Skip to main content

Gebruiksvoorwaarden

Lees de volgende voorwaarden aandachtig door.

Deze pagina (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) geeft de gebruiksvoorwaarden weer op basis waarvan u onze website staging.mw.autodata-group.com (onze site) kunt gebruiken, als gast of als geregistreerde gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de website gaat gebruiken.

Door onze website te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u zich eraan zult houden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u onze website niet te gebruiken.

INFORMATIE OVER ONS

Wij exploiteren de website staging.mw.autodata-group.com. Wij zijn Autodata Limited, een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 01062717 en met onze maatschappelijke zetel te Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ. Ons belangrijkste handelsadres is Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ. Ons BTW-nummer is GB188771646.

TOEGANG TOT ONZE WEBSITE

Toegang tot onze website is toegestaan op tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor om de dienst die we op onze website bieden in te trekken of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving (zie hieronder). We zijn niet aansprakelijk als onze website om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

Als u als onderdeel van onze beveiligingsprocedures een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest, of daarvan wordt voorzien, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan derden bekendmaken. We hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is toegewezen, op elk gewenst moment uit te schakelen als u naar onze mening de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden niet heeft nageleefd.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle nodige maatregelen om toegang te krijgen tot onze website. U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die onze website bezoeken via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze voorwaarden en zich eraan houden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en op het materiaal dat erop is gepubliceerd. Deze werken worden wereldwijd beschermd door auteursrechten en verdragen. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder hiervoor een licentie van ons of onze licentiegevers te verkrijgen.

Als u enig deel van onze website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u, naar onze keuze, kopieën van de door u gemaakte materialen retourneren of vernietigen.

AUTODATA en het Autodata-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Autodata Limited.

ONZE WEBSITE VERANDERT REGELMATIG

We streven ernaar onze website regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Als dat nodig is, kunnen we de toegang tot onze website opschorten of voor onbepaalde tijd afsluiten. Al het materiaal op onze website kan op elk gewenst moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Het materiaal dat op onze site wordt weergegeven, wordt geleverd zonder enige garantie, voorwaarden of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Wij, andere leden van onze groep bedrijven en met ons verbonden derden, sluiten hierbij, voor zover wettelijk toegestaan, uitdrukkelijk uit:

Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, het gemeen recht, of de wet van billijkheid.

Elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade of schade die een gebruiker lijdt in verband met onze website of in verband met het gebruik, het onvermogen om te gebruiken of resultaten van het gebruik van onze website, de daaraan gekoppelde websites en erop geplaatst materiaal, inclusief en zonder beperking, enige aansprakelijkheid voor verlies van inkomsten of omzet; verlies van zaken; verlies van winst of contracten; verlies van verwachte besparingen; verlies van gegevens; verlies van goodwill; verspilde management- of kantoortijd; en voor enig ander verlies of schade van welke aard dan ook, ongeacht of deze is veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien te voorzien, op voorwaarde dat deze voorwaarde geen claims voor verlies van of schade aan uw materiële eigendom belet of andere claims voor direct financieel verlies die niet worden uitgesloten door een van de bovenstaande categorieën.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid bij overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor frauduleuze voorstelling of onjuiste weergave van een fundamentele kwestie, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEKEN AAN ONZE WEBSITE

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met onze privacyverklaring. Door onze website te gebruiken, garandeert u dat u onze privacyverklaring heeft gelezen en begrepen, en verzekert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

Wij geloven dat ons gebruik van klantinformatie voldoet aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) (Verordening (EU) 2016/679) en andere relevante gegevensbeschermingsverordeningen, als een bedrijf met een legitiem belang bij direct marketing.

Raadpleeg onze privacyverklaring op staging.mw.autodata-group.com/uk/privacy-policy voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, verzamelen, verwerken en bewaren.

TRANSACTIES GESLOTEN VIA ONZE WEBSITE

Contracten voor de levering van goederen of diensten gevormd via onze website of als gevolg van bezoeken door u zijn onderworpen aan onze Productvoorwaarden.

VIRUSSEN, HACKEN EN ANDERE OVERTREDINGEN

U mag onze website niet misbruiken door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat schadelijk of technologisch schadelijk is, te introduceren of te injecteren. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met onze website. U mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze website of voor het downloaden van materiaal dat erop is geplaatst of op een website die eraan is gekoppeld.

LINKS VAN ONZE WEBSITE

Daar waar onze website links naar andere websites en bronnen van derden bevat, worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden. We hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid ervoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

ANNULERINGS-, RETOUR- EN TERUGBETALINGSBELEID

Raadpleeg onze Productvoorwaarden voor meer informatie over het annulerings-, retour- en terugbetalingsbeleid.

JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

De Engelse rechtbanken zijn exclusief bevoegd voor elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan onze website, hoewel we het recht behouden om een procedure tegen u in te stellen wegens schending van deze voorwaarden in uw land van verblijf of een ander relevant land.

Deze gebruiksvoorwaarden en elk geschil of claim voortvloeiend uit of in verband daarmee, hun onderwerp of samenstelling (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales.

WIJZIGINGEN

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina te wijzigen. Van u wordt verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd bezoekt om kennis te nemen van alle aangebrachte wijzigingen, omdat deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen elders op onze website gepubliceerd.

UW ZORGEN

Neem contact op met marketing@autodata-group.com als u zich zorgen maakt over het materiaal dat op onze website wordt weergegeven

Bedankt voor het bezoeken van onze website.