Produktvilkår

LES DISSE BRUKSVILKÅRENE GRUNDIG

LISENS FOR BRUKERABONNEMENT

Autodata Limited er et aksjeselskap registrert i England og Wales under selskapsnummer 01062727 med registrert kontor i Autodata, Solera House, Western Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1RW («Autodata»).

Din tilgang til Autodatas database kontrolleres av en elektronisk tillatelse som aktiveres ved å oppgi et brukernavn og et passord. Brukernavnet og passordet stilles til rådighet av Autodata eller en autorisert agent på abonnementsbasis.

Ved å benytte deg av tilgangen til Autodatas database og ved å betale abonnementsbeløpet, samtykker du til å være bundet av vilkårene for denne lisensen. Som motytelse vil Autodata gi deg tillatelse til å få tilgang til og bruke Autodata-informasjon under følgende vilkår:

  1. Definisjoner

I denne lisensen vil følgende ord har følgende betydninger:

«Autodata-informasjon» betyr informasjonen som samles inn av Autodata og publiseres i abonnementsområdet på Autodatas nettsted.

«Autodatas nettsted» betyr nettstedet på workshop.autodata-group.com eller eventuelle andre nettsteder Autodata informerer deg om.

«Immaterielle rettigheter» betyr alle patenter, copyright, utforminger, bruksmodeller, varemerker, handelsnavn, domenenavn, databaserettigheter, kunnskapsrettigheter og fortrolig informasjon og all annen immateriell eiendom og industrieiendom og lignende, både registrert og uregistrert, eller tilsvarende rettigheter under lovene i alle land.

«Lisensavtale» betyr denne lisensen for brukerabonnement.

«Registreringsskjema» betyr skjemaet (elektronisk eller annet) som fylles ut med opplysningene dine, abonnementsperioden og det aktuelle abonnementsbeløpet. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom denne lisensen og registreringsskjemaet, vil vilkårene i denne lisensavtalen være gjeldende.

«Abonnementsområde» betyr den delen av Autodatas nettsted som bare er tilgjengelig etter innlogging med et gyldig brukernavn og passord og som inneholder Autodata-informasjon.

«Abonnementsbeløp» betyr beløpet som er avtalt mellom deg og Autodata, som beskrevet i registreringsskjemaet.

«Abonnementsperiode» betyr perioden som du har betalt abonnementsbeløpet for i hensikt å få tilgang til Autodata-informasjonen som fastsatt i registreringsskjemaet.

«Du» betyr organisasjonen som betaler for tilgang til Autodata-informasjonen, og

«din», «deg» osv. vil tolkes i henhold til dette.

  1. Lisensbevilgning

2.1. Ved mottak av et korrekt utfylt registreringsskjema og som motytelse for (og etter mottak av) betaling av abonnementsbeløpet fra deg til Autodata, gir Autodata deg tilgang utelukkende gjennom nettet til abonnementsområdet og en begrenset lisens, som ikke er eksklusiv og ikke kan overdras, til å se Autodata-informasjon i abonnementsområdet i abonnementsperioden under vilkårene i denne lisensavtalen.

2.2. Lisensen som bevilges under klausul 2.1, utstedes for det enkelte fysiske stedet eller adressen som oppgis i registreringsskjemaet og dekker visning av Autodata-informasjon på én enhet med tilkobling til internett som er i bruk på et gitt tidspunkt på det nevnte stedet. Du vil motta ett enkelt brukernavn og passord og plikter å ikke avsløre dette brukernavnet og passordet til noen tredjepart eller tillate at de brukes av andre enn de som har tillatelse under disse vilkårene. Du godtar å holde Autodata skadesløs for ethvert tap, erstatningsansvar, skadeerstatninger eller kostnader for Autodata eller tredjeparter som skyldes din manglende oppfyllelse av denne plikten. Du skal melde fra skriftlig til Autodata straks hvis sikkerheten til et passord er kompromittert.

2.3. Tillatelse til visning av Autodata-informasjon på andre internett-tilkoblede enheter på stedet som nevnes i paragraf 2.2, vil bli gitt etter Autodatas skjønn og vil være underlagt utfylling av ytterligere registreringsskjemaer og ekstra abonnementsbeløp, som det vil bli utstedt andre brukernavn og passord for.

2.4. Du kan bare bruke Autodata-informasjonen som referansekilde med det formål å vedlikeholde og reparere motorkjøretøy.

2.5. Bare du og dine ansatte er autorisert til å bruke brukernavnet og passordet Autodata gir deg i samsvar med paragraf 2.2, og du skal ikke avsløre eller autorisere avsløring av brukernavnet og passordet til noen annen part.

2.6. Du kan ikke bruke, kopiere, laste ned, leie ut, låne bort, lease, selge, distribuere, formidle eller på annen måte overføre Autodata-informasjon eller en kopi, modifikasjon, oversettelse eller bearbeidet versjon av Autodata-informasjon ut over det som er tillatt ved lov eller uttrykkelig fastsatt i denne lisensen. Du kan ikke «crawle» eller på annen måte bruke tilgang til Autodata-informasjon, verken manuelt eller automatisk, til å reprodusere noen del av Autodata-informasjonen i noen form. Du kan ikke dekompilere, deassemblere, reversutvikle eller skape derivatarbeid basert på hele eller deler av Autodata-informasjonen.

2.7. Under abonnementsperioden og i en periode på 12 måneder etter periodens slutt (uansett årsak), må du tillate Autodata og alle dets representanter, på ethvert rimelig tidspunkt og med rimelig forvarsel, å inspisere og få tilgang til alle lokaler, og til datautstyret som befinner seg der, hvor Autodata-informasjonen brukes / ble brukt, og alle registre som føres i samsvar med denne lisensavtalen, for å kunne kontrollere at du oppfyller denne lisensavtalen.

2.8. Du godtar at Autodata kan overvåke din nettbruk av abonnementsområdet, for eksempel for å kontrollere etterlevelse av denne paragraf 2 eller for å innhente statistikk om bruken av Autodata-nettstedet. Hvis Autodata har rimelig grunn til å tro at du benytter deg av tilgang til eller på annen måte bruker abonnementsområdet på en måte som er i strid med denne lisensen, har Autodata rett til straks å suspendere eller avbryte din tilgang til abonnementsområdet uten plikt til å betale deg tilbake noen del av abonnementsbeløpet.

2.9. Du erklærer at du i løpet av din bruk av abonnementsområdet for å forenkle tilgangen til referanser kan velge å laste opp til abonnementsområdet visse opplysninger om deg eller dine kunder eller forretningspartnere (inkludert opplysninger om din fysiske plassering, navn på dine ansatte som har tilgang til abonnementsområdet, merker og modeller for kjøretøy som eies av dine kunder eller forretningspartnere osv.). Denne typen informasjon vil til enhver tid være din eiendom, og du står fritt til når som helst å slette denne typen informasjon fra abonnementsområdet. Ved å laste opp denne typen informasjon til abonnementsområdet samtykker du til at Autodata kan lagre en kopi av denne informasjonen. Autodata skal etterkomme alle lovpålagte plikter knyttet til behandling av denne typen informasjon, og vil til enhver tid behandle denne typen informasjon fortrolig.

2.10. Du kan ikke bruke (eller tillate noen tredjepart å bruke) Autodata-informasjonen i tilknytning til vedlikehold eller reparasjoner av motorkjøretøy som brukes eller det er rimelig å anta vil brukes til militære formål eller i sammenheng med transport eller lagring av masseødeleggelsesvåpen eller på annen måte i strid med EU-lover eller andre lover. Du må straks melde fra skriftlig til Autodata hvis du blir oppmerksom på eller mistenker at Autodata-informasjon som er gjort tilgjengelig for deg eller din tilgang til abonnementsområdet, har blitt brukt på denne måten.

2.11. Du må følge alle gjeldende lover og regler som er i kraft på stedet der du har tilgang til Autodata-informasjonen og abonnementsområdet, og må ikke bruke (eller tillate bruk av) Autodata-informasjonen i sammenheng med lovstridige aktiviteter.

  1. Varighet

3.1. Med mindre Autodata sier den opp i samsvar med klausul 2.8 ovenfor eller 6.2 nedenfor, vil denne lisensavtalen tre i kraft på datoen da Autodata utsteder et brukernavn og passord til deg for adgang til abonnementsområdet, og vil fortsette til abonnementsperiodens slutt.

3.2. Med mindre vi mottar melding fra deg innen de siste 30 dagene av abonnementsperioden (og fornyelser av denne) om at du ønsker å si opp lisensavtalen, vil denne lisensavtalen automatisk bli fornyet for en ny abonnementsperiode på 12 måneder eller perioden som spesifiseres i kontrakten din der dette er relevant, og du vil være forpliktet til å betale et nytt beløp. Dette nye beløpet vil automatisk bli belastet en betalingsmåte som du har gitt oss tillatelse til å lagre i registeret vårt, eller, der dette er relevant, gjennom den kanalen du benyttet for å kjøpe abonnementet. Eventuelt vil det bli utstedt en faktura til deg. Hvis du ikke betaler det nye abonnementsbeløpet for en fornyelse av denne lisensavtalen innen forfall, kan Autodata suspendere eller stoppe din tilgang til abonnementsområdet.

  1. Garantier og skadesløsholdelse

4.1. Autodata-informasjonen er samlet av Autodata basert på informasjon fra kjøretøy- og komponentprodusenter og fra resultatene av tester utført av Autodata, og forutsetter kunnskaper og kompetanse på et visst nivå. Alle rimelige forholdsregler er tatt for å sikre at denne informasjonen er korrekt. Likevel gir Autodata ingen garanti for at Autodata-informasjonen er fullstendig eller nøyaktig, og i den grad loven tillater det, vil Autodata ikke påta seg ansvar i tilknytning til forhold som oppstår som følge av unøyaktigheter eller mangler i Autodata-informasjonen.

4.2. Autodata-informasjonen ble samlet for bruk i sammenheng med kjøretøy produsert etter europeiske spesifikasjoner. Du må være oppmerksom på at i land utenfor Europa kan modellnavnene og beskrivelsene og spesifikasjonene tilknyttet disse være forskjellige fra det som er oppgitt i Autodata-informasjonen.

4.3. Med mindre det spesifikt oppgis av produsenten, anbefaler ikke Autodata bruk av tilsetningsstoffer, rensevæsker eller behandlinger. Autodata vil ikke påta seg ansvar for forhold som skyldes bruk av slike tilsetningsstoffer, som kan forårsake skade og potensielt gjøre kjøretøygarantien ugyldig.

4.4. Autodata-informasjonen tilbys «som den er», og alle uttrykkelige eller underforståtte vilkår eller garantier, både lovfestede og ikke lovfestede, (blant annet for nøyaktighet, fullstendighet, gyldighet, ikke-overtredelse, salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål – uavhengig av om dette omtales – for noe som helst produkt), er herved utelukket.

4.5. Autodata tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at Autodatas nettsted er fritt for datavirus, trojanske hester og annen ondsinnet kode, men du bør likevel sørge for at du bruker et egnet, oppdatert antivirusprogram. Autodata vil ikke påta seg ansvar for forhold som skyldes infeksjon av datavirus eller annen ondsinnet programvare.

4.6. Autodata tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at Autodatas nettsted er tilgjengelig. I sjeldne tilfeller kan antallet brukere på nettstedet føre til at nettstedet går sakte, og i andre tilfeller kan nettstedet være midlertidig utilgjengelig på grunn av service eller reparasjoner. Autodata vil forsøke å varsle brukere om planlagte serviceavbrudd, men Autodata garanterer ikke at nettstedet alltid vil være tilgjengelig. I den største utstrekning som loven gir rom for, vil Autodata ikke påta seg ansvar for forhold som skyldes at brukere ikke får tilgang til Autodata-informasjonen eller at Autodatas nettsted går sakte.

4.7. Din eneste beføyelse og det fulle omfanget av Autodatas ansvar er det som er fastsatt i denne lisensavtalen, og under ingen omstendigheter skal Autodata ha ansvar overfor deg eller noen annen person for tap av inntekt, tap av faktisk eller forventet fortjeneste uavhengig av om dette oppstår i forretningsdriftens normale gang eller på annen måte (blant annet tap av fortjeneste på kontrakter); tap av tilgang til bruk av penger; tap av forventede besparinger; tap av forretninger; tap av muligheter; tap av goodwill; tap av eller skade på omdømme; tap av data eller datakorrupsjon; tap av ledelses- eller administrasjonstid, saksomkostninger eller andre yrkesmessige omkostninger og utgifter; eller ethvert indirekte tap eller skade eller følgetap/-skade uansett årsak som oppstår direkte eller indirekte av det denne lisensavtalen omtaler eller bruk eller manglende mulighet til bruk av Autodatas nettsted.

4.8. Du holder herved Autodata skadesløs fra og mot alt ansvar, kostnader (inkludert saksomkostninger), skade, tap, søksmål, krav eller saksanlegg som oppstår direkte eller indirekte som resultat av din (eller dine ansattes eller enhver tredjepart som du eller dine ansatte har gitt tilgang til Autodata-informasjonen) uautoriserte bruk av Autodata-informasjonen eller Autodatas nettsted, uavhengig av om denne bruken er i samsvar med vilkårene i denne lisensavtalen eller ikke. Du vil legge frem for Autodata alle beviser eller informasjon som du besitter eller kontrollerer, som Autodata ber om, i tilknytning til din bruk av Autodata-informasjonen, hvis Autodata mottar et krav eller en klage knyttet til din bruk av Autodata-informasjonen.

4.9. Med unntak av det som er fastsatt i denne lisensavtalen eller ved lov, gis det ingen garantier (verken uttrykkelige eller underforståtte) når det gjelder Autodata-informasjonen eller Autodatas nettsted. Intet i denne avtalen skal ha til hensikt å unnta eller begrense noen av partenes ansvar for død eller personskade som skyldes forsømmelse, eller for forledelse eller noen form for ansvar hvor loven ikke gir rom for ansvarsfraskrivelse.

  1. Rettigheter i Autodata-informasjonen

5.1. Alle immaterielle rettigheter i Autodata-informasjonen eies av Autodata Limited og/eller dets lisensgivere. Du skal ikke ha noen rettigheter i eller til Autodata-informasjonen utover rettighetene som spesifikt gis gjennom denne lisensavtalen og registreringsskjemaet, og alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis til deg, er forbeholdt Autodata.

5.2. Merknaden om copyright og databaserettigheter som følger med Autodata-informasjonen, må til enhver tid være en integrert del av Autodata-informasjonen og en eventuell tillatt kopi.

5.3. AUTODATA og Autodata-logoen er registrerte varemerker som tilhører Autodata Limited.

5.4. Du overdrar herved (og skal innhente tilsagn til overdragelse fra alle dine ansatte) kostnadsfritt til Autodata alle rettigheter (inkludert copyright) til alt innhold tilknyttet reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøy som du stiller til veie eller gjør tilgjengelig (f.eks. per e-post eller ved å poste på Autodatas brukerforumer eller lignende offentlige hjelpemidler som eies eller drives av Autodata) for Autodata som supplement til Autodata-informasjonen.

  1. Generelt

6.1. Du skal ikke overføre, overdra, underlisensiere eller på noen annen måte overlate til andre hele eller deler av denne lisensavtalen, eller noen av dine rettigheter eller plikter under denne avtalen, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Autodata.

6.2. Dersom du ikke oppfyller vilkårene i denne lisensavtalen, skal Autodata ha rett til å si opp denne lisensavtalen med umiddelbar effekt og uten varsel. Når denne lisensavtalen utgår, uavhengig av årsak, opphører alle rettigheter du bevilges under denne lisensavtalen.

6.3. Du gir ditt samtykke til at Autodata lagrer din betalingsinformasjon med tanke på betaling av fremtidige abonnementsbeløp. Autodata skal rette seg etter all personvernlovgivning i sammenheng med lagring og behandling av alle personopplysninger.

6.4. Autodata kan fra tid til annen oppdatere vilkårene for denne lisensavtalen med skriftlig melding til deg.

6.5. Dersom en bestemmelse i denne lisensavtalen erklæres ugyldig eller uten rettskraft, skal de resterende bestemmelsene i denne lisensavtalen likevel beholde sin fulle gyldighet og effekt.

6.6. Intet i denne lisensavtalen skal tolkes som at det foreligger et partnerskap mellom partene, eller at en part er den andre partens agent.

6.7. Intet i denne lisensavtalen har til hensikt å overdra en fordel til en tredjepart (uavhengig av om en slik fordel ville ha oppstått under britisk lov av 1999 om kontrakter (tredjeparters rettigheter) eller ikke), og ingen tredjepart kan fremsette krav med hensyn til noe vilkår.

6.8. Ingen modifikasjoner eller endringer av denne lisensavtalen skal tre i kraft med mindre det skjer skriftlig, signert av autoriserte representanter for hver av partene.

6.9. Denne lisensavtalen og registreringsskjemaet utgjør hele avtalen mellom deg og Autodata og fortrenger alle tidligere avtaler eller overenskomster mellom deg og Autodata med hensyn til Autodata-informasjonen. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom denne lisensavtalen og registreringsskjemaet, skal vilkårene i denne lisensavtalen være gjeldende.

6.10. Denne lisensavtalen skal være underlagt og tolkes i samsvar med lovene i England og Wales, og domstolene i England og Wales skal ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon.

  1. Informasjonskapsler

7.1. Informasjonskapsler gjør det mulig for oss å identifisere enheten din, eller når du har logget inn. Autodata bruker informasjonskapsler som er absolutt nødvendige for at du skal kunne bevege deg rundt på nettstedet eller for at visse grunnleggende funksjoner skal være tilgjengelige. Vi bruker informasjonskapsler til å øke nettstedets funksjonalitet. Vi bruker dessuten informasjonskapsler som et hjelpemiddel til å forbedre nettstedets ytelse slik at du får en bedre brukeropplevelse. Vi selger ikke informasjonen som innhentes av informasjonskapsler.

7.2. Du samtykker til at Autodata lagrer informasjonskapsler på enheten(e) din(e) til formålene som beskrives i 7.1.

7.3. Vær oppmerksom på at dersom du velger å deaktivere eller fjerne informasjonskapsler, kan dette hindre deg i å få fullt utbytte av applikasjonen, og det kan føre til at noen av applikasjonens funksjoner ikke fungerer.

7.4. Dersom du ønsker mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker, kontakt Autodata. https://www.autodata-group.com/global/contact-us/ eller les våre vilkår for informasjonskapsler på https://www.autodata-group.com/corporate/privacy-policy/.

  1. Personvern

8.1. Autodata og du avtaler at bestemmelsene som fastsettes i Plan 1 – personvernplan som er vedlagt dette dokumentet, skal binde partene når det gjelder deres respektive plikter når det gjelder personvern og informasjonssikkerhet.

 

PLAN 1

PERSONVERNPLAN

Begrepene «personopplysninger», «behandlingsansvarlig», «databehandler», «behandling», «den/de registrerte» skal ha definisjonen som de tilskrives i regelverket (definert nedenfor).

«Autodatas retningslinjer for datalagring» betyr retningslinjene for lagring av personopplysninger som Autodata fastsetter og som Autodata fra tid til annen oppdaterer.

«Dine personopplysninger» betyr alle personopplysninger i hvilken som helst form eller hvilket som helst format som (i) stilles til veie, eller som det gis tilgang til, til Autodata enten av deg eller på annen måte i sammenheng med denne lisensavtalen, eller (ii) produseres eller genereres av eller på vegne av Autodata i sammenheng med denne lisensavtalen.

«Personvernplan» betyr denne personvernplanen.

«Personvernlov» betyr direktivet (med periodiske endringer eller erstatninger) og forskriften (eller, dersom Storbritannia forlater EU, alle lover som vedtas i Storbritannia når det gjelder vern av personopplysninger).

«Direktiv» betyr Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF om behandling av personopplysninger og beskyttelse av privatlivets fred innen området for elektronisk kommunikasjon.

«Forordning» betyr fra og med 25. mai 2018 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger.

«Rapporteringspliktig brudd» betyr enhver uautorisert eller lovstridig behandling av, utlevering av eller tilgang til dine personopplysninger og/eller enhver utilsiktet eller lovstridig destruksjon, tap, endring eller korrupsjon av dine personopplysninger.

«Tilsynsmyndighet» betyr alle EU-kompetente personvernmyndigheter hvis jurisdiksjon du er underlagt med hensyn til dine personopplysninger og stedet hvor Autodata yter tjenestene.

1.1. Partene vedtar at det følgende fastsetter informasjonen som kreves av forordningen

Emne for behandling – Kjøretøyservice, vedlikeholds- og reparasjonsinformasjon og oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser under denne lisensavtalen.

Behandlingens varighet – I lisensavtalens varighet til den stoppes eller til Autodatas behandling av personopplysninger ikke lenger er nødvendig for å oppfylle de relevante forpliktelsene under lisensavtalen eller til andre legitime formål, eller i henhold til Autodatas retningslinjer for datalagring.

Behandlingens art – Behandling av personopplysninger for kundens kunder med formål å utføre service, vedlikehold og reparasjon av kjøretøy. Personopplysninger oppgis av deg og dine autoriserte, utnevnte eller godkjente reparatører, mekanikere eller tredjeparter.

Behandlingens formål – Tilrettelegging for service, vedlikehold og reparasjoner og lignende tjenester, og å oppfylle Autodatas forpliktelser under lisensavtalen.

Type personopplysninger – Kjøretøyets registreringsnummer og understellsnummer (VIN)

De registrertes kategorier – Eiere av kjøretøy

1.2. Du og Autodata avtaler at Autodata i denne lisensavtalen (og alle tillatte underleverandører) skal ha status som databehandler.

1.3. Autodata, i rollen som databehandler, skal

1.3.1. bare behandle dine personopplysninger i den grad det er nødvendig i henhold til pliktene under denne lisensavtalen, i samsvar med Autodatas retningslinjer for datalagring og/eller i tråd med gjeldende lover (under forutsetning av at Autodata først informerer deg om den lovpålagte plikten før behandlingen med mindre loven forbyr dette på grunnlag av vesentlig interesse for allmennheten);

1.3.2. sikre at alt personale som har tilgang til dine personopplysninger har påtatt seg taushetsplikt av rimelig art;

1.3.3. ta alle nødvendige tekniske og organisasjonsmessige forholdsregler for å sikre dine personopplysninger. Disse forholdsreglene skal være i tråd med Autodatas gjeldende retningslinjer for IT-sikkerhet og/eller informasjonssikkerhet;

1.3.4. hjelpe deg, i den grad det er mulig, å oppfylle plikt til å etterkomme forespørsler om utøvelse av de registrertes rettigheter som fastsatt i direktivet og forskriftens kapittel III (Den registrertes rettigheter);

1.3.5. ikke benytte seg av andre databehandlere i sammenheng med tjenestene uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra deg (en slik forhåndsgodkjennelse skal ikke holdes tilbake på urimelig grunnlag), eller, hvis aktuelt, ikke benytte seg av andre databehandlere i tilknytning til tjenestene unntatt når det er i overensstemmelse med din generelle skriftlige autorisasjon og/eller som fastsatt i Autodatas retningslinjer for datalagring, som begge pålegger Autodata å informere deg om alle planlagte endringer av databehandlere og gir deg vetorett over de planlagte endringene. For å unngå tvilstilfeller skal Autodata inngå en skriftlig lisensavtale med alle underleverandører med plikter som er ensbetydende med de som fastsettes i denne klausulen 1.3;

1.3.6. ikke overføre dine personopplysninger utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) med mindre dette er nødvendig for å levere tjenestene og ellers med uttrykkelig skriftlig samtykke fra deg;

1.3.7. under forutsetning av rimelige tilgangsordninger og unntatt utlevering av fortrolig, forretningssensitiv eller taushetsbelagt informasjon, tillate deg eller tredjepart som opptrer på dine vegne, å utføre, for din kostnad, personvernkontroller, -vurderinger og -inspeksjoner av Autodatas personvernprosedyrer i tilknytning til oppfyllelse av denne klausul 1.3. For å unngå tvilstilfeller er dine rettigheter til ettersyn, tilgang og inspeksjon under denne klausulen begrenset til Autodatas dokumenter og registre, og gjelder ikke Autodatas fysiske lokaler;

1.3.8. gi deg skriftlig varsel deg så snart som det rimelig er mulig hvis det avdekkes et rapporteringspliktig brudd, og gi deg hjelp til å reagere på og begrense skadene av det. Autodata skal føre en logg over rapporteringspliktige brudd;

1.3.9. hjelpe deg med å oppfylle forskriftens artikkel 35 (Vurdering av personvernkonsekvenser) og artikkel 36 (Forhåndsdrøftinger) når det gjelder alle nye typer behandling som planlegges, i henhold til personvernloven;

1.3.10. unntatt der hvor dette er pålagt ved lov eller i samsvar med Autodatas retningslinjer for datalagring, ved avslutning eller utløp av denne lisensavtalen uavhengig av årsak, enten slette alle dine personopplysninger eller overføre dem til deg eller en oppnevnt tredjepart (i et format og ved hjelp av en metode som fastsettes etter felles avtale).

1.3.11. Uavhengig av eventuelle motstridende punkter i lisensavtalen skal Autodatas samlede erstatningsansvar overfor deg under denne klausul 1.3 og i sammenheng med alle Autodatas forpliktelser når det gjelder personvern under personvernloven, være begrenset til og ikke overstige 100 000 britiske pund per kontraktsår, og skal ikke under noen forutsetninger overstige 200 000 britiske pund samlet for hele lisensavtalens varighet og deretter. I denne klausulen skal «kontraktsår» bety hver 12-månedersperiode fra lisensavtalens startdato eller samme dato påfølgende år, og omfatte tilsvarende 12-månedsperioder som følger etter lisensavtalens avslutning eller utløp.

1.4. Du, i rollen som databehandler, garanterer og erklærer herved

1.4.1. at all behandling av dine personopplysninger vil være i samsvar med alle personvernlover, og at Autodatas behandling av dine personopplysninger i samsvar med denne lisensavtalen ikke vil medføre brudd på personvernloven;

1.4.2. at personopplysningene dine som oppgis til Autodata, er korrekte og ved behov vil oppdateres for å sikre at de fortsetter å være korrekte;

1.4.3. at med unntak av personopplysningene som denne personvernplanen tar for seg, erklærer du at du ikke vil gi Autodata andre personopplysninger uten første å varsle Autodata og underskrive separate skriftlige vilkår for disse personopplysningene med Autodata. Uten å begrense det nevntes generelle gyldighet garanterer og erklærer du også i) at du ikke vil gi Autodata eller be Autodata om å behandle de typene og kategoriene av personopplysninger som er oppgitt, definert eller som det refereres til i forskriftens artikkel 8–10 (samlet «personopplysninger med høy risiko»), og ii) at du ikke vil gi Autodata eller formidle til Autodata personopplysninger som Autodata ikke har kjennskap til, ikke er oppmerksom på, eller som ikke uttrykkelig er tillatt i denne personvernplanen, og at du, der dette er aktuelt, ikke vil oppgi personopplysninger i fritekstfelter som er innebygget i relevante Autodataprodukter og/eller tjenester og ikke vil innlemme personopplysninger i vedlegg og/eller bilder som eventuelt lastes opp til Autodatas system;

1.4.4. at du skal, og skal pålegge dine ansatte, underleverandører og/eller agenter å holde innloggingslegitimasjonen for tilgang til tjenestene sikre, og skal være ansvarlig for tilgang til tjenestene gjennom denne innloggingslegitimasjonen. Videre garanterer du at du straks skal varsle Autodata om ethvert tilfelle av uautorisert bruk av innloggingslegitimasjon, eller andre sikkerhetsbrudd, inkludert tap, tyveri eller uautorisert utlevering av innloggingslegitimasjon, og at bare autorisert personale skal ha tilgang til tjenestene fra autoriserte steder i henhold til avtale med Autodata («Autoriserte steder»), og du skal føre en skriftlig, oppdatert liste over nåværende ansatte som bruker tjenestene og autoriserte steder, og når som helst legge frem denne listen til Autodata innen 10 dager ved skriftlig forespørsel fra Autodata;

1.4.5. at du for egen kostnad skal gjøre eller sørge for, og skal sørge for at dine ansatte, leverandører og/eller agenter gjør eller sørger for, alle nødvendige handlinger og foranstaltninger som rimelig kan anses for fra tid til annen å være nødvendige for å sikre at begge partene opptrer i tråd med personvernloven, blant annen rask installering og/eller oppgradering til siste utgave av Autodata eller versjoner av relevant Autodata-programvare eller -system.

1.5. Du erkjenner at Autodata er avhengig av deg for instruksjoner om i hvilket omfang Autodata har rett til å bruke og behandle dine personopplysninger. Følgelig vil ikke Autodata være ansvarlig for og du skal, umiddelbart etter krav, holde Autodata fullstendig skadesløs og sørge for at Autodata holdes fullstendig og effektivt skadesløs for alle kostnader, krav, fordringer, utgifter (inkludert saksomkostninger og utbetalinger med erstatning av alle reelle utgifter), tap (inkludert indirekte tap, tap av data eller datakorrupsjon, tap av omdømme, goodwill og avkastning), tvister, rettssaker og alle former for erstatningsansvar som Autodata pådrar seg eller som Autodata kan stilles til ansvar for gjennom ethvert krav som fremsettes av den registrerte eller tilsynsmyndighetene som oppstår som følge av en handling eller forsømmelse fra Autodatas side, i den grad en slik handling eller forsømmelse oppsto som følge av dine instruksjoner.

1.6. Du skal, umiddelbart etter krav, holde Autodata fullstendig skadesløs og sørge for at Autodata holdes fullstendig og effektivt skadesløs for alle kostnader, krav, fordringer, utgifter (inkludert saksomkostninger og utbetalinger med erstatning av alle reelle utgifter), tap (inkludert indirekte tap, tap av data eller datakorrupsjon, tap av omdømme, goodwill og avkastning), tvister, rettssaker og alle former for erstatningsansvar som oppstår eller som Autodata eller datterselskaper pådrar seg i sammenheng med enhver form for manglende oppfyllelse fra din side eller fra en tredjepart oppnevnt av deg, av bestemmelsene i klausul 1.4 og/eller personvernloven når det gjelder dine personopplysninger.

1.7. I den grad det forekommer uoverensstemmelser mellom denne personvernplanen og andre deler av lisensavtalen, skal personvernplanen være gjeldende, regulere og fortrenge. Denne personvernplanen og pliktene den fastsetter, skal gjelde også etter lisensavtalens avslutning eller utløp, uavhengig av dennes art eller årsak.