Skip to main content

Warunki Użytkowania Produktu

PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZY REGULAMIN

LICENCJA ABONAMENTOWA UŻYTKOWNIKA

Autodata Limited jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 01062717 z siedzibą w Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ (dalej: „Autodata”).

Dostęp Użytkownika do bazy danych Autodata jest kontrolowany za pośrednictwem zezwolenia elektronicznego aktywowanego poprzez wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. Nazwy użytkowników i hasła są dostarczane przez firmę Autodata lub upoważnionego przez nią agenta w ramach abonamentu.

Uzyskując dostęp do bazy danych firmy Autodata oraz uiszczając Opłatę abonamentową, Użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej Licencji. W zamian Autodata udziela Użytkownikowi Licencji na dostęp i korzystanie z Informacji Autodata na następujących zasadach i warunkach:

  1. Definicje

W niniejszej Licencji poniższe wyrażenia mają następujące znaczenie:

„Informacje Autodata” oznaczają informacje zgromadzone przez Autodata i opublikowane w Strefie dla abonentów w Witrynie Autodata;

„Witryna Autodata” oznacza witrynę internetową pod adresem workshop.autodata-group.com lub inne witryny, o których Autodata może poinformować Użytkownika;

„Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają wszelkie patenty, prawa autorskie, projekty, modele użytkowe, znaki towarowe, nazwy towarowe, nazwy domen, prawa do baz danych, prawa do know-how i poufne informacje oraz wszelką inną własność intelektualną, przemysłową i o podobnym charakterze, zarejestrowaną lub nie, a także analogiczne prawa wynikające z krajowych przepisów prawa;

„Umowa licencyjna” oznacza niniejszą Licencję abonamentową Użytkownika / Regulamin Produktu;

„Formularz rejestracyjny” oznacza formularz (elektroniczny lub inny) wypełniony poprzez podanie danych Użytkownika, Okresu abonamentowego i należnej Opłaty abonamentowej. W przypadku jakichkolwiek niespójności między niniejszą Licencją a Formularzem rejestracyjnym pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej;

„Strefa dla abonentów” oznacza tę część Witryny Autodata, do której dostęp można uzyskać wyłącznie poprzez wprowadzenie prawidłowej nazwy użytkownika i hasła i która zawiera Informacje Autodata;

„Opłata abonamentowa” oznacza opłatę uzgodnioną między Użytkownikiem i Autodata, wskazaną w Formularzu rejestracyjnym;

„Okres abonamentowy” oznacza okres, za który Użytkownik uiścił wskazaną w Formularzu rejestracyjnym Opłatę abonamentową w celu uzyskania dostępu do Informacji Autodata;

„Użytkownik” oznacza organizację, która uiszcza opłatę za dostęp do Informacji Autodata, a

określenie „Użytkownika” odnosi się do Użytkownika.

  1. Udzielenie Licencji

2.1. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego i w zamian za (otrzymaną przez Autodata) Opłatę abonamentową od Użytkownika Autodata zapewni wyłącznie internetowy dostęp do Strefy dla abonentów oraz udzieli niewyłącznej, nieprzenoszalnej, ograniczonej Licencji na przeglądanie Informacji Autodata w Strefie dla abonentów w Okresie abonamentowym zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy licencyjnej.

2.2. Licencja udzielana na mocy punktu 2.1 dotyczy pojedynczej lokalizacji fizycznej lub pojedynczego adresu podanych w Formularzu rejestracyjnym i obejmuje przeglądanie Informacji Autodata za pośrednictwem pojedynczego, podłączonego do Internetu urządzenia użytkowanego w dowolnym momencie w tej lokalizacji. Użytkownik otrzyma jedną nazwę użytkownika i hasło, a jego obowiązkiem będzie zapewnienie, aby ta nazwa użytkownika i hasło nie zostały ujawnione żadnej osobie trzeciej ani nie były używane w inny sposób niż dozwolony w niniejszym Regulaminie. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć Autodata przed stratami, szkodami, odpowiedzialnością i kosztami dla Autodata lub stron trzecich wynikającymi z niedopełnienia tego obowiązku przez Użytkownika. Użytkownik bezzwłocznie poinformuje Autodata w formie pisemnej w przypadku naruszenia poufności hasła.

2.3. Dostęp do Informacji Autodata na dodatkowych urządzeniach podłączonych do Internetu w lokalizacji określonej w punkcie 2.2 zostanie udzielony za zgodą Autodata i będzie wymagać wypełnienia dodatkowych Formularzy rejestracyjnych oraz uiszczenia dodatkowych Opłat abonamentowych, za które wydane zostaną dodatkowe nazwy użytkownika i hasła.

2.4. Informacje Autodata będą wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie jako źródło odniesienia na potrzeby konserwacji i napraw pojazdów silnikowych.

2.5. Wyłącznie Użytkownik i pracownicy Użytkownika są uprawnieni do posługiwania się nazwą użytkownika i hasłem Autodata przekazanymi Użytkownikowi zgodnie z punktem 2.2. Ponadto Użytkownik nie będzie ujawniać ani zezwalać na ujawnienie nazwy użytkownika i hasła innym osobom.

2.6. W żadnym przypadku Użytkownik nie może używać, kopiować, pobierać, wynajmować, użyczać, dzierżawić, sprzedawać, rozpowszechniać, przesyłać lub w inny sposób przekazywać Informacji Autodata ani też kopii, zmienionych wersji, tłumaczeń lub adaptacji jakichkolwiek Informacji Autodata, z wyłączeniem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub wyraźnie określonych w niniejszej Licencji. Użytkownika obowiązuje zakaz wykorzystywania robotów internetowych oraz uzyskiwania dostępu do Informacji Autodata w inny sposób, czy to manualny, czy to zautomatyzowany, w celu tworzenia kopii jakiejkolwiek części Informacji Autodata w jakiejkolwiek postaci. Użytkownikowi nie wolno dokonywać odwrotnej kompilacji, dezasemblować, stosować inżynierii wstecznej ani tworzyć prac pochodnych w oparciu o całość lub część Informacji Autodata.

2.7. Podczas Okresu abonamentowego i w okresie 12 miesięcy po jego zakończeniu (niezależnie od przyczyny) Użytkownik musi zezwolić firmie Autodata i jej przedstawicielom, w odpowiednim czasie i za wcześniejszym powiadomieniem z odpowiednim wyprzedzeniem, na sprawdzenie i dostęp do pomieszczeń i zlokalizowanego w nich sprzętu komputerowego, na którym używa się (lub używano) Informacji Autodata, jak również do wszelkiej dokumentacji prowadzonej zgodnie z niniejszą Umową licencyjną, w celu sprawdzenia, czy Użytkownik przestrzega Umowy licencyjnej.

2.8. Użytkownik zgadza się, żeby spółka Autodata monitorowała użytkowanie przez Użytkownika Strefy dla abonentów w trybie online, na przykład w celu zapewnienia zgodności z punktem 2 lub w celu gromadzenia danych statystycznych dotyczących korzystania z Witryny Autodata. Jeżeli Autodata z możliwym do zaakceptowania poziomem pewności ustali, że Użytkownik uzyskuje dostęp do Strefy dla abonentów lub wykorzystuje ją inaczej niż zgodnie z niniejszą Licencją, Autodata będzie uprawniona do natychmiastowego zawieszenia lub zakończenia dostępu Użytkownika do Strefy dla abonentów bez obowiązku zwrotu Użytkownikowi jakiejkolwiek części Opłaty abonamentowej.

2.9. Użytkownik zgadza się, że w trakcie użytkowania Strefy dla abonentów może wedle własnego uznania skorzystać z możliwości przesłania do Strefy dla abonentów, dla wygody, pewnych informacji dotyczących Użytkownika lub klientów Użytkownika, lub partnerów handlowych Użytkownika (w tym danych swoich lokalizacji, nazwisk swoich pracowników uzyskujących dostęp do Strefy dla abonentów, marek i modeli pojazdów silnikowych będących własnością klientów lub partnerów handlowych Użytkownika itp.). Informacje te zawsze pozostaną własnością Użytkownika i Użytkownik będzie mógł według własnego uznania w dowolnym momencie usuwać je ze Strefy dla abonentów. Wysyłając takie informacje do Strefy dla Abonentów, Użytkownik zgadza się, aby Autodata przechowywała ich kopię. Autodata będzie przestrzegać wszystkich wymogów prawa dotyczących przetwarzania takich informacji oraz zapewniać ich prywatność przez cały czas.

2.10. Użytkownika obowiązuje zakaz wykorzystywania (oraz zezwalania na wykorzystywanie przez osoby trzecie) Informacji Autodata w związku z konserwacją lub naprawami pojazdów silnikowych wykorzystywanych do celów wojskowych, lub w związku z przewozem lub przechowywaniem broni masowego rażenia, a także pojazdów silnikowych, w przypadku których można zasadnie przypuszczać, że będą wykorzystywane do takich celów, jak również w inny sposób naruszających przepisy Unii Europejskiej lub jakiekolwiek inne przepisy. Użytkownik musi bezzwłocznie powiadomić pisemnie Autodata w przypadku uzyskania informacji o tym, że udostępnione mu Informacje Autodata lub jego dostęp do Strefy dla abonentów zostały wykorzystane w taki sposób, jak również w przypadku podejrzeń, że mogło do tego dojść.

2.11. Użytkownik musi przestrzegać wszystkich przepisów prawa i rozporządzeń obowiązujących w danym momencie w lokalizacji, w której uzyskuje dostęp do Informacji Autodata oraz Strefy dla abonentów. Ponadto Użytkownika obowiązuje zakaz wykorzystywania (i zezwalania na wykorzystywanie) Informacji Autodata w związku z jakimikolwiek działaniami niezgodnymi z prawem.

  1. Okres obowiązywania Umowy

3.1. O ile Autodata nie rozwiąże niniejszej Umowy licencyjnej zgodnie z punktami 2.8 powyżej lub 6.2 poniżej, zacznie ona obowiązywać od dnia, w którym Autodata wyda Użytkownikowi nazwę użytkownika i hasło dostępu do Strefy dla abonentów, i będzie obowiązywać przez Okres abonamentowy.

3.2. Jeżeli Użytkownik w ciągu ostatnich 30 dni Okresu abonamentowego (również odnowionego) nie powiadomi firmy Autodata o zamiarze rozwiązania niniejszej Umowy licencyjnej, zostanie ona automatycznie odnowiona na kolejny Okres abonamentowy wynoszący 12 miesięcy lub, w stosownych przypadkach, na okres określony w umowie, a od Użytkownika wymagane będzie uiszczenie kolejnej opłaty. Opłata ta zostanie pobrana automatycznie za pośrednictwem środka płatniczego, którego dane Autodata przechowuje w swoich rejestrach zgodnie z upoważnieniem Użytkownika lub, w stosownych przypadkach, za pośrednictwem kanału użytego do zakupu abonamentu. W przeciwnym razie wystawiona zostanie faktura. Jeżeli Użytkownik nie uiści w terminie Opłaty abonamentowej z tytułu odnowienia niniejszej Umowy licencyjnej, Autodata będzie uprawniona do zawieszenia bądź zakończenia dostępu Użytkownika do Strefy dla abonentów.

3.3. Autodata może zmienić Opłatę abonamentową oraz inne opłaty i sumy należne na mocy niniejszej Umowy licencyjnej lub z nią związane, informując o tym Użytkownika na piśmie (także za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub poczty elektronicznej).

  1. Gwarancje i zwolnienie z odpowiedzialności

4.1. Informacje Autodata zostały opracowane przez firmę Autodata w oparciu o informacje dostarczone przez producentów pojazdów i podzespołów oraz wyniki testów przeprowadzonych przez Autodata i zakładają posiadanie przez Użytkownika odpowiedniego poziomu umiejętności i kompetencji. Dołożono należytej staranności w celu zapewnienia dokładności tychże informacji. Autodata nie gwarantuje jednak, że Informacje Autodata są kompletne lub dokładne, a ponadto w stopniu dozwolonym przez prawo Autodata nie przyjmuje odpowiedzialności za jakąkolwiek niedokładność lub niekompletność Informacji Autodata.

4.2. Informacje Autodata zostały opracowane z myślą o ich wykorzystaniu w związku z pojazdami produkowanymi według specyfikacji europejskich. Użytkownik powinien mieć świadomość, że w krajach pozaeuropejskich nazwy i opisy modeli oraz związane z nimi specyfikacje mogą różnić się od zawartych w Informacjach Autodata.

4.3. O ile nie zostało to wyraźnie określone przez producenta pojazdu, Autodata nie zaleca stosowania żadnych dodatków, środków czyszczących lub zabiegów. Autodata nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej z użycia takich dodatków, które mogą spowodować szkody i potencjalnie unieważnić gwarancję pojazdu.

4.4. Informacje Autodata są dostarczane „BEZ GWARANCJI”, a wszelkie ustawowe lub inne warunki czy gwarancje, wyraźne lub domniemane (w tym m.in. związane z dokładnością, kompletnością, aktualnością, nienaruszaniem praw, przydatnością handlową lub do zastosowania w określonym celu jakiegokolwiek produktu, niezależnie od faktu powiadomienia o tym lub nie) zostają niniejszym wyłączone.

4.5. Autodata dołoży wszelkich zasadnych starań w celu zabezpieczenia Witryny Autodata przed wirusami komputerowymi, trojanami i innymi szkodliwymi programami, niemniej Użytkownik jest zobowiązany do stosowania odpowiedniego, zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego. Autodata nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zainfekowania wirusami komputerowymi lub innymi szkodliwymi programami.

4.6. Autodata dokłada wszelkich zasadnych starań, aby zapewnić dostępność Witryny Autodata. W rzadkich przypadkach liczba użytkowników korzystających jednocześnie z Witryny Autodata może spowodować jej powolne działanie. Może się również zdarzyć, że będzie ona tymczasowo niedostępna z powodu prac konserwacyjnych lub naprawy. Autodata dołoży starań, aby uprzedzić użytkowników o planowanych przerwach w świadczeniu usług, jednak nie gwarantuje dostępności witryny przez cały czas. W maksymalnym zakresie przewidzianym przepisami prawa Autodata nie ponosi odpowiedzialności za niemożność uzyskania dostępu przez użytkowników do Informacji Autodata lub spowolnienia działania Witryny Autodata.

4.7. Jedyny sposób zadośćuczynienia na rzecz Użytkownika i cała odpowiedzialność Autodata zostały określone w niniejszej Umowie licencyjnej i w żadnym wypadku Autodata nie poniesie odpowiedzialności przed Użytkownikiem ani inną osobą za utratę przychodów, utratę faktycznych lub przewidywanych zysków wynikających ze zwykłego bądź nadzwyczajnego toku prowadzonej działalności (m.in. utraty zysków wynikających z kontraktów); utratę możliwości skorzystania ze środków pieniężnych; utratę przewidywanych oszczędności; utratę zamówień; utratę szans biznesowych; utratę wartości firmy; utratę lub uszczerbek renomy; utratę lub uszkodzenie danych; utratę czasu przeznaczonego na zarządzanie lub administrację, opłaty i wydatki prawne i inne; lub jakiekolwiek inne pośrednie lub wynikowe straty lub szkody, w sposób pośredni bądź bezpośredni wynikające z przedmiotu niniejszej Umowy licencyjnej lub korzystania bądź niemożności korzystania z Witryny Autodata.

4.8. Niniejszym Użytkownik zwalnia Autodata z wszelkiej odpowiedzialności i zobowiązuje się do pokrycia kosztów (w tym kosztów obsługi prawnej) z tytułu szkód, strat, pozwów, roszczeń lub postępowań wynikających bezpośrednio lub pośrednio z nieautoryzowanego korzystania przez Użytkownika (lub pracowników Użytkownika, lub inną stronę trzecią, której Użytkownik lub pracownicy Użytkownika zapewnili dostęp do Informacji Autodata) z Informacji Autodata lub Witryny Autodata, czy to zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy licencyjnej, czy też nie. Użytkownik przekaże Autodata znajdujące się w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą dowody i informacje, których zasadnie może domagać się Autodata w związku z wykorzystywaniem przez Użytkownika Informacji Autodata, w przypadku gdy Autodata stanie się celem jakiegokolwiek zarzutu, roszczenia lub skargi dotyczących użytkowania Informacji Autodata przez Użytkownika.

4.9. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej lub wymogów określonych w przepisach prawa nie zostają udzielone żadne inne gwarancje (wyraźne bądź dorozumiane) w odniesieniu do Informacji Autodata lub Witryny Autodata. Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie skutkuje wyłączeniem lub ograniczeniem odpowiedzialności którejkolwiek ze Stron z tytułu utraty życia lub zdrowia wskutek zaniedbania lub nieprawdziwego oświadczenia ani żadnej innej odpowiedzialności, która nie może zostać wyłączona przez prawo.

  1. Prawa dotyczące Informacji Autodata

5.1. Wszystkie Prawa własności intelektualnej dotyczące Informacji Autodata stanowią własność Autodata Limited i/lub jej licencjodawców. Użytkownik nie ma żadnych praw do Informacji Autodata poza prawami nadanymi przez tę Umowę licencyjną i Formularz rejestracyjny, a wszelkie prawa nienadane wyraźnie Użytkownikowi pozostają prawami Autodata.

5.2. Informacja o prawach autorskich i prawach do bazy danych umieszczona w Informacjach Autodata musi zawsze stanowić integralną część Informacji Autodata oraz ich wszelkich autoryzowanych kopii.

5.3. AUTODATA oraz logo Autodata są zarejestrowanymi znakami towarowymi Autodata Limited.

5.4. Użytkownik niniejszym bezpłatnie ceduje na rzecz Autodata (a ponadto zapewni dokonanie stosownej cesji przez swoich pracowników) wszelkie prawa (w tym prawa autorskie) do wszelkich treści dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów silnikowych przekazywanych lub udostępnianych przez Użytkownika (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub publikacji na forach użytkowników lub podobnych publicznych środkach będących własnością Autodata lub obsługiwanych przez Autodata) i stanowiących uzupełnienie Informacji Autodata.

  1. Postanowienia ogólne

6.1. Użytkownikowi nie wolno przenosić, cedować, sublicencjonować całości lub części niniejszej Umowy licencyjnej ani jakichkolwiek wynikających z niej praw lub obowiązków Użytkownika, ani w inny sposób rozporządzać nimi bez pisemnej zgody Autodata.

6.2. W przypadku niedopełnienia przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy licencyjnej spółce Autodata przysługuje prawo do rozwiązania udzielonej Użytkownikowi Umowy licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedniego powiadomienia. W momencie wygaśnięcia z jakiegokolwiek powodu niniejszej Umowy licencyjnej wygasną wszelkie prawa nadane Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy licencyjnej.

6.3. Użytkownik zgadza się na przechowywanie przez Autodata informacji płatniczych Użytkownika w celu usprawnienia płatności przyszłych Opłat abonamentowych. Autodata będzie przestrzegać wszystkich przepisów prawa dotyczących ochrony danych w związku z przechowywaniem i przetwarzaniem wszelkich danych osobowych.

6.4. Autodata może co pewien czas aktualizować postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej, powiadamiając o tym Użytkownika na piśmie (także za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub poczty elektronicznej).

6.5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy licencyjnej zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy licencyjnej pozostaną ważne i skuteczne.

6.6. Żadne z postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej nie może być interpretowane jako ustanawiające partnerstwo między stronami ani nie ustanawia stosunku agencyjnego między stronami.

6.7. Żadne z postanowień niniejszej Umowy licencyjnej nie przyznaje jakichkolwiek świadczeń osobom trzecim (niezależnie od tego, czy prawo do takich świadczeń mogło powstać na podstawie Ustawy o kontraktach z 1999 roku (prawa stron trzecich) lub w inny sposób) ani nie stanowi podstawy do dochodzenia praw przez osoby trzecie.

6.8. Niniejsza Umowa licencyjna i Formularz rejestracyjny stanowią całość porozumienia między Użytkownikiem i Autodata i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i ustalenia między Użytkownikiem i Autodata dotyczące Informacji Autodata. W przypadku wystąpienia rozbieżności między niniejszą Umową licencyjną a Formularzem rejestracyjnym pierwszeństwo ma niniejsza Umowa licencyjna.

6.9. Niniejsza Umowa Licencyjna podlega wykładni prawa Anglii i Walii, a sądy angielskie i walijskie mają niewyłączną jurysdykcję.

  1. Pliki cookie

7.1. Pliki cookie umożliwiają nam identyfikację urządzenia Użytkownika lub samego Użytkownika po zalogowaniu. Autodata wykorzystuje pliki cookie, które są ściśle niezbędne, aby umożliwić Użytkownikowi przeglądanie witryny lub zapewnić pewne podstawowe funkcje. Wykorzystujemy pliki cookie, aby poprawić funkcjonalność witryny. Pliki cookie wykorzystujemy również w celu poprawy wydajności naszej witryny i zapewnienia Użytkownikowi lepszej obsługi. Nie sprzedajemy informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookie.

7.2. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Autodata plików cookie na swoich urządzeniach do celów opisanych w punkcie 7.1.

7.3. Należy również pamiętać, że podjęcie przez Użytkownika decyzji o wyłączeniu lub usunięciu plików cookie może utrudnić mu pełne wykorzystanie aplikacji, a niektóre funkcje aplikacji mogą nie działać.

7.4. Użytkownicy, którzy chcą uzyskać więcej informacji o stosowanych przez nas plikach cookie, proszeni są o kontakt z Autodata za pośrednictwem strony https://www.autodata-group.com/global/contact-us/ lub o zapoznanie się z naszą polityką plików cookie na stronie https://www.autodata-group.com/corporate/privacy-policy/.

  1. Ochrona danych

8.1. Autodata i Użytkownik zgadzają się, że postanowienia zawarte w poniższym „Załączniku 1 – załącznik o ochronie danych” są wiążące dla obu stron w zakresie ich zobowiązań dotyczących ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.

ZAŁĄCZNIK 1 – ZAŁĄCZNIK O OCHRONIE DANYCH

Terminy „dane osobowe”, „administrator”, „podmiot przetwarzający”, „przetwarzanie”, „osoba, której dane dotyczą” powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniem przypisanym im w Rozporządzeniu (określonym poniżej), stosownie do sytuacji.

„Zasady przechowywania danych Autodata” oznaczają zasady dotyczące przechowywania danych osobowych ustanowione przez Autodata i okresowo aktualizowane przez Autodata;

„Dane osobowe Użytkownika” to wszelkie dane osobowe w jakiejkolwiek formie i na dowolnym nośniku, które (i) zostały przekazane przez Użytkownika lub do których Użytkownik udzielił dostępu firmie Autodata lub które zostały pozyskane w inny sposób w związku z niniejszą Umową licencyjną, lub (ii) zostały wytworzone bądź wygenerowane przez lub w imieniu Autodata w związku z niniejszą Umową licencyjną, oraz (iii) są przetwarzane przez Autodata w imieniu Użytkownika;

„Załącznik o ochronie danych” oznacza niniejszy załącznik o ochronie danych;

„Przepisy o Ochronie Danych” oznaczają Dyrektywę (wraz z późniejszymi zmianami lub zastępującymi ją przepisami) i Rozporządzenie, oraz Ustawę o ochronie danych z 2018 r.;

„Dyrektywa” oznacza europejską dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej (Dyrektywa 2002/58/WE);

„Rozporządzenie” oznacza Ogólne rozporządzenie o ochronie danych obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie lub Ogólne rozporządzenie o ochronie danych obowiązujące w Unii Europejskiej, stosownie do sytuacji;

„Naruszenie podlegające zgłoszeniu” oznacza jakiekolwiek nieautoryzowane i niezgodne z prawem przetwarzanie, ujawnienie lub udostępnienie Danych osobowych Użytkownika i/lub jakiekolwiek przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utratę, zmianę lub uszkodzenie Danych osobowych Użytkownika;

„Organ nadzorczy” oznacza jakikolwiek kompetentny organ ochrony danych, którego jurysdykcji podlega Użytkownik w odniesieniu do swoich Danych osobowych, w miejscu, gdzie Autodata świadczy usługi; i

„Dane pojazdu” oznaczają         numer rejestracyjny pojazdu, numer identyfikacyjny pojazdu („VIN”) oraz wszelkie inne dane i informacje dotyczące pojazdu lub jego naprawy w dowolnej formie, formacie lub na dowolnym nośniku, łącznie z numerem rejestracyjnym lub identyfikacyjnym znajdującym się na zdjęciach lub w formatach obrazu.

1.1. Strony zgadzają się, że następujące informacje są informacjami wymaganymi przez Rozporządzenie

Przedmiot przetwarzania – Informacje dotyczące przeglądu, konserwacji i naprawy pojazdów oraz wypełnianie zobowiązań umownych na podstawie niniejszej Umowy licencyjnej.

Czas przetwarzania – Przez okres obowiązywania Umowy licencyjnej do czasu jej rozwiązania lub do momentu, gdy przetwarzanie przez Autodata jakichkolwiek danych osobowych nie jest już wymagane do wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy licencyjnej lub do innych celów opartych na uzasadnionym interesie, lub zgodnie z Zasadami przechowywania danych Autodata.

Charakter przetwarzania – Przetwarzanie danych osobowych klientów Klienta na potrzeby przeglądu, konserwacji i naprawy pojazdów. Dane osobowe są wprowadzane przez Użytkownika i przez autoryzowanych, wyznaczonych i zatwierdzonych przez Użytkownika serwisantów, mechaników lub osoby trzecie.

Cel przetwarzania – Umożliwienie realizacji przeglądów, konserwacji i napraw pojazdów oraz innych powiązanych usług, oraz wypełnienie zobowiązań Autodata wynikających z Umowy licencyjnej.

Typ danych osobowych – Numer rejestracyjny pojazdu i/lub numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

Kategorie osób, których dotyczą dane – Właściciele pojazdów

1.2. Użytkownik i Autodata niniejszym zgadzają się, że do celów niniejszej Umowy licencyjnej Autodata (i każdy autoryzowany podwykonawca) będzie podmiotem przetwarzającym Dane osobowe Użytkownika. Dla uniknięcia wątpliwości, zarówno Użytkownik, jak i Autodata są niezależnymi administratorami Danych pojazdu.

1.3. Autodata, działając jako podmiot przetwarzający dane, zobowiązuje się:

1.3.1. przetwarzać Dane osobowe Użytkownika wedle potrzeby w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy licencyjnej, zgodnie z Zasadami przechowywania danych Autodata i/lub zgodnie z wymogami właściwych przepisów prawa (pod warunkiem, że Autodata poinformuje najpierw Użytkownika o takim wymogu prawnym przed przetworzeniem, chyba że prawo zabrania tego z ważnych względów dotyczących interesu publicznego);

1.3.2. zagwarantować, że wszyscy pracownicy, którzy mają dostęp do Danych osobowych Użytkownika, zobowiązali się do przestrzegania odpowiednich zobowiązań dotyczących poufności;

1.3.3. utrzymywać wszelkie stosowne środki techniczne i organizacyjne, które zapewnią bezpieczeństwo Danych osobowych Użytkownika. Środki te powinny być zgodne z właściwymi politykami bezpieczeństwa informatycznego i/lub bezpieczeństwa informacji Autodata.

1.3.4. udzielać Użytkownikowi pomocy w najszerszym możliwym zakresie, aby wypełnić swoje zobowiązania w zakresie odpowiadania na wnioski osoby, której dane dotyczą, o skorzystanie z przysługujących jej praw określonych w Dyrektywie i Rozdziale III Rozporządzenia (Prawa osoby, której dotyczą dane);

1.3.5. Użytkownik upoważnia Autodata do angażowania podrzędnych podmiotów przetwarzających wedle potrzeby w celu świadczenia usług i/lub podmiotów wskazanych na stronie https://www.solera.com/sub-processors-of-data-subject-to-gdpr/, jak również Amazon Web Services EMEA SARL, Microsoft Ireland Operations Limited. Użytkownik może zażądać powiadomienia o dodaniu podrzędnych podmiotów przetwarzających, o ile jest to wykonalne, Autodata powiadomi o proponowanych zmianach z co najmniej piętnastodniowym (15) wyprzedzeniem.  Jeśli Użytkownik ma zasadne powody, by sądzić, że proponowany podrzędny podmiot przetwarzający będzie mieć negatywny wpływ na ochronę Danych osobowych Użytkownika, wówczas Użytkownik powinien powiadomić o tym Autodata i umówić się na spotkanie z kierownictwem, aby omówić tę sprawę.  Obie strony zgadzają się współpracować w dobrej wierze, aby znaleźć rozsądne rozwiązanie.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Autodata należy do globalnej sieci firm świadczących usługi.  Autodata zobowiązuje się, by Dane osobowe Użytkownika zapisane w usługach Autodata były przechowywane wyłącznie na serwerach zlokalizowanych w EOG, Zjednoczonym Królestwie lub Szwajcarii, przy czym podrzędne podmioty przetwarzające mogą uzyskiwać dostęp do Danych osobowych Użytkownika z innych krajów.

Autodata zawrze porozumienie na piśmie z każdym podrzędnym podmiotem przetwarzającym. Takie porozumienie będzie zawierać zapisy o zobowiązaniach w zakresie ochrony Danych osobowych Użytkownika, które będą równoważne z zobowiązaniami wymienionymi w niniejszym dokumencie.  W przypadku gdy dostęp do Danych osobowych Użytkownika stanowi według obowiązujących przepisów o ochronie danych transfer do (i) kraju poza UE lub EOG, oraz (ii) kraju, który według decyzji właściwego organu (m.in. Komisji Europejskiej i szwajcarskiego Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji) nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych, Autodata zapewni, że takie transfery danych będą odbywać się na podstawie „Standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich” zgodnie z Decyzją Komisji 2010/87/UE z 5 lutego 2010 r. lub zgodnie z późniejszymi podobnymi porozumieniami autoryzowanymi przez Komisję UE („Umowa modelowa”) w połączeniu z dodatkowymi środkami organizacyjnymi, umownymi i technicznymi wymaganymi do zagwarantowania równoważnego poziomu ochrony. Jeśli zaistnieją rozbieżności między niniejszym Załącznikiem o ochronie danych a Umową modelową, wówczas pierwszeństwo mają postanowienia Umowy modelowej;

1.3.7. na uzgodnionych i rozsądnych zasadach dostępu oraz bez ujawnienia informacji, które są poufne, objęte tajemnicą handlową lub zastrzeżone, zezwolić Użytkownikowi lub stronie trzeciej działającej zgodnie z instrukcjami Użytkownika na przeprowadzenie na koszt Użytkownika kontroli ochrony danych, ocen i inspekcji dotyczących procedur ochrony danych przez Autodata w zakresie zgodności z niniejszą klauzulą 1.3. Aby zapobiec wątpliwościom, prawo Użytkownika do przeprowadzenia kontroli, uzyskania dostępu i przeprowadzenia inspekcji na podstawie niniejszej klauzuli jest ograniczone do dokumentów i rejestrów Autodata i nie odnosi się do fizycznych nieruchomości Autodata;

1.3.8. powiadomić Użytkownika najszybciej, jak to możliwe, w formie pisemnej, gdy dowie się o zaistnieniu Naruszenia podlegającego zgłoszeniu, oraz udzielić Użytkownikowi pomocy w reakcji na naruszenie i w załagodzeniu jego skutków. Autodata będzie prowadzić rejestr Naruszeń podlegających zgłoszeniu.

1.3.9. pomagać Użytkownikowi w przestrzeganiu art. 35 (Ocena skutków dla ochrony danych) i art. 36 (Uprzednie konsultacje) Rozporządzenia w związku ze wszystkimi nowymi propozycjami dotyczącymi sposobu przetwarzania, zgodnie z Przepisami o ochronie danych;

1.3.10. za wyjątkiem przypadków, gdzie jest to wymagane prawnie lub przez Zasady przechowywania danych Autodata, w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy licencyjnej, niezależnie od przyczyny, zniszczyć wszelkie Dane osobowe Użytkownika lub przekazać je Użytkownikowi bądź wyznaczonej stronie trzeciej (we wspólnie uzgodnionym formacie i przy użyciu wspólnie uzgodnionej metody).

1.3.11. Niezależnie od odmiennych postanowień zawartych w Umowie licencyjnej, łączna odpowiedzialność Autodata wobec Użytkownika zgodnie z niniejszą klauzulą 1.3 i w odniesieniu do wszelkich zobowiązań Autodata w zakresie ochrony danych zgodnie z Przepisami o ochronie danych będzie ograniczona i nie przekroczy kwoty 20 000 GBP na Rok kontraktowy, i w żadnym przypadku nie przekroczy łącznej kwoty 50 000 GBP za cały okres obowiązywania Umowy licencyjnej i po jej wygaśnięciu. Na potrzeby niniejszej klauzuli „Rok kontraktowy” oznacza każdy okres 12 miesięcy od daty rozpoczęcia Umowy Licencyjnej lub jej rocznicy oraz obejmuje 12-miesięczne okresy następujące po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy licencyjnej.

1.4. Użytkownik, działając jako administrator danych, niniejszym gwarantuje i stanowi:

1.4.1. że wszelkie przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika będzie zgodne z Przepisami o ochronie danych oraz że przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika przez Autodata jest zgodne niniejszą Umową licencyjną i nie narusza Przepisów o ochronie danych;

1.4.2. że Dane osobowe Użytkownika przekazane Autodata są dokładne i będą aktualizowane w zależności od potrzeby, aby zapewnić ich ciągłą dokładność;

1.4.3. że z wyjątkiem Danych osobowych, o których mowa w niniejszym Załączniku o ochronie danych, Użytkownik nie będzie przekazywać Autodata żadnych innych Danych osobowych bez uprzedniego powiadomienia Autodata i bez podpisania z Autodata odrębnych pisemnych warunków w związku z nimi. Nie ograniczając ogólnego charakteru poprzedniego zdania, Użytkownik także gwarantuje i stanowi, i) że nie będzie dostarczać Autodata ani wymagać od Autodata przetwarzania typów i kategorii danych osobowych wymienionych, zdefiniowanych lub wskazanych w art. 8-10 Rozporządzenia (zbiorowo: „Dane osobowe wysokiego ryzyka”), oraz ii) że Użytkownik nie będzie dostarczać ani przekazywać Autodata danych osobowych, o których firma Autodata nie wie, których nie jest świadoma lub które nie są wyraźnie przewidziane niniejszym Załączniku o ochronie danych, oraz że Użytkownik nie będzie wprowadzać żadnych Danych osobowych w wolne pola tekstowe znajdujące się produktach i Usługach Autodata ani dodawać Danych osobowych do załączników i/lub zdjęć, które są okresowo przesyłane do systemu(-ów) Autodata;

1.4.4. że Użytkownik oraz jego pracownicy, podwykonawcy i agenci zapewnią bezpieczeństwo danych logowania, które są używane w celu uzyskania dostępu do Usług, i będą odpowiedzialni za dostęp do Usług uzyskany przy pomocy tychże danych logowania. Ponadto Użytkownik gwarantuje, że niezwłocznie powiadomi Autodata o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu danych logowania oraz innych naruszeniach bezpieczeństwa, takich jak utrata, kradzież lub nieautoryzowane ujawnienie danych logowania; oraz że dostęp do Usług będą mieli jedynie autoryzowani pracownicy z autoryzowanych lokalizacji, tak jak uzgodniono z Autodata („Autoryzowane lokalizacje”), a Użytkownik będzie prowadził aktualną listę pracowników korzystających z Usług oraz Autoryzowanych lokalizacji i dostarczy taką listę do Autodata w ciągu 10 dni na pisemną prośbę Autodata; oraz

1.4.5. że Użytkownik na własny koszt zapewni, żeby jego pracownicy, podwykonawcy i/lub agenci wykonali lub doprowadzili do wykonania wszelkich dalszych czynności i rzeczy, które mogą być co pewien czas zasadnie konieczne, aby zapewnić przestrzeganie Przepisów o ochronie danych przez strony, włączając w to między innymi terminową instalację i/lub aktualizację do najnowszej wersji udostępnionej przez Autodata odpowiedniego oprogramowania lub systemów Autodata.

1.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Autodata polega na instrukcjach Użytkownika dotyczących zakresu, w jakim Autodata ma upoważnienie do używania i przetwarzania Danych osobowych Użytkownika. W konsekwencji Autodata nie będzie ponosić odpowiedzialności za, a Użytkownik niezwłocznie i na żądanie w pełni zabezpieczy Autodata oraz będzie stale w pełni i skutecznie zabezpieczać Autodata przed: wszelkimi kosztami, roszczeniami, żądaniami, wydatkami (w tym kosztami prawnymi i zwrotami kosztów w pełnej wysokości), stratami (w tym stratami pośrednimi, utratą lub uszkodzeniem danych, utratą reputacji, wartości firmy i zysków), pozwami, postępowaniami i zobowiązaniami o jakimkolwiek charakterze, które poniesie Autodata lub które zostaną wszczęte wobec Autodata, lub za które Autodata może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z powodu roszczenia wniesionego przez jakąkolwiek osobę, której dotyczą dane, lub Organ nadzorczy na skutek działań lub zaniechań Autodata w sytuacji, gdy takie działanie lub zaniechanie wynikało z instrukcji Użytkownika.

1.6. Na żądanie Użytkownik niezwłocznie w pełni zabezpieczy Autodata oraz będzie stale w pełni i skutecznie zabezpieczać Autodata przed wszelkimi kosztami, roszczeniami, żądaniami, wydatkami (w tym kosztami prawnymi i zwrotami kosztów w pełnej wysokości), stratami (w tym stratami pośrednimi, utratą lub uszkodzeniem danych, utratą reputacji, wartości firmy i zysków), pozwami, postępowaniami i zobowiązaniami o jakimkolwiek charakterze, które poniesie lub które zostaną wszczęte wobec Autodata lub powiązanych podmiotów w wyniku lub w związku z niewykonaniem przez Użytkownika lub stronę trzecią wyznaczoną przez Użytkownika postanowień punktu 1.4 i/lub Przepisów o ochronie danych w odniesieniu do Danych osobowych Użytkownika.

1.7. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy niniejszym Załącznikiem o ochronie danych a innymi częściami Umowy licencyjnej, niniejszy Załącznik o ochronie danych ma moc nadrzędną, regulującą i zastępującą. Niniejszy Załącznik o ochronie danych i wynikające z niego zobowiązania obowiązują po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy licencyjnej niezależnie od przyczyny i sposobu, w jaki została ona zakończona.