Tuotteen käyttöehdot

LUE SEURAAVAT KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI

KÄYTTÄJÄTILAUSLISENSSI

Autodata Limited on Englannissa ja Walesissa yritysnumerolla 01062717 rekisteröity osakeyhtiö, jonka rekisteröity toimipaikka on Autodata, Solera House, Western Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1RW (“Autodata”).

Asiakkaan pääsyä Autodatan tietokantaan hallitaan sähköisesti käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnukset ja salasanat toimittaa joko Autodata tai sen valtuutettu edustaja tilauksen perusteella.

Siirtymällä Autodatan tietokantaan ja suorittamalla tilausmaksun asiakas hyväksyy samalla tässä lisenssissä asetetut ehdot ja edellytykset. Vastineeksi Autodata myöntää asiakkaalle lisenssin päästä käsiksi ja käyttää Autodata-tietoja seuraavin ehdoin:

1. Määritelmät

Tässä lisenssissä käytetyt käsitteet määritellään seuraavasti:

“Autodata-tiedot” tarkoittaa tietoja, jotka Autodata on koonnut ja joita se julkaisee Autodata-sivuston tilaajasivuilla;

“Autodata-sivusto” tarkoittaa sivustoa osoitteessa workshop.autodata-group.com tai muuta vastaavaa sivustoa, jonka Autodata saattaa ilmoittaa asiakkaalle;

“Immateriaalioikeudet” tarkoittaa kaikkia patentteja, tekijänoikeuksia, suunnitelmia, käyttömalleja, tavaramerkkejä, kauppanimiä, domain-nimiä, tietokantaoikeuksia, oikeuksia tietotaitoon ja luottamuksellisiin tietoihin sekä kaikkia muita immateriaali- ja teollisoikeuksia riippumatta siitä, ovatko ne rekisteröityjä, rekisteröimättömiä tai vastaavia oikeuksia jonkin maan lakien mukaan;

“Lisenssisopimus” tarkoittaa tätä käyttäjätilauslisenssiä;

“Rekisteröitymislomake” tarkoittaa lomaketta (sähköistä tai muuta lomaketta), johon asiakas täyttää tietonsa, tilausjakson ja maksettavan tilausmaksun. Mikäli tämä lisenssisopimus ja rekisteröitymislomake ovat keskenään ristiriidassa, tämän lisenssisopimuksen ehdot ovat etusijalla;

“Tilaajasivut” tarkoittaa sitä Autodata-sivuston osaa, joka on käytettävissä ainoastaan antamalla kelvollinen käyttäjätunnus ja salasana ja joka sisältää Autodata-tiedot;

“Tilausmaksu” tarkoittaa asiakkaan ja Autodatan kesken sovittua tilausmaksua rekisteröitymislomakkeessa määritetyn mukaisesti;

“Tilausjakso” tarkoittaa jaksoa, josta asiakas on maksanut tilausmaksun käyttääkseen Autodata-tietoja siten kuin rekisteröitymislomakkeessa on määritetty; ja

“Asiakas” tarkoittaa organisaatiota, joka maksaa Autodata-tietojen käyttöoikeudesta, ja

“asiakkaan” tulkitaan tämän mukaisesti.”Your” will be construed accordingly.

2. Lisenssilupa

2.1. Kun Autodata vastaanottaa asianmukaisesti täytetyn rekisteröitymislomakkeen ja asiakkaan maksaman tilausmaksun, Autodata myöntää vain verkkokäyttöoikeuden tilaajasivuille ja ei-yksinoikeudellisen ei-siirrettävän rajoitetun Lisenssin Autodata-tietojen käyttöön tilausjakson ajaksi tämän lisenssisopimuksen ehtojen mukaisesti.

2.2. Sopimuskohdan 2.1 mukaisesti myönnetty lisenssi annetaan koskien yhtä fyysistä sivustoa tai osoitetta, joka on ilmoitettu rekisteröitymislomakkeessa ja se koskee Autodata-tietojen tarkastelua yhdestä internetiin yhdistetystä laitteesta minä tahansa aikana kyseisessä sijaintipaikassa. Asiakkaalle annetaan yksi käyttäjätunnus ja salasana. Asiakkaan tulee varmistaa, että niitä ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ja että niitä käytetään vain näiden käyttöehtojen sallimalla tavalla. Asiakas korvaa Autodatalle ja kolmansille osapuolille kaikki tappiot, velat, vahingot ja kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että asiakas ei noudata tätä velvoitetta, ja vapauttaa Autodatan vastuusta niiden suhteen. Asiakkaan tulee ilmoittaa Autodatalle välittömästi kirjallisesti, jos salasana on vaarantunut.

2.3. Autodata-tietojen tarkastelu useammasta kuin yhdestä internetiin yhdistetystä laitteesta kappaleessa 2.2 tarkoitetussa paikassa myönnetään Autodatan harkinnan mukaan ja edellyttää lisärekisteröitymislomakkeiden täyttämistä ja lisätilausmaksujen suorittamista, jonka jälkeen asiakkaalle toimitetaan ylimääräiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

2.4. Autodata-tietoja saa käyttää ainoastaan viitemateriaalina moottoriajoneuvojen kunnossapito- ja korjaustoimissa.

2.5. Ainoastaan asiakkaalla ja asiakkaan työntekijöillä on lupa käyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka Autodata on toimittanut kappaleen 2.2 mukaisesti. Käyttäjätunnusta ja salasanaa ei saa luovuttaa muille osapuolille, eikä luovutukseen muille osapuolille saa antaa lupaa.

2.6. Asiakas ei saa käyttää, kopioida, ladata, vuokrata, lainata, liisata, myydä, levittää, välittää tai muulla tavoin siirtää Autodata-tietoja tai niistä johdettuja kopioita, muunnelmia, käännöksiä tai sovituksia muulla tavoin kuin lain sallimissa rajoissa tai kuin mitä tässä lisenssissä on nimenomaisesti määritetty. Asiakas ei saa linkkejä selaamalla tai muutoin käyttää Autodata-tietoja manuaalisesti tai automatisoiduin keinoin kopioidakseen mitään Autodata-tietoja minkäänlaisessa muodossa. Asiakas ei saa käänteiskoostaa, purkaa, purkaa ohjelmakoodia tai luoda johdannaisteoksia Autodata-tietojen tai niiden osan perusteella.

2.7. Tilausjakson aikana ja 12 kuukauden ajan tilauksen päättymisestä (päättymisen syystä riippumatta) asiakas sallii, että Autodata ja sen edustajat voivat kohtuullisina ajankohtina ja kohtuullisen ennakkoilmoituksen annettuaan päästä tiloihin, joissa Autodata-tietoja käytetään (tai käytettiin) ja tarkastaa ne, niissä olevat tietokonelaitteet sekä kaikki tätä lisenssisopimusta koskevat tiedot varmistaakseen, että asiakas noudattaa tätä lisenssisopimusta.

2.8. Asiakas hyväksyy, että Autodata voi valvoa asiakkaan tilausalueen verkkokäyttöä varmistaakseen esimerkiksi tämän kappaleen 2 vaatimusten noudattamisen tai kootakseen tilastotietoja Autodata-sivuston käytöstä. Jos Autodata kohtuullisella tavalla osoittaa asiakkaan pääsevän tai muutoin käyttävän tilausaluetta muulla tavoin kuin mitä tämän lisenssin ehtojen mukaan on sallittua, Autodatalla on oikeus välittömästi keskeyttää tai päättää asiakkaan käyttöoikeus tilausalueelle ilman velvollisuutta korvata asiakkaalle mitään osaa tilausmaksusta.

2.9. Asiakas hyväksyy, että osana tilausalueen käyttöä asiakas voi ladata tilausalueelle avustavaa viitemateriaalia asiakasta tai asiakkaan asiakkaita tai asiakkaan liiketoimintakumppaneita varten (mukaan lukien asiakkaan fyysinen sijaintipaikka, asiakkaan tilausalueelle käyttöoikeudet omaavien työntekijöiden nimet, asiakkaan asiakkaiden tai liiketoimintakumppaneiden omistamien moottoriajoneuvojen merkit ja mallit jne.). Sellainen materiaali pysyy asiakkaan omaisuutena kaikissa tapauksissa, ja asiakas voi halutessaan poistaa sellaiset tiedot tilausalueelta milloin tahansa. Lataamalla sellaisia tietoja tilausalueelle asiakas suostuu siihen, että Autodata tallentaa sellaisista tiedoista kopion. Autodata noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia koskien sellaisten tietojen käsittelyä ja varmistaa sellaisten tietojen yksityisyyden kaikkina aikoina.

2.10. Asiakas ei saa käyttää (tai sallia käyttöä kolmannen osapuolen toimesta) Autodata-tietoja liittyen sellaisten moottoriajoneuvojen huoltoon tai korjaukseen, joita voidaan kohtuudella epäillä käytettävän sotilaallisiin tarkoituksiin tai liittyen massatuhoaseiden kuljetukseen tai varastointiin, tai muutoin Euroopan unionin tai minkään muun sääntelyn vastaisesti. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Autodatalle kirjallisesti, jos asiakas saa tietoonsa tai epäilee, että Autodata-tietoja, jotka ovat asiakkaan käytettävissä tai asiakkaan pääsyä tilausalueeseen on käytetty tällä tavoin.

2.11. Asiakkaan on noudatettava kaikkia sen alueen sovellettavia voimassa olevia lakeja ja sääntelyjä, josta asiakas menee Autodata-tietoihin ja tilausalueelle ja asiakas ei saa käyttää Autodata-tietoja (tai sallia käyttöä) mihinkään laittomaan toimintaan.

3. Kesto

3.1. Jollei Autodata päätä lisenssisopimusta sopimuskohtien 2.8 edellä tai 6.2 seuraavassa mukaisesti, lisenssisopimus astuu voimaan sinä päivänä, jolloin Autodata antaa asiakkaalle käyttäjänimen ja salasanan tilausalueelle pääsyä varten ja sopimuksen voimassaolo jatkuu tilausjakson ajan.

3.2. Jollei Autodata saa asiakkaalta ilmoitusta viimeisten 30 päivän aikana ennen tilausjakson päättymistä (tai jokaisen sitä seuraavan uusimisjakson päättymistä), että asiakas haluaa päättää tämän lisenssisopimuksen sisältävän tilauksen, lisenssisopimus uusitaan automaattisesti 12 kuukauden tilausjaksolle tai lisenssisopimuksessa erikseen määritetylle tilausjaksolle ja asiakkaan tulee maksaa sitä koskeva tilausmaksu. Tämä tilausmaksu veloitetaan automaattisesti sillä maksutavalla, jonka asiakas on valtuuttanut säilytettäväksi Autodatan tietueissa, tai tarvittaessa asiakkaan alunperin käyttämän maksukanavan kautta. Muussa tapauksessa asiakasta laskutetaan. Jos asiakas ei maksa lisenssisopimuksen uusimista koskevaa uusintatilausmaksua maksun erääntyessä, Autodata voi keskeyttää tai päättää asiakkaan pääsyn tilausalueelle.

4. Takuut ja korvaukset

4.1. Autodata-tiedot on koostettu ajoneuvojen ja komponenttien valmistajilta saatujen tietojen pohjalta Autodatan toimesta sekä Autodatan tekemien testien tulosten perusteella ja niissä oletetaan, että käyttäjät omaavat asianmukaiset taidot ja ammattipätevyyden. Tällaisten tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti. Autodata ei kuitenkaan takaa, että Autodata-tiedot ovat täydellisiä tai paikkansapitäviä, eikä suurimmassa lain sallimassa laajuudessa ota vastuuta Autodata-tietojen epätäydellisyyden tai puutteiden aiheuttamista haitoista.

4.2. Autodata-tiedot on tarkoitettu käytettäväksi eurooppalaisten määritysten mukaisesti valmistettujen ajoneuvojen yhteydessä. Asiakkaan on otettava huomioon, että Euroopan ulkopuolisissa maissa mallinimet ja selosteet sekä niihin liittyvät määritykset voivat poiketa Autodata-tiedoista.

4.3. Jos ajoneuvon valmistaja ei ole antanut nimenomaista ohjetta, Autodata ei suosittele minkäänlaisten lisä-, puhdistus- tai hoitoaineiden käyttöä. Autodata ei ota vastuuta tällaisten lisäaineiden käytön seurauksista, jotka voivat aiheuttaa vaurioita ja mahdollisesti mitätöidä ajoneuvon takuun.

4.4. Autodata-tiedot annetaan sellaisina kuin ne ovat, joten kaikki nimenomaiset tai hiljaiset ehdot ja takuut suljetaan pois riippumatta siitä, ovatko ne lakisääteisiä (mukaan lukien rajoituksetta tuotetta koskevien tietojen oikeellisuus, täydellisyys, valuutta, oikeuksien loukkaamattomuus, myyntikelpoisuus tai soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen (riippumatta siitä, onko sitä mainittu)).

4.5. Autodata pyrkii kohtuuden rajoissa varmistamaan, että Autodata-sivustolla ei ole tietokoneviruksia, troijalaisia ja muuta haittakoodia. Asiakkaan tulee kuitenkin varmistaa, että asiakkaan käytössä on asianmukainen ja ajan tasalla oleva virustorjuntaohjelma. Autodata ei ota vastuuta tietokonevirusten tai muiden haittaohjelmien aiheuttamista haitoista.

4.6. Autodata ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin ponnisteluihin varmistaakseen, että Autodata-sivusto on käytettävissä. Joskus harvinaisissa tapauksissa sivustoa käyttävien käyttäjien lukumäärä saattaa aiheuttaa sivuston toiminnan hidastumisen ja toisinaan sivusto voi olla pois käytöstä huolto- tai korjaustöiden vuoksi. Vaikka Autodata pyrkii ilmoittamaan huoltokatkoista etukäteen, Autodata ei takaa, että sivusto on aina käytettävissä. Autodata ei ota suurimmassa lain sallimassa laajuudessa vastuuta haitoista, jotka aiheutuvat siitä, että käyttäjät eivät pääse Autodata-tietoihin, tai siitä, että Autodata-sivusto toimii hitaasti.

4.7. Asiakkaan oikeuskeinot ja Autodatan koko vastuu rajoittuvat siihen, mitä tässä lisenssisopimuksessa on määritetty. Autodata ei missään tilanteessa ota vastuuta asiakkaan tai muun tahon tulonmenetyksestä, todellisten tai ennakoitujen tuottojen menetyksestä riippumatta siitä, aiheutuvatko menetykset tavanomaisessa liiketoiminnassa vai muuten (mukaan lukien rajoituksetta sopimustuottojen menetykset), käytettävissä olevien varojen menetyksestä, ennakoitujen säästöjen menetyksestä, liiketoiminnan menetyksestä, mahdollisuuksien menetyksestä, liikearvon menetyksestä, maineen menetyksestä tai vahingoittumisesta, tietojen menetyksestä tai vioittumisesta, johto- tai hallinnointiajan menetyksestä, oikeudellisista ja muista ammattilaisten palkkioista ja kuluista tai mistään välillisistä tai seuraamuksellisista menetyksistä tai vahingoista (riippumatta siitä, miten ne ovat aiheutuneet), jotka aiheutuvat välittömästi tai välillisesti tämän lisenssisopimuksen aihepiiristä tai Autodata-sivuston käytöstä tai siitä, että Autodata-sivustoa ei voida käyttää.

4.8. Asiakas vapauttaa Autodatan kaikista vastuista, kuluista (mukaan lukien oikeudenkäyntikulut), vahingoista, tappioista, kanteista, vaateista tai oikeudenkäyntimenettelyistä, jotka aiheutuvat joko välittömästi tai välillisesti siitä, että asiakas (tai asiakkaan työntekijät tai kolmas osapuoli, jolle asiakas tai asiakkaan työntekijät ovat antaneet pääsyn Autodata-tietoihin) käyttää luvattomasti Autodata-tietoja tai Autodata-sivustoa, joko tämän lisenssisopimuksen ehtojen mukaisesti tai muulla tavoin. Asiakas toimittaa Autodatalle hallussaan olevat todisteet tai tiedot tai valvonnan, jonka Autodata voi kohtuudella pyytää koskien asiakkaan Autodata-tietojen käyttöä siinä tapauksessa, että Autodataan kohdistuu haaste, vaade tai valitus koskien Autodata-tietojen käyttöä asiakkaan toimesta.

4.9. Autodata-tiedoille ja Autodata-sivustolle ei myönnetä muita kuin tässä lisenssisopimuksessa määritettyjä ja lakisääteisiä takuita riippumatta siitä, ovatko ne nimenomaisia vai hiljaisia. Mikään tämän sopimuksen ehdoista ei sulje pois eikä rajoita kummankaan osapuolen vastuuta laiminlyönnistä aiheutuvasta kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta, vilpillisessä mielessä annetusta väärästä tiedosta tai velvollisuudesta, jota ei lain mukaan voida sulkea pois.

5. Oikeudet Autodata-tietoihin

5.1. Autodata Limited ja/tai sen lisenssinantajat omistavat kaikki Autodata-tietojen immateriaalioikeudet. Asiakkaalla ei ole muita oikeuksia Autodata-tietoihin kuin tässä lisenssisopimuksessa ja rekisteröitymislomakkeessa nimenomaisesti myönnetyt oikeudet. Autodata pidättää kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty asiakkaalle.

5.2. Autodata-tietoihin sisältyvät tiedot tekijänoikeuksista ja tietokantaoikeuksista täytyy säilyttää aina kiinteästi Autodata-tietojen ja niiden luvallisten kopioiden yhteydessä.

5.3. AUTODATA ja Autodata-logo ovat Autodata Limitedin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

5.4. Asiakas antaa (ja hankkii jokaisen työntekijänsä suostumuksen antaa) ilman korvausta Autodatalle kaikki oikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet) kaikkeen sisältöön koskien moottoriajoneuvojen korjaustöitä ja kunnossapitoa, joita asiakas toimittaa tai asettaa Autodatan käytettäväksi (esimerkiksi sähköpostitse tai lähettämällä viestejä Autodatan käyttäjäfoorumeille tai vastaaviin julkisiin paikkoihin jotka Autodata omistaa tai ylläpitää), ja jolla täydennetään Autodata-tietoja.

6. Yleistä

6.1. Asiakas ei saa siirtää, osoittaa, alilisensoida tai muulla tavalla luovuttaa tätä lisenssisopimusta tai mitään sen osaa tai mitään siihen perustuvia oikeuksiaan tai velvoitteitaan ilman Autodatan ennakkoon antamaa kirjallista lupaa.

6.2. Jos asiakas ei noudata tämän lisenssisopimuksen ehtoja, Autodatalla on oikeus purkaa asiakkaalle myönnetty lisenssisopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa ja ilmoittamatta siitä etukäteen. Kun tämä lisenssisopimus raukeaa mistä tahansa syystä, kaikki asiakkaalle sen puitteissa myönnetyt oikeudet lakkaavat.

6.3. Asiakas suostuu siihen, että Autodata tallentaa maksutiedot jatkotilausten tilausmaksujen nopeuttamiseksi. Autodata noudattaa kaikkia tietosuojalainsäädännön vaatimuksia koskien henkilötietojen tallentamista ja käsittelyä.

6.4. Autodata voi päivittää tämän lisenssisopimuksen ehdot aika ajoin ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjallisesti.

6.5. Jos jokin tämän lisenssisopimuksen ehdoista todetaan mitättömäksi tai pätemättömäksi, tämän lisenssisopimuksen muut ehdot pysyvät kaikilta osin voimassa.

6.6. Minkään tässä lisenssisopimuksessa mainitun seikan ei voida katsoa muodostavan kumppanuutta tai edustussuhdetta osapuolten välille.

6.7. Mitään tässä lisenssisopimuksessa mainittua ei ole tarkoitettu kolmannen osapuolen eduksi (riippumatta siitä, olisiko tällainen etu syntynyt Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 -lain seurauksena tai muulla tavoin), eikä kolmas osapuoli voi panna mitään ehtoa täytäntöön.

6.8. Tämän lisenssisopimuksen muutokset on tehtävä kirjallisesti ja molempien osapuolten valtuutettujen edustajien on allekirjoitettava ne.

6.9. Tämä lisenssisopimus ja rekisteröitymislomake muodostavat koko sopimuksen asiakkaan ja Autodatan välillä. Ne korvaavat kaikki aiemmat järjestelyt, käsitykset ja sopimukset asiakkaan ja Autodatan välillä Autodata-tietoihin liittyen. Mikäli tämä lisenssisopimus ja rekisteröitymislomake ovat keskenään ristiriidassa, tämän lisenssisopimuksen ehdot ovat etusijalla.

6.10. Tähän lisenssisopimukseen sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja, ja Englannin ja Walesin tuomioistuimilla on ei-yksinomainen toimivalta.

7. Evästeet

7.1. Evästeet mahdollistavat meidän tunnistavan asiakkaan laitteen tai milloin asiakas on kirjautunut sisään. Autodata käyttää evästeitä, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä mahdollistamaan asiakkaan liikkumisen sivustolla tai tuottamaan tiettyjä perustoimintoja. Käytämme evästeitä parantamaan verkkosivuston toimivuutta. Käytämme evästeitä myös auttamaan parantamaan verkkosivustomme suorituskykyä, jotta saat paremman käyttökokemuksen. Emme myy evästeillä keräämiämme tietoja.

7.2. Asiakas suostuu siihen, että Autodata tallentaa evästeet asiakkaan laitteisiin luvussa 7.1 ilmoitettuihin tarkoituksiin.

7.3. Asiakas on tietoinen siitä, että evästeiden käytöstäpoisto tai evästeiden poistaminen laitteesta saattaa estää täyden hyödyn saamisen sovelluksesta ja jotkut sovelluksen toiminnot eivät ehkä toimi.

7.4. Lisätietoja käyttämistämme evästeistä voidaan saada ottamalla yhteys Autodataan, https://www.autodata-group.com/global/contact-us/ tai evästekäytäntömme osoitteessa https://www.autodata-group.com/corporate/privacy-policy/.

8. Tietojen suojaus

8.1. Autodata ja asiakas hyväksyvät, että liitteenä olevan listan 1 – Tietosuojalista määrittämät ehdot sitovat molempia osapuolia suhteessa heidän vastaaviin velvollisuuksiinsa suojauksen ja tietoturvan osalta.

LISTA 1

TIETOSUOJALISTA

Termeillä “henkilötiedot”“rekisterinpitäj䔓henkilötietojen käsittelij䔓käsittely” ja “rekisteröity” on samat merkitykset, jotka annetaan Asetuksessa (määritetty alla), soveltuvin osin.

“Autodatan tietojen säilytysmenettely” tarkoittaa Autodata määrittämää henkilötietojen säilytysmenettelyä, johon Autodata tekee ajoittain päivityksiä;

“Asiakkaan henkilötiedot” tarkoittaa kaikkia henkilötietoja, jotka on missä tahansa muodossa ja millä tahansa välineellä (i) toimitettu, tai suhteessa myönnettyyn käsiksipääsyyn, Autodatalle joko asiakkaan toimesta tai jollain muulla tavalla tämän lisenssisopimuksen puitteissa, tai (ii) tuotettu tai muodostettu joko Autodatan toimesta tai Autodatan puolesta tähän lisenssisopimukseen liittyen;

“Tietosuojalista” tarkoittaa tätä tietosuojalistaa;

“Tietosuojalaki” tarkoittaa direktiiviä (ajoittain muutettuna tai korvattuna) ja asetusta (tai, jos Yhdistynyt kuningaskunta jättää Euroopan Unionin, kaikkia Yhdistyneessä kuningaskunnassa säädettyjä lakeja henkilötietojen suojauksen osalta);

“Direktiivi” tarkoittaa Euroopan sähköisen viestinnän tietosuojadirektiiviä (direktiivi 2002/58/EY);

“Asetus” tarkoittaa, 25. toukokuuta 2018 alkaen, asetusta (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta siinä määrin ja sinä ajankohtana kuin tämä tulee sovellettavaksi;

“Raportoitava rikkomus” tarkoittaa mitä tahansa asiakkaan henkilötietojen luvatonta tai laitonta käsittelyä, ilmaisua tai pääsyä, ja/tai mitä tahansa tahatonta tai laitonta asiakkaan henkilötietojen tuhoamista, menettämistä, muuttamista tai turmeltumista;

“Valvontaviranomainen” tarkoittaa mitä tahansa EU:n toimivaltaista tietosuojaviranomaista, jonka lainkäyttövallan piiriin asiakas kuuluu asiakkaan henkilötietojen osalta ja jonka lainkäyttövallan piiriin Autodata toimittaa palvelun; ja

1.1. Osapuolet hyväksyvät, että jäljempänä esitetään Asetuksen edellyttämät tiedot

Käsiteltävät tiedot – Ajoneuvojen huolto-, kunnossapito- ja korjaustiedot ja sopimusvelvotteiden täyttäminen tämän lisenssisopimuksen mukaan

Käsittelyn kesto – Lisenssisopimuksen koko aika sen päättämiseen asti tai siihen asti, kun Autodatan suorittama henkilötietojen käsittely ei enää ole tarpeen lisenssisopimuksessa eriteltyjen velvotteiden tai Autodatan muiden oikeutettujen etujen täyttämiseen, tai Autodatan tietojen säilytysmenettelyn mukaan.

Käsittelyn luonne – Asiakkaan asiakkaiden henkilötietojen käsittely ajoneuvojen huolto-, kunnossapito- ja korjaustarkoituksia varten. Henkilötietojen syöttämisestä vastaavat asiakas ja asiakkaan valtuuttamat, nimittämät tai hyväksymät korjaajat, insinöörit tai kolmannet osapuolet.

Käsittelyn tarkoitus – Huolto-, kunnossapito- ja korjaustoimintojen ja niihin liittyvien palvelujen mahdollistaminen, ja Autodatan velvoitteiden täyttäminen lisenssisopimuksen mukaan.

Henkilötietojen tyyppi – Ajoneuvon rekisteritunnus (VRM) ja/tai ajoneuvon tunnistenumero (VIN)

Rekisteröityjen ryhmät – Ajoneuvon omistajat

1.2. Asiakas ja Autodata hyväksyvät, että tämän lisenssisopimuksen mukaisia tarkoituksia varten Autodata (ja kukin sallittu alihankkija) on tietojen käsittelijä.

1.3. Toimiessaan tietojen käsittelijänä Autodata:

1.3.1. käsittelee asiakkaan henkilötietoja ainoastaan tämän lisenssisopimuksen velvoitteiden täyttämiseen, Autodatan tietojen säilytysmenettelyn mukaan ja/tai siihen sovellettavien lakien vaatimalla tavalla (edellyttäen, että Autodata ilmoittaa tämän lakivaatimuksen asiakkaalle ennen käsittelyä, jollei laki estä tätä yleiseen etuun liittyvien tärkeiden syiden vuoksi);

1.3.2. varmistaa, että kaikki asiakkaan henkilötietoihin käsiksi pääsevät henkilöstön jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan asianmukaista salassapitovelvollisuutta;

1.3.3. ylläpitää kaikkia asianmukaisia teknisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä, jotka takaavat asiakkaan henkilötietojen turvallisuuden. Nämä toimenpiteet ovat Autodatan tietotekniikan turvallisuutta ja/tai tietoturvaa koskevien menettelyjen mukaisia.

1.3.4. avustaa, siinä määrin kuin mahdollista, asiakasta täyttämään velvoitteensa vastata rekisteröityjen ryhmien oikeuksiin liittyviin pyyntöihin direktiivin ja Asetuksen luvun III (Rekisteröidyn oikeudet) mukaan;

1.3.5. ei ota yhteyttä mihinkään muuhun käsittelijään palvelujen suhteen ilman asiakkaan ennakkoon antamaa kirjallista lupaa, tätä lupaa ei saa kieltää kohtuuttomin perustein, tai tarvittaessa, ei ota yhteyttä mihinkään muuhun käsittelijään palvelujen suhteen lukuun ottamatta asiakkaan yleisen kirjallisen luvan ja/tai Autodatan tietojen säilytysmenettelyn mukaista toimintaa, molemmissa tilanteissa Autodata ilmoittaa asiakkaalle kaikki ehdotetut muutokset käsittelijöissä ja asiakkaalla on veto-oikeus ehdotettuihin muutoksiin. Selvyyden vuoksi Autodata laatii jokaisen alihankkijansa kanssa kirjallisen lisenssisopimuksen, joka sisältää tässä lausekkeessa 1.3 määritettyjä velvoitteita vastaavat velvoitteet;

1.3.6. ei siirrä mitään asiakkaan henkilötietoja Euroopan talousalueen (EEA) ulkopuolelle, jollei tämä ole tarpeen palvelujen toimittamista varten ja muutoin asiakkaan nimenomaisella ja ennakkoon antamalla kirjallisella luvalla.

1.3.7. kohtuullisin lupajärjestelyin, lukuun ottamatta luottamuksellisia, kaupallisesti arkaluonteisia tai etuoikeutettuja tietoja, sallii asiakkaan tai asiakkaan velvoittaman ulkopuolisen tarkastajan suorittaa, asiakkaan maksusta, tietosuojan tilintarkastuksia, arviointeja ja tarkastuksia Autodatan tietosuojamenettelyille, jotka liittyvät tämän lausekkeen 1.3 noudattamiseen. Mahdollisten epäselvyyksien hälventämiseksi, tämän lausekkeen mukaiset asiakkaan tilintarkastus-, käsiksipääsy- ja tarkastusoikeudet kattavat ainoastaan Autodatan asiakirjat ja tiedot, ne eivät kata Autodatan fyysisiä tiloja;

1.3.8. antaa asiakkaalle, niin pian kuin on kohtuudella mahdollista, kirjallinen ilmoitus tietoonsa tulleesta raportoitavasta rikkomuksesta ja auttaa asiakasta vastaamaan siihen ja lieventämään sen vaikutuksia. Autodata pitää kirjaa raportoitavista rikkomuksista.

1.3.9. auttaa asiakasta noudattamaan Asetuksen artiklaa 35 (Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi) ja artiklaa 36 (Ennakkokuuleminen) minkä tahansa uudentyyppisen menettelyehdotuksen osalta, tietosuojalain mukaan;

1.3.10. ellei velvoitettu lain tai Autodatan tietojen säilytysmenettelyn mukaan, tämän lisenssisopimuksen päätyttyä tai rauettua miten tahansa ja mistä tahansa syystä, joko tuhoaa kaikki asiakkaan tiedot tai siirtää ne asiakkaalle tai nimetylle kolmannelle osapuolelle (yhteisesti sovitussa muodossa ja yhteisesti sovitulla menetelmällä).

1.3.11. Sen estämättä, mitä muuta lisenssisopimuksessa määritetään, Autodatan kokonaisvastuu asiakkaalle tämän lausekkeen 1.3 johdosta ja suhteessa kaikkiin tietosuojalain mukaisiin Autodatan tietoturvavelvoitteisiin rajoittuu eikä saa ylittää £100,000 Englannin puntaa sopimusvuotta kohti eikä missään tapauksessa ylitä £200,000 Englannin punnan kokonaissummaa koko lisenssisopimuksen ajalta ja sen jälkeen. Tämän lausekkeen yhteydessä sopimusvuosi tarkoittaa jokaista 12 kuukauden jaksoa lisenssisopimuksen aloituspäivästä tai vuosipäivästä laskettuna ja sisältää sellaiset 12 kuukauden jaksot, jotka jatkuvat lisenssisopimuksen päätyttyä tai rauettua.

1.4. Asiakas, toimiessaan tietojen käsittelijänä, täten vakuuttaa ja takaa:

1.4.1. että kaikissa asiakkaan henkilötietojen käsittelytoimissa noudatetaan kaikkia tietosuojalain vaatimuksia, ja että Autodatan suorittama tämän lisenssisopimuksen mukainen asiakkaan henkilötietojen käsittely ei riko tietosuojalakia;

1.4.2. että Autodatalle toimitetut asiakkaan henkilötiedot ovat tarkkoja ja että ne päivitetään tarpeen mukaan tarkkuuden ylläpitämiseksi;

1.4.3. että tähän tietosuojalistaan sovellettavia henkilötietoja lukuun ottamatta, asiakas ei toimita Autodatalle mitään muita henkilötietoja ilman ennalta annettua ilmoitusta ja Autodatan kanssa allekirjoitettuja kirjallisia ehtoja näistä tiedoista. Rajoittamatta edellä sanotun yleispätevyyttä asiakas myös vakuuttaa ja takaa, i) että asiakas ei toimita Autodatalle tai pyydä Autodataa käsittelemään niihin tyyppeihin ja luokkiin kuuluvia henkilötietoja, jotka luetellaan, määritellään tai joihin viitataan Asetuksen artikkeleissa 8–10 (yhteisesti “Korkean riskin henkilötiedot”), ja ii) että asiakas ei toimita tai välitä Autodatalle henkilötietoja, joista Autodata ei tiedä mitään, ei ole tietoinen tai joita ei ole nimenomaisesti toimitettu tämän tietosuojalistan puitteissa, ja tarvittaessa, asiakas ei syötä mitään henkilötietoja Autodatan tuotteisiin ja/tai palveluihin upotettuihin vapaa teksti -kenttiin eikä sisällytä mitään henkilötietoja mihinkään liitteisiin ja/tai kuviin, joita ladataan ajoittain Autodatan järjestelmään tai järjestelmiin;

1.4.4. että asiakas varmistaa, ja varmistaa työntekijöidensä, toimittajiensa ja/tai edustajiensa osalta, palveluihin pääsyyn tarvittavien tunnistetietojen pitämisestä turvassa, ja on vastuussa palveluihin pääsystä tällaisten tunnistetietojen avulla. Asiakas vakuuttaa myös ilmoittavansa Autodatalle viipymättä kaikki luvattomat tunnistetietojen käytöt tai muut turvarikkomukset, mukaan lukien häviämisen, varkauden tai luvattoman tunnistetietojen ilmaisemisen, ja vakuuttaa, että palveluihin pääsevät käsiksi ainoastaan valtuutetut työntekijät Autodatan kanssa sovituista hyväksytyistä paikoista (“Hyväksytyt paikat”), ja asiakas ylläpitää kirjallista ja ajantasaista luetteloa nykyisistä palveluja käyttävistä työntekijöistä ja hyväksytyistä paikoista ja on valmis milloin tahansa toimittamaan tämän luettelon Autodatalle 10 päivän sisällä Autodatan kirjallisesta pyynnöstä; ja

1.4.5. että asiakas omalla kustannuksellaan varmistaa, ja varmistaa työntekijöidensä, toimittajiensa ja/tai edustajiensa osalta, että kaikki tällaiset kohtuudella välttämättömät lisätoimet ja asiat tulevat tehdyiksi ajoittain sen varmistamiseksi, että kumpikin osapuoli on tietosuojalain mukaisessa tilassa, mukaan lukien viipymätön asennus ja/tai päivitys uusimpaan Autodatan julkaisuun tai uusimpiin Autodatan ohjelmiston tai järjestelmien versioihin.

1.5. Asiakas tunnustaa, että Autodata nojautuu asiakkaaseen siinä ohjeistuksessa, joka määrittää Autodatan oikeudet käyttää ja käsitellä asiakkaan henkilötietoja. Näin ollen Autodata ei ole vastuussa ja pyydettäessä asiakas antaa Autodatalle välittömästi täysimääräisen korvauksen ja vastaa siitä, että Autodata pysyy täysin ja tosiasiallisesti korvattuna kaikista kustannuksista, vaateista, vaatimuksista, kuluista (mukaan lukien lakikustannukset ja maksut täysimääräisinä), menetyksistä (mukaan lukien epäsuorat menetykset, tietojen menetys tai vaurioituminen, maineen, liikearvon ja voittojen menetys), toimista, toimenpiteistä ja mistä tahansa Autodatalle koituneista tai mahdollisesti koituvista velvoitteista mihinkä tahansa vaateeseen, jonka rekisteröity ryhmä tai valvontaviranomainen tekee minkä tahansa Autodata toimen tai laiminlyönnin vuoksi, sikäli kuin tämän toimen tai laiminlyönnin syynä oli asiakkaan antama ohjeistus.

1.6. Vaadittaessa asiakas antaa Autodatalle välittömän ja täysimääräisen korvauksen ja vastaa siitä, että Autodata pysyy täysin ja tosiasiallisesti korvattuna kaikista kustannuksista, vaateista, vaatimuksista, kuluista (mukaan lukien lakikustannukset ja maksut täysimääräisinä), menetyksistä (mukaan lukien epäsuorat menetykset, tietojen menetys tai vaurioituminen, maineen, liikearvon ja voittojen menetys), toimista, toimenpiteistä ja mistä tahansa velvoitteista, jotka koituvat tai aiheutuvat Autodatalle tai sen osakkuus- ja tytäryhtiöille missä tahansa tapauksessa, jossa asiakas tai asiakkaan nimittämä kolmas osapuoli ei ole noudattanut mitä tahansa asiakkaan henkilötietoja koskevaa ehtoa lausekkeessa 1.4 ja/tai tietosuojalaissa.

1.7. Siltä osin kuin tietosuojalistan ja lisenssisopimuksen minkä tahansa kohdan välillä esiintyy mikä tahansa ristiriita, soveltamis-, sääntely- ja korvaustarkoituksiin käytetään tietosuojalistaa. Tämä tietosuojalista ja sen velvoitteet pysyvät voimassa lisenssisopimuksen raukeamisen jälkeen toimeenpano- tai muodostumistavasta riippumatta.

T&C_O/V6.3