaat tussen dit Schema voor Gegevensbescherming en andere delen van de Licentieovereenkomst, zal dit Schema voor Gegevensbescherming overheersend, leidend en vervangend zijn. Dit Schema voor Gegevensbescherming en de verplichtingen hieronder blijven van kracht na de beëindiging of het verstrijken van de Licentieovereenkomst, ongeacht hoe deze ontstaat of is ontstaan.