Warunki Użytkowania Produktu

PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI

LICENCJA NA ABONAMENT UŻYTKOWNIKA

Autodata Limited jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 01062717 z siedzibą w Autodata, Solera House, Western Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1RW (dalej: „Autodata”).

Dostęp Użytkownika do bazy danych Autodata jest kontrolowany zezwoleniem elektronicznym aktywowanym poprzez wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. Nazwy użytkowników i hasła firma Autodata lub osoba przez nią upoważniona dostarcza w ramach abonamentu.

Uzyskując dostęp do bazy danych firmy Autodata oraz uiszczając Opłatę Abonamentową, Użytkownik zostaje związany postanowieniami niniejszej Licencji. W zamian Autodata udziela Użytkownikowi Licencji na dostęp i korzystanie z Informacji Autodata na następujących warunkach:

1. Definicje

W niniejszej Licencji poniższe wyrażenia mają następujące znaczenie:

„Informacje Autodata” oznaczają informacje zgromadzone przez Autodata i opublikowane w Strefie dla Abonentów Witryny Autodata;

„Witryna Autodata” oznacza witrynę internetową pod adresem workshop.autodata-group.com lub inne witryny, o jakich Autodata może poinformować Użytkownika;

„Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają wszelkie patenty, prawa autorskie, projekty, modele użytkowe, znaki towarowe, nazwy towarowe, nazwy domen, prawa do baz danych, prawa do know-how i poufne informacje oraz wszelką inną własność intelektualną, przemysłową i inną, zarejestrowaną lub nie, a także analogiczne prawa wynikające z krajowych przepisów prawa;

„Umowa Licencyjna” oznacza niniejszą Licencję na Abonament Użytkownika;

„Formularz Rejestracyjny” oznacza formularz (elektroniczny lub inny) wypełniony poprzez podanie danych Użytkownika, Okresu Abonamentowego i należnej Opłaty Abonamentowej. W przypadku jakichkolwiek niespójności między niniejszą Licencją a Formularzem Rejestracyjnym pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej;

„Strefa dla Abonentów” oznacza tę część Witryny Autodata, do której dostęp można uzyskać wyłącznie poprzez wpisanie ważnej nazwy użytkownika i hasła i która zawiera Informacje Autodata;

„Opłata Abonamentowa” oznacza opłatę uzgodnioną między Użytkownikiem i Autodata zgodnie z Formularzem Rejestracyjnym;

„Okres Abonamentowy” oznacza okres, za który Użytkownik uiścił Opłatę Abonamentową w celu uzyskania dostępu do Informacji Autodata zgodnie z Formularzem Rejestracyjnym; a ponadto

„Użytkownik” oznacza organizację, która uiszcza płatność z tytułu dostępu do Informacji Autodata; a ponadto

określenie „Użytkownika” odnosi się do Użytkownika.

2. Udzielenie Licencji

2.1. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego i w zamian za (otrzymaną przez Autodata) Opłatę Abonamentową od Użytkownika, Autodata zapewni wyłącznie internetowy dostęp do Strefy dla Abonentów oraz udzieli niewyłącznej i nieprzenoszalnej ograniczonej licencji na przeglądanie Informacji Autodata w Strefie dla Abonentów w Okresie Abonamentowym zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Licencyjnej.

2.2. Licencja udzielana na mocy punktu 2.1 dotyczy pojedynczej lokalizacji fizycznej lub pojedynczego adresu podanej/podanego w Formularzu Rejestracyjnym i obejmuje przeglądanie Informacji Autodata za pośrednictwem pojedynczego podłączonego do Internetu urządzenia użytkowanego w dowolnym momencie w takiej lokalizacji. Użytkownik otrzyma jedną nazwę użytkownika oraz hasło, a jego obowiązkiem będzie zapewnienie, aby ta nazwa użytkownika i hasło nie zostały ujawnione żadnej osobie trzeciej ani nie były używane w inny sposób niż dozwolony przez niniejsze Warunki. Użytkownik wyraża zgodę na zabezpieczenie strat, odpowiedzialności i kosztów Autodata lub osób trzecich powstałych w rezultacie niedopełnienia tego obowiązku. Użytkownik bezzwłocznie poinformuje Autodata w formie pisemnej o zagrożeniu ujawnieniem hasła.

2.3. Dostęp do Informacji Autodata na dodatkowych urządzeniach podłączonych do Internetu w lokalizacji określonej w punkcie 2.2, zostanie zagwarantowany za zgodą Autodata i wymagać będzie wypełnienia dodatkowych Formularzy Rejestracyjnych oraz uiszczenia dodatkowych opłat abonamentowych, dla których wydana zostanie dodatkowa nazwa użytkownika oraz hasło.

2.4. Informacje Autodata będą wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie jako źródło odniesienia dla potrzeb konserwacji i naprawy pojazdów silnikowych.

2.5. Wyłącznie Użytkownik i pracownicy Użytkownika są uprawnieni do posługiwania się nazwą użytkownika i hasłem Autodata przekazanymi Użytkownikowi zgodnie z punktem 2.2. Ponadto Użytkownik nie będzie ujawniać (oraz zapewni, aby jego pracownicy nie ujawniali) nazwy użytkownika i hasła innym osobom.

2.6. W żadnym przypadku Użytkownik nie może używać, kopiować, pobierać, wynajmować, użyczać, dzierżawić, sprzedawać, rozpowszechniać lub w inny sposób przekazywać Informacji Autodata ani też kopii, zmienionych wersji, tłumaczeń lub adaptacji jakichkolwiek Informacji Autodata, z wyłączeniem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub wyraźnie określonych w niniejszej Licencji. Użytkownika obowiązuje zakaz wykorzystywania robotów internetowych oraz uzyskiwania dostępu do Informacji Autodata w inny sposób, czy to manualny, czy to zautomatyzowany, w celu tworzenia kopii jakiejkolwiek części Informacji Autodata w jakiejkolwiek postaci. Użytkownikowi nie wolno dokonywać odwrotnej kompilacji, dezasemblować, dokonywać inżynierii wstecznej ani tworzyć prac pochodnych w oparciu o całość lub część Informacji Autodata.

2.7. Podczas Okresu Abonamentowego i w okresie 12 miesięcy po jego zakończeniu (niezależnie od przyczyny) Użytkownik musi zezwolić Autodata i jej przedstawicielom w odpowiednim czasie i z odpowiednim wyprzedzeniem na sprawdzanie i uzyskiwanie dostępu do pomieszczeń i zlokalizowanego w nich sprzętu komputerowego, na którym używa się (lub używano) Informacji Autodata i na którym zgodnie z niniejszą Umową Licencyjną przechowywane były lub są dokumenty, aby upewnić się, że Użytkownik zachowuje zgodność z przepisami Umowy Licencyjnej.

2.8. Użytkownik zgadza się, że Autodata może monitorować użytkowanie przez Użytkownika Strefy dla Abonentów w trybie online, na przykład w celu zapewnienia zgodności z niniejszym punktem 2 lub w celu gromadzenia danych statystycznych dotyczących korzystania z Witryny Autodata. Jeżeli Autodata z możliwym do zaakceptowania poziomem pewności ustali, że Użytkownik uzyskuje dostęp do Strefy dla Abonentów lub wykorzystuje ją w inny sposób inaczej niż zgodnie z niniejszą Licencją, Autodata będzie uprawniona do natychmiastowego zawieszenia lub zakończenia dostępu Użytkownika do Strefy dla Abonentów z wyłączeniem obowiązku zwrotu Użytkownikowi jakiejkolwiek części Opłaty Abonamentowej.

2.9. Użytkownik zgadza się, że w trakcie użytkowania Strefy dla Abonentów będzie mógł zdecydować się na wysyłanie do Strefy dla Abonentów celem ułatwienia sobie korzystania ze źródeł pewnych informacji dotyczących Użytkownika lub klientów Użytkownika lub partnerów handlowych Użytkownika (w tym danych swoich lokalizacji, nazwisk swoich pracowników uzyskujących dostęp do Strefy dla Abonentów, marek i modeli pojazdów silnikowych będących własnością klientów lub partnerów handlowych Użytkownika itp.). Informacje takie zawsze pozostaną własnością Użytkownika, a Użytkownik będzie mógł według własnego uznania w dowolnym momencie usuwać je ze Strefy dla Abonentów. Wysyłając takie informacje do Strefy dla Abonentów, Użytkownik zgadza się, aby Autodata przechowywała ich kopię. Autodata będzie przestrzegać wszystkich wymogów prawa dotyczących przetwarzania takich informacji, a ponadto zapewni ich prywatność niezależnie od okoliczności.

2.10. Użytkownika obowiązuje zakaz wykorzystywania (lub zezwalania na wykorzystywanie przez osoby trzecie) Informacji Autodata w związku z konserwacją lub naprawami pojazdów silnikowych wykorzystywanych do celów wojskowych lub w związku z przewozem lub przechowywaniem broni masowego rażenia, a także pojazdów silnikowych, w przypadku których można zasadnie przypuszczać, że będą wykorzystywane do takich celów, jak również w inny sposób naruszający przepisy Unii Europejskiej lub jakiekolwiek inne przepisy. Użytkownik musi pisemnie zawiadamiać Autodata w przypadku uzyskania informacji o tym, że udostępnione mu Informacje Autodata lub jego dostęp do Strefy do Abonentów zostały wykorzystane w taki sposób, jak również o swoich podejrzeniach co do tego, że miało to miejsce.

2.11. Użytkownik musi przestrzegać wszystkich przepisów prawa i regulacji obowiązujących okresowo w lokalizacji, w której uzyskuje dostęp do Informacji Autodata oraz Strefy dla Abonentów, a ponadto Użytkownika obowiązuje zakaz wykorzystywania (i zezwalania na wykorzystywanie) Informacji Autodata w związku z jakimikolwiek niezgodnym z prawem działaniami.

3. Okres obowiązywania

3.1. Jeżeli Autodata nie rozwiąże niniejszej Umowy Licencyjnej zgodnie z punktami 2.8 powyżej lub 6.2 poniżej, będzie ona obowiązywać od dnia, w którym Autodata wyda Użytkownikowi nazwę użytkownika i hasło dostępu do Strefy dla Abonentów, do momentu zakończenia Okresu Abonamentowego.

3.2. Jeżeli Użytkownik w trakcie ostatnich 30 dni Okresu Abonamentowego (również odnowionego) nie przekaże Autodata powiadomienia o zamiarze rozwiązanie niniejszej Umowy Licencyjnej, zostanie ona automatycznie odnowiona na kolejny Okres Abonamentowy wynoszący 12 miesięcy lub w stosownych przypadkach na okres określony w umowie, a od Użytkownika wymagane będzie uiszczenie kolejnej opłaty. Niniejsza opłata zostanie pobrana automatycznie za pośrednictwem dowolnego środka płatniczego, którego dane Autodata przechowuje w swoich rejestrach zgodnie z upoważnieniem Użytkownika lub, w stosownych przypadkach, za pośrednictwem środka płatniczego użytego do zakupu abonamentu. W przeciwnym razie wystawiona zostanie faktura. Jeżeli Użytkownik nie uiści Opłaty Abonamentowej z tytułu jakiegokolwiek odnowienia niniejszej Umowy Licencyjnej w terminie jej płatności, Autodata będzie uprawniona do zawieszenia bądź zakończenia dostępu Użytkownika do Strefy dla Abonentów.

4. Gwarancje i zwolnienie z odpowiedzialności

4.1. Informacje Autodata zostały zestawione przez firmę Autodata w oparciu o informacje dostarczone przez producentów pojazdów i komponentów oraz wyniki testów przeprowadzonych przez Autodata i przy założeniu odpowiedniego poziomu umiejętności i kompetencji. Dołożono wszelkiej należytej staranności w celu zapewnienia dokładności wyżej wymienionych informacji. Autodata nie gwarantuje jednak, że Informacje Autodata są kompletne lub dokładne, a ponadto w stopniu dozwolonym przez prawo Autodata nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek niedokładności lub niekompletność Informacji Autodata.

4.2. Informacje Autodata zostały zestawione z myślą o ich wykorzystaniu w związku z pojazdami produkowanymi według specyfikacji europejskich. Zwracamy Użytkownikowi uwagę na to, że w krajach pozaeuropejskich nazwy i opisy modeli oraz związane z nimi specyfikacje mogą różnić się od zawartych w Informacjach Autodata.

4.3. O ile nie zostało to wyraźnie określone przez producenta pojazdu, Autodata nie zaleca stosowania jakichkolwiek dodatków, środków czyszczących lub zabiegów. Autodata nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej z użycia takich dodatków, które mogą spowodować szkody i unieważnić gwarancję pojazdu.

4.4. Informacje Autodata są dostarczane „BEZ GWARANCJI”, a wszelkie ustawowe lub inne warunki czy gwarancje, wyraźne lub domniemane (w tym m.in. związane z dokładnością, kompletnością, aktualnością, nienaruszaniem praw, możliwością sprzedaży lub przydatnością do zastosowania w określonym celu (niezależnie od faktu powiadomienia) jakiegokolwiek produktu) zostają niniejszym wyłączone.

4.5. Autodata dołoży wszelkich racjonalnie uzasadnionych starań w celu zabezpieczenia Witryny Autodata przed wirusami komputerowymi, trojanami i innymi szkodliwymi programami, niemniej Użytkownik jest zobowiązany do stosowania odpowiedniego, aktualnego oprogramowania antywirusowego. Autodata nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zainfekowania wirusami komputerowymi lub innymi szkodliwymi programami.

4.6. Autodata dokłada wszelkich racjonalnie uzasadnionych starań, aby zapewnić dostępność Witryny Autodata. W rzadkich przypadkach, liczba użytkowników uzyskujących dostęp do Witryny Autodata może spowodować jej powolne działanie. Może się również zdarzyć, że będzie ona tymczasowo niedostępna z powodu serwisowania lub naprawy. Autodata dołoży starań, aby uprzedzić użytkowników o planowanych przerwach w świadczeniu usług, jednak nie gwarantuje dostępności witryny we wszystkich przypadkach. W maksymalnym zakresie przewidzianym przepisami prawa Autodata nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku dostępu użytkowników do Informacji Autodata lub spowolnienia działania Witryny Autodata.

4.7. Jedyny sposób naprawienia szkody przez Użytkownika i cała odpowiedzialność Autodata zostały określone w niniejszej Umowie Licencyjnej i w żadnym wypadku Autodata nie poniesie odpowiedzialności przed Użytkownikiem ani inną osobą za utratę przychodów, utratę faktycznych lub przewidywanych zysków wynikających ze zwykłego bądź nadzwyczajnego toku prowadzonej działalności (m.in. utraty zysków wynikających z kontraktów); utratę możliwości skorzystania ze środków pieniężnych; utratę przewidywanych oszczędności; utratę zamówień; utratę sposobności; utratę wartości firmy; utratę lub uszczerbek renomy; utratę lub uszkodzenie danych; utratę czasu przeznaczonego na zarządzanie lub administrację, opłaty i wydatki prawne i inne; lub jakiekolwiek inne pośrednie lub wynikowe straty lub szkody, w sposób pośredni bądź bezpośredni wynikające z przedmiotu niniejszej Umowy Licencyjnej lub możliwości bądź niemożności korzystania z Witryny Autodata.

4.8. Niniejszym Użytkownik zwalnia Autodata z wszelkiej odpowiedzialności i zobowiązuje się do pokrycia kosztów (w tym kosztów obsługi prawnej) z tytułu szkód, strat, postępowań, roszczeń lub czynności wynikających bezpośrednio lub pośrednio z bezprawnego użytkowania przez Użytkownika (lub pracowników Użytkownika lub inną stronę trzecią, której Użytkownik lub pracownicy Użytkownika zapewnili dostęp do Informacji Autodata) Informacji Autodata lub Witryny Autodata, czy to zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Licencyjnej, czy to na innej podstawie. Użytkownik przekaże Autodata znajdujące się w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą dowody i informacje, których zasadnie może domagać się Autodata w związku z wykorzystywaniem przez niego Informacji Autodata, w przypadku gdy Autodata stanie się celem jakiegokolwiek zarzutu, roszczenia lub skargi dotyczących użytkowania Informacji Autodata przez Użytkownika.

4.9. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej lub wymogów określonych w przepisach prawa nie udziela się żadnych innych gwarancji (wyraźnych bądź domniemanych) w odniesieniu do Informacji Autodata lub Witryny Autodata. Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie skutkuje wyłączeniem lub ograniczeniem odpowiedzialności którejkolwiek ze Stron z tytułu utraty życia lub zdrowia wskutek zaniedbania lub nieprawdziwego oświadczenia lub innych obowiązków, które nie mogą zostać wyłączone przez prawo.

5. Prawa dotyczące Informacji Autodata

5.1. Wszystkie Prawa Własności Intelektualnej dotyczące Informacji Autodata stanowią własność Autodata Limited i/lub jej licencjodawców. Użytkownik nie ma żadnych praw do Informacji Autodata poza prawami nadanymi przez tę Umowę Licencyjną i Formularz Rejestracyjny, a wszelkie prawa nienadane wyraźnie Użytkownikowi pozostają prawami Autodata.

5.2. Informacja o prawach autorskich i prawa do bazy danych zawarte w Informacjach Autodata muszą zawsze stanowić integralną część Informacji Autodata oraz wszelkich ich autoryzowanych kopii.

5.3. AUTODATA i logo Autodata są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Autodata Limited.

5.4. Użytkownik niniejszym bezpłatnie ceduje na rzecz Autodata (a ponadto zapewni dokonanie stosownej cesji przez pracowników Użytkownika) wszelkie prawa (w tym prawa autorskie) do wszelkich treści dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów silnikowych przekazywanych lub udostępnianych przez Użytkownika (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub publikacji na forach użytkowników lub podobnych publicznych środków będących własnością Autodata lub obsługiwanych przez Autodata) i stanowiących uzupełnienie Informacji Autodata.

6. Postanowienia ogólne

6.1. Użytkownikowi nie wolno przenosić, cedować ani sublicencjonować całości lub części niniejszej Umowy Licencyjnej lub jakichkolwiek wynikających z niej praw lub obowiązków Użytkownika ani w inny sposób dysponować nimi bez pisemnej zgody Autodata.

6.2. W przypadku niespełnienia przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy Licencyjnej Autodata przysługuje prawo do wypowiedzenia udzielonej Użytkownikowi Umowy Licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedniego powiadomienia. Po wygaśnięciu niniejszej Umowy Licencyjnej z jakiegokolwiek powodu wszelkie prawa nadane Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej wygasną.

6.3. Użytkownik zgadza się na przechowywanie przez Autodata informacji płatniczych Użytkownika w celu usprawnienia płatności przyszłych opłat abonamentowych. Autodata będzie przestrzegać wszystkich przepisów prawa dotyczących ochrony danych w związku z przechowywaniem i przetwarzaniem wszelkich danych osobowych.

6.4. Autodata jest uprawniona do okresowego aktualizowania warunków niniejszej Umowy Licencyjnej po przekazaniu Użytkownikowi pisemnego powiadomienia.

6.5. Jeśli którykolwiek z przepisów niniejszej Umowy Licencyjnej zostanie uznany za nieważny lub nieskuteczny, pozostałe przepisy Umowy Licencyjnej pozostaną ważne i skuteczne.

6.6. Żadne z postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej nie ustanawia spółki lub stosunku agencyjnego pomiędzy stronami.

6.7. Żadne z postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej nie przyznaje jakichkolwiek świadczeń osobom trzecim (niezależnie od tego, czy prawo do takich świadczeń mogło powstać na podstawie Ustawy o kontraktach z 1999 roku (prawa stron trzecich) lub w inny sposób), a ponadto żadne z postanowień nie podlega wykonaniu przez osoby trzecie.

6.8. Wszystkie zmiany lub modyfikacje niniejszej Umowy Licencyjnej wymagają zachowania formy pisemnej i złożenia podpisu upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron pod rygorem nieważności.

6.9. Niniejsza Umowa Licencyjna i Formularz Rejestracyjny stanowią jedyne porozumienie między Użytkownikiem i Autodata i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i ustalenia między Użytkownikiem i Autodata dotyczące Informacji Autodata. W przypadku wystąpienia rozbieżności między niniejszą Umową Licencyjną i Formularzem Rejestracyjnym pierwszeństwo ma niniejsza Umowa Licencyjna.

6.10. Niniejsza Umowa Licencyjna podlega wykładni prawa Anglii i Walii, a sądy angielskie i walijskie zachowają niewyłączną jurysdykcję.

7. Pliki cookies

7.1. Pliki cookies umożliwiają nam identyfikację urządzenia Użytkownika lub samego Użytkownika po zalogowaniu. Autodata wykorzystuje pliki cookies, które są bezwzględnie konieczne w związku z umożliwieniem Użytkownikowi nawigacji po witrynie lub zapewnieniem mu pewnych podstawowych funkcji. Wykorzystujemy pliki cookies, aby poprawić funkcjonalność witryny. Pliki cookies wykorzystujemy również w celu poprawy efektywności naszej witryny i zapewnienia Użytkownikowi lepszej obsługi. Nie sprzedajemy informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookies.

7.2. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Autodata plików cookies na swoich urządzeniach dla celów opisanych w punkcie 7.1.

7.3. Należy również pamiętać, że podjęcie przez Użytkownika decyzji o wyłączeniu lub usunięciu plików cookies może utrudnić mu pełne wykorzystanie aplikacji, a niektóre funkcje aplikacji mogą nie działać.

7.4. Użytkownicy, którzy chcą uzyskać więcej informacji o stosowanych przez nas plikach cookies proszeni są o kontakt z Autodata https://www.autodata-group.com/global/contact-us/ lub o sprawdzenie naszej polityki dotyczącej korzystania z plików cookies na stronie https://www.autodata-group.com/corporate/privacy-policy/.

8. Ochrona Danych

8.1. Autodata i Użytkownik zgadzają się na postanowienia zawarte w Załączniku 1 – niniejszy załącznik o ochronie danych wiąże strony odnośnie odpowiednich zobowiązań dotyczących ochrony danych i bezpiecznego przepływu informacji.

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK O OCHRONIE DANYCH

Terminy “dane osobowe”“administrator”“podmiot przetwarzający”“przetwarzanie”“osoba” powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniem przypisanym im w Rozporządzeniu (określonym poniżej), stosownie do sytuacji.

“Zasady przechowywania danych Autodata” to polityka dotycząca przechowywania danych osobowych określona przez Autodata i okresowo uzupełniana przez Autodata;

“Dane Osobowe Użytkownika” to wszelkie dane osobowe w jakiejkolwiek formie lub jako dowolny środek przekazu, które (i) zostały przekazane (lub w odniesieniu do których udzielono dostępu) Autodata przez użytkownika lub w oparciu o Umowę Licencyjną lub (ii) zostały wyprodukowane czy wygenerowane przez Autodata lub w imieniu Autodata w nawiązaniu do niniejszej Umowy Licencyjnej;

“Załącznik o ochronie danych” oznacza niniejszy załącznik o ochronie danych;

“Ustawa o Ochronie Danych” oznacza Dyrektywę (wraz z późniejszymi zmianami i zamianami) i Rozporządzenia (lub, jeśli Wielka Brytania opuści Unię Europejską, wszelkie przepisy prawne uchwalone w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do ochrony danych osobowych);

“Dyrektywa” oznacza Europejską Dyrektywę o Prywatności i Łączności Elektronicznej (Dyrektywa 2002/58/EC);

“Rozporządzenie” oznacza, od dnia 25 maja 2018 roku, Rozporządzenie (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, kiedy zacznie ono obowiązywać;

“Naruszenie Podlegające Zgłoszeniu” oznacza jakiekolwiek nieautoryzowane i niezgodne z prawem przetwarzanie, ujawnienie lub udostępnienie Danych Osobowych Użytkownika i/lub jakiekolwiek przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utratę, zmianę lub uszkodzenie Danych Osobowych Użytkownika;

“Organ Nadzorczy” oznacza jakikolwiek kompetentny organ ochrony danych w Unii Europejskiej, którego jurysdykcji podlega Użytkownik w odniesieniu do Ochrony Danych Użytkownika i gdzie Autodata świadczy usługi; i

1.1. Strony uzgadniają przedstawienie następujących informacji wymaganych przez Rozporządzenie

Przedmiot przetwarzania – Informacje dotyczące przeglądu, konserwacji i naprawy pojazdów oraz wypełnianie umownych zobowiązań na podstawie niniejszej Umowy Licencyjnej.

Czas przetwarzania – Przez okres obowiązywania Umowy Licencyjnej do czasu jej rozwiązania lub do momentu, gdy przetwarzanie przez Autodata jakichkolwiek danych osobowych nie jest już wymagane do wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy Licencyjnej lub do innych uzasadnionych interesów lub zgodnie z Zasadami Przechowywania Danych Autodata.

Charakter przetwarzania – Przetwarzanie danych osobowych klientów Klienta w ramach przeglądu, konserwacji i naprawy pojazdów. Dane osobowe są wprowadzane przez Użytkownika i przez autoryzowanych, wyznaczonych i zatwierdzonych przez Użytkownika serwisantów, mechaników lub osoby trzecie.Cel przetwarzania – Aby umożliwić przegląd, konserwację i naprawę pojazdów oraz inne powiązane obsługi, i aby wykonać zobowiązania Autodata wynikające z Umowy Licencyjnej.

Typ danych osobowych – Numer rejestracyjny pojazdu i/lub numer identyfikacyjny pojazdu

Kategorie osób – Właściciele pojazdów

1.2. Użytkownik i Autodata niniejszym zgadzają się, że w ramach niniejszej Umowy Licencyjnej Autodata (i każdy autoryzowany podwykonawca) będzie podmiotem przetwarzającym.

1.3. Autodata, działając jako podmiot przetwarzający, zobowiązuje się:

1.3.1. przetwarzać dane osobowe Użytkownika wyłącznie w ramach zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Licencyjnej, zgodnie z Zasadami Przechowywania Danych Autodata i/lub zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi (pod warunkiem, że Autodata poinformuje Użytkownika o tych przepisach prawnych przed przetworzeniem, chyba że prawo zabrania tego z ważnych względów dotyczących interesu publicznego);

1.3.2. zagwarantować, że wszyscy pracownicy, którzy mają dostęp do Danych Osobowych Użytkownika zobowiązali się do przestrzegania odpowiednich zobowiązań dotyczących poufności;

1.3.3. utrzymać wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewnią bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkownika. Środki te, powinny być zgodne z odpowiednia polityką Bezpieczeństwa Iinformatycznego i/lub z polityką Bezpiecznego Przepływu Informacji stosowanymi przez Autodata.

1.3.4. w ramach możliwości wspierać Użytkownika w wypełnianiu swoich obowiązków w ramach odpowiadania na wnioski dotyczące praw podmiotu danych określone w Dyrektywie i Rozdziale III Rozporządzenia (Prawa podmiotu danych);

1.3.5. nie angażować w ramach Usług żadnego innego podmiotu przetwarzającego bez poprzedniej pisemnej autoryzacji Użytkownika (takiej autoryzacji nie należy w sposób nieuzasadniony wstrzymywać) lub, w stosownych przypadkach, nie angażować w ramach Usług żadnego innego podmiotu przetwarzającego, chyba że w oparciu o ogólną pisemną zgodę Użytkownika i/lub jak określono w Zasadach Przechowywania Danych Autodata. W obydwu przypadkach Autodata powinna poinformować Użytkownika o proponowanych zmianach dotyczących podmiotu przetwarzającego, a Użytkownik powinien mieć prawo sprzeciwu wobec proponowanych zmian. Aby uniknąć wątpliwości, Autodata powinna zawrzeć z każdym podwykonawcą pisemną umowę, która będzie zawierać zobowiązania odpowiadające zobowiązaniom określonymi w tej klauzuli 1.3;

1.3.6. nie przekazywać żadnych Danych Osobowych Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy poza sytuacjami, gdy są one wymagane do świadczenia Usług, we wszystkich innych przypadkach za uprzednią wyraźną zgoda Użytkownika;

1.3.7. podporządkować rozsądnym ustaleniom dostępu i chronić przed ujawnieniem informacje, które są poufne, wrażliwe pod względem handlowym lub objęte tajemnicą zawodową; zezwolić Użytkownikowi lub stronie trzeciej działającej zgodnie z instrukcjami Użytkownika na przeprowadzenie, na koszt Użytkownika, kontroli ochrony danych, ocen i inspekcji dotyczących procedur ochrony danych Autodata w zakresie zgodności z niniejszą klauzulą 1.3. Aby zapobiec wątpliwościom, zgodnie z niniejszą klauzulą, prawo Użytkownika do przeprowadzenia kontroli, uzyskania dostępu i przeprowadzenia inspekcji odnosi się do dokumentów i rejestrów Autodata i nie odnosi się do fizycznych nieruchomości Autodata.

1.3.8. powiadomić Użytkownika najszybciej jak to możliwe i w formie pisemnej, gdy zorientuje się, że zaistniało Naruszenie Podlegające Zgłoszeniu oraz zapewnić Użytkownikowi wsparcie w odpowiedzi na naruszenie i w załagodzeniu jego skutków. Autodata powinna prowadzić rejestr Naruszeń Podlegających Zgłoszeniu

1.3.9. pomagać Użytkownikowi w przestrzeganiu art. 35 (Ocena skutków dla ochrony danych) i art. 36 (Uprzednie konsultacje) Rozporządzenia w związku ze wszystkimi nowymi propozycjami dotyczącymi sposobu przetwarzania, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych;

1.3.10. z wyjątkiem przypadków, gdzie jest to wymagane prawnie lub przez Zasady Przechowywania Danych Autodata, w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy Licencyjnej niezależnie od przyczyny, zniszczyć wszelkie Dane Osobowe Użytkownika lub przekazać je Użytkownikowi lub wyznaczonej stronie trzeciej (we wspólnie uzgodnionym formacie i przy pomocy wspólnie uzgodnionej metody).

1.3.11. Niezależnie od postanowień zawartych w Umowie Licencyjnej, łączna odpowiedzialność Autodata wobec Użytkownika zgodnie z niniejszą klauzulą 1.3 i w odniesieniu do wszelkich zobowiązań Autodata zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych powinna być ograniczona i nie powinna przekroczyć kwoty 100 000 GBP na Rok Kontraktowy i w żadnym przypadku nie powinna przekroczyć kwoty 200 000 GBP łącznie na cały okres trwania Umowy Licencyjnej i później. W ramach niniejszej klauzuli „Rok Kontraktowy” oznacza każdy okres 12 miesięcy następujący po dacie rozpoczęcia Umowy Licencyjnej lub jej rocznicy i obejmuje 12 miesięczny okres po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Licencyjnej.

1.4. Użytkownik, działając jako administrator danych, niniejszym gwarantuje i stanowi:

1.4.1. że wszelkie przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych oraz, że przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przez Autodata jest zgodne niniejszą Umową Licencyjną i nie narusza Ustawy o Ochronie Danych;

1.4.2. że Dane Osobowe Użytkownika przekazane Autodata są prawdziwe i będą aktualizowane w zależności od potrzeby, aby zapewnić ich ciągłą dokładność;

1.4.3. że z wyjątkiem Danych Osobowych, o których mowa w niniejszym Załączniku o ochronie danych, Użytkownik nie będzie przekazywać Autodata żadnych innych danych osobowych bez uprzedniego powiadomienia Autodata i bez podpisania z Autodata odrębnych pisemnych warunków w związku z nimi. Nie ograniczając ogólnego charakteru zdania poprzedniego użytkownik także gwarantuje i stanowi i) że nie będzie wymagać od Autodata przetwarzania typów i kategorii danych osobowych wymienionych, zdefiniowanych i zawartych w art. 8-10 Rozporządzenia (ogólnie “Dane Osobowe Wysokiego Ryzyka”), i ii) że Użytkownik nie będzie dostarczał i przekazywał Autodata danych osobowych, o których Autodata nie wie, nie została powiadomiona lub które nie są wyraźnie przewidziane w ramach niniejszego Załącznika o Ochronie Danych, i że w stosownych przypadkach Użytkownik nie będzie wprowadzał żadnych danych osobowych w wolne pola tekstowe znajdujące się produktach i usługach Autodata i nie będzie uwzględniać danych osobowych w załącznikach i/lub zdjęciach, które są okresowo przekazywane do systemu(ów) Autodata;

1.4.4. że Użytkownik oraz jego pracownicy, kontrahenci i agenci zapewnią bezpieczeństwo danych logowania, które są używane, aby uzyskać dostęp do Usług i będą odpowiedzialni za dostęp do Usług uzyskany przy pomocy danych logowania. Ponadto Użytkownik gwarantuje, że niezwłocznie powiadomi Autodata o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu danych logowania lub o innych naruszeniach bezpieczeństwa, takich jak utrata, kradzież lub nieautoryzowane ujawnienie danych logowania, a także, że dostęp do Usług będą mieli jedynie autoryzowani pracownicy z autoryzowanych stron, jak uzgodniono z Autodata (“Autoryzowane Strony”), a Użytkownik będzie posiadał aktualną listę pracowników korzystających z Usługi i Autoryzowanych Stron i dostarczy taką listę do Autodata w ciągu 10 dni na pisemną prośbę Autodata; i

1.4.5. że Użytkownik na własny koszt zapewni swoim pracownikom, kontrahentom i/lub agentom wykonanie lub zlecenie wykonania wszelkich dalszych działań i spraw, które mogą okazać się okresowo niezbędne, aby zapewnić przestrzeganie Ustawy o Ochronie Danych przez strony trzecie, włączając w to między innymi terminową instalację i/lub aktualizację do najnowszej wersji Autodata lub do odpowiedniej wersji oprogramowania lub systemów Autodata.

1.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Autodata zależy od Użytkownika w zakresie instrukcji, w ramach których Autodata ma upoważnienie do korzystania z i przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika. W związku z tym, Autodata nie będzie ponosić odpowiedzialności, a Użytkownik powinien, natychmiastowo i na żądanie, w pełni zrekompensować Autodata oraz skutecznie zabezpieczyć Autodata przed wszelkimi kosztami, roszczeniami, żądaniami, wydatkami (w tym kosztami prawnymi i wypłatami w pełnej wysokości), stratami (w tym stratami pośrednimi, utratą lub deprawacją danych, utratą reputacji, dobrego imienia i zysków), działaniami, postępowaniami i zobowiązaniami o jakimkolwiek charakterze, które poniesie Autodata lub za które Autodata może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z powodu roszczenia wniesionego przez jakąkolwiek osobę lub Organ Nadzorczy z powodu działań lub zaniedbań Autodata, w sytuacji, gdy takie działanie lub zaniedbanie wynikało z instrukcji Użytkownika.

1.6. Użytkownik powinien, natychmiastowo i na żądanie, w pełni zrekompensować Autodata oraz efektownie i w pełni zabezpieczyć Autodata przed wszelkimi kosztami, roszczeniami, żądaniami, wydatkami (w tym kosztami prawnymi i wypłatami na zasadach pełnej rekompensaty), stratami (w tym stratami pośrednimi, utratą lub uszkodzeniem danych, utratą reputacji, dobrego imienia i zysków), działaniami, postępowaniami i zobowiązaniami jakiegokolwiek rodzaju wynikającymi lub poniesionymi przez Autodata lub podmioty powiązane w związku z zaniechaniami Użytkownika lub strony trzeciej wyznaczonej przez Użtkownika w związku z przestrzeganiem przepisów zawartych w klauzuli 1.4 i/lub w Ustawie o Ochronie Danych w odniesieniu do Danych Osobowych Użytkownika.

1.7. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy niniejszym Załącznikiem o Ochronie Danych a innymi częściami Umowy Licencyjnej, niniejszy Załącznik o Ochronie Danych ma moc nadrzędną, regulującą i zastępującą. Niniejszy Załącznik o Ochronie Danych i wynikające z niego zobowiązania obowiązują po rozwiązaniu i wygaśnięciu Umowy Licencyjnej niezależnie od tego jak nastąpiło lub z czego wyniknęło.

T&C_O/V6.3