LUE SEURAAVAT KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI

KÄYTTÄJÄTILAUSLISENSSI

Autodata Limited on Englannissa ja Walesissa yritysnumerolla 01062727 rekisteröity osakeyhtiö, jonka rekisteröity toimipaikka on Priors Way, Maidenhead, Berkshire, SL6 2HP ("Autodata").

Asiakkaan pääsyä Autodatan tietokantaan hallitaan sähköisesti käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnukset ja salasanat toimittaa joko Autodata tai sen valtuutettu edustaja tilauksen perusteella.

Siirtymällä Autodatan tietokantaan ja suorittamalla tilausmaksun asiakas hyväksyy samalla tässä lisenssissä asetetut ehdot ja edellytykset. Vastineeksi Autodata myöntää asiakkaalle pääsyn ja käyttöoikeudet Autodata-tietoihin seuraavin ehdoin:

1. Määritelmät

Tässä lisenssissä käytetyt käsitteet määritellään seuraavasti:

"Autodata-tiedot" tarkoittaa tietoja, jotka Autodata on koonnut ja joita se julkaisee Autodata-sivuston tilaajasivuilla;

"Autodata-sivusto" tarkoittaa sivustoa osoitteessa workshop.autodata-group.com tai muuta vastaavaa sivustoa, jonka Autodata saattaa ilmoittaa sinulle;

"Immateriaalioikeudet" tarkoittaa kaikkia patentteja, tekijänoikeuksia, suunnitelmia, käyttömalleja, tavaramerkkejä, kauppanimiä, domain-nimiä, tietokantaoikeuksia, oikeuksia tietotaitoon ja luottamuksellisiin tietoihin sekä kaikkia muita immateriaali- ja teollisoikeuksia riippumatta siitä, ovatko ne rekisteröityjä, rekisteröimättömiä tai vastaavia oikeuksia jonkin maan lakien mukaan;

"Lisenssisopimus" tarkoittaa tätä käyttäjätilauslisenssiä;

"Rekisteröitymislomake" tarkoittaa lomaketta (sähköistä tai muuta lomaketta), johon asiakas täyttää tietonsa, tilausjakson ja maksettavan tilausmaksun. Mikäli tämä lisenssisopimus ja rekisteröitymislomake ovat keskenään ristiriidassa, tämän lisenssisopimuksen ehdot ovat etusijalla;

"Tilaajasivut" tarkoittaa sitä Autodata-sivuston osaa, joka on käytettävissä ainoastaan antamalla kelvollinen käyttäjätunnus ja salasana ja joka sisältää Autodata-tiedot;

"Tilausmaksu" tarkoittaa asiakkaan ja Autodatan kesken sovittua tilausmaksua rekisteröitymislomakkeessa määritetyn mukaisesti;

"Tilausjakso" tarkoittaa jaksoa, josta asiakas on maksanut tilausmaksun käyttääkseen Autodata-tietoja siten kuin rekisteröitymislomakkeessa on määritetty; ja

"Asiakas" tarkoittaa organisaatiota, joka maksaa Autodata-tietojen käyttöoikeudesta, ja

"Asiakkaan" tulkitaan tämän mukaisesti.

2. Lisenssilupa

2.1. Kun Autodata vastaanottaa asianmukaisesti täytetyn rekisteröitymislomakkeen ja asiakkaan maksaman tilausmaksun, Autodata myöntää vain verkkokäyttöoikeuden tilaajasivuille ja ei-yksinoikeudellisen ei-siirrettävän rajoitetun lisenssin Autodata-tietojen käyttöön tilausjakson ajaksi tämän lisenssisopimuksen ehtojen mukaisesti.

2.2. Ehdon 2.1 mukaisesti myönnetty lisenssi annetaan koskien yhtä fyysistä sivustoa tai osoitetta, joka on ilmoitettu rekisteröitymislomakkeessa ja se koskee Autodata-tietojen tarkastelua yhdestä internetiin yhdistetystä laitteesta minä tahansa aikana kyseisessä sijaintipaikassa. Asiakkaalle annetaan yksi käyttäjätunnus ja salasana. Asiakkaan tulee varmistaa, että niitä ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ja että niitä käytetään vain näiden käyttöehtojen sallimalla tavalla. Asiakas korvaa Autodatalle ja kolmansille osapuolille kaikki tappiot, velat, vahingot ja kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että asiakas ei noudata tätä velvoitetta, ja vapauttaa Autodatan vastuusta niiden suhteen. Asiakkaan tulee ilmoittaa Autodatalle välittömästi kirjallisesti, jos salasana on vaarantunut.

2.3. Autodata-tietojen tarkastelu useammasta kuin yhdestä tietokoneesta kohdassa 2.2 tarkoitetussa paikassa tai yhdestä tai useammasta fyysisestä lisäpaikasta myönnetään Autodatan harkinnan mukaan ja edellyttää lisärekisteröitymislomakkeiden täyttämistä ja lisätilausmaksujen suorittamista.

2.4. Autodata-tietoja saa käyttää ainoastaan viitemateriaalina moottoriajoneuvojen kunnossapito- ja korjaustoimissa.

2.5. Ainoastaan asiakkaalla ja asiakkaan työntekijöillä on lupa käyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka Autodata on toimittanut kohdan 2.2 mukaisesti. Käyttäjätunnusta ja salasanaa ei saa luovuttaa muille osapuolille, eikä luovutukseen muille osapuolille saa antaa lupaa.

2.6. Asiakas ei saa käyttää, kopioida, ladata, vuokrata, lainata, liisata, myydä, levittää, välittää tai muulla tavoin siirtää Autodata-tietoja tai niistä johdettuja kopioita, muunnelmia, käännöksiä tai sovituksia muulla tavoin kuin lain sallimissa rajoissa tai kuin mitä tässä lisenssissä on nimenomaisesti määritetty. Asiakas ei saa linkkejä selaamalla tai muutoin käyttää Autodata-tietoja manuaalisesti tai automatisoiduin keinoin kopioidakseen mitään Autodata-tietoja minkäänlaisessa muodossa. Asiakas ei saa käänteiskoostaa, purkaa, purkaa ohjelmakoodia tai luoda johdannaisteoksia Autodata-tietojen tai niiden osan perusteella.

2.7. Tilausjakson aikana ja 12 kuukauden ajan tilauksen päättymisestä (päättymisen syystä riippumatta) asiakas sallii, että Autodata ja sen edustajat voivat kohtuullisina ajankohtina ja kohtuullisen ennakkoilmoituksen annettuaan päästä tiloihin, joissa Autodata-tietoja käytetään (tai käytettiin) ja tarkastaa ne, niissä olevat tietokonelaitteet sekä kaikki tätä lisenssisopimusta koskevat tiedot varmistaakseen, että asiakas noudattaa tätä lisenssisopimusta.

2.8. Asiakas hyväksyy, että Autodata voi valvoa asiakkaan tilausalueen verkkokäyttöä varmistaakseen esimerkiksi tämän osan 2 vaatimusten noudattamisen tai kootakseen tilastotietoja Autodata-sivuston käytöstä. Jos Autodata kohtuullisella tavalla osoittaa asiakkaan pääsevän tai muutoin käyttävän tilausaluetta muulla tavoin kuin mitä tämän lisenssin ehtojen mukaan on sallittua, Autodatalla on oikeus välittömästi keskeyttää tai päättää asiakkaan käyttöoikeus tilausalueelle ilman velvollisuutta korvata asiakkaalle mitään osaa tilausmaksusta.

2.9. Asiakas hyväksyy, että osana tilausalueen käyttöä asiakas voi ladata tilausalueelle avustavaa viitemateriaalia asiakasta tai asiakkaan asiakkaita tai asiakkaan liiketoimintakumppaneita varten (mukaan lukien asiakkaan fyysinen sijaintipaikka, asiakkaan tilausalueelle käyttöoikeudet omaavien työntekijöiden nimet, asiakkaan asiakkaiden tai liiketoimintakumppaneiden omistamien moottoriajoneuvojen merkit ja mallit jne.). Sellainen materiaali pysyy asiakkaan omaisuutena kaikissa tapauksissa, ja asiakas voi halutessaan poistaa sellaiset tiedot tilausalueelta milloin tahansa. Lataamalla sellaisia tietoja tilausalueelle asiakas suostuu siihen, että Autodata tallentaa sellaisista tiedoista kopion. Autodata noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia koskien sellaisten tietojen käsittelyä ja varmistaa sellaisten tietojen yksityisyyden kaikkina aikoina.

2.10. Asiakas ei saa käyttää (tai sallia käyttöä kolmannen osapuolen toimesta) Autodata-tietoja liittyen sellaisten moottoriajoneuvojen huoltoon tai korjaukseen, joita voidaan kohtuudella epäillä käytettävän sotilaallisiin tarkoituksiin tai liittyen massatuhoaseiden kuljetukseen tai varastointiin, tai muutoin Euroopan unionin tai minkään muun sääntelyn vastaisesti. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Autodatalle kirjallisesti, jos asiakas saa tietoonsa tai epäilee, että Autodata-tietoja, jotka ovat asiakkaan käytettävissä tai asiakkaan pääsyä tilausalueeseen on käytetty tällä tavoin.

2.11. Asiakkaan on noudatettava kaikkia sen alueen sovellettavia voimassa olevia lakeja ja sääntelyjä, josta asiakas menee Autodata-tietoihin ja tilausalueelle ja asiakas ei saa käyttää Autodata-tietoja (tai sallia käyttöä) mihinkään laittomaan toimintaan.

3. Kesto

3.1. Jollei Autodata päätä lisenssisopimusta osien 2.8 edellä tai 6.2 seuraavassa mukaisesti, lisenssisopimus astuu voimaan sinä päivänä, jolloin Autodata antaa asiakkaalle käyttäjänimen ja salasanan tilausalueelle pääsyä varten ja sopimuksen voimassaolo jatkuu tilausjakson ajan.

3.2. Jollei Autodata saa asiakkaalta ilmoitusta viimeisten 30 päivän aikana ennen tilausjakson päättymistä (tai jokaisen sitä seuraavan uusimisjakson päättymistä), että asiakas haluaa päättää tämän lisenssisopimuksen sisältävän tilauksen, lisenssisopimus uusitaan automaattisesti vastaavan pituiselle tilausjaksolle ja asiakkaan tulee maksaa sitä koskeva tilausmaksu. Tilausmaksu laskutetaan automaattisesti sellaisella maksutavalla, jonka asiakas on valtuuttanut säilytettäväksi Autodatan tietueissa. Muussa tapauksessa asiakasta laskutetaan 28 päivän maksuehdolla. Autodata lähettää sähköisen muistutuksen ennen tilausjakson päättymistä. Jos asiakas ei maksa lisenssisopimuksen uusimista koskevaa uusintatilausmaksua maksun erääntyessä, Autodata voi keskeyttää tai päättää asiakkaan pääsyn tilausalueelle.

4. Takuut ja korvaukset

4.1. Autodata-tiedot on koostettu ajoneuvojen ja komponenttien valmistajilta saatujen tietojen pohjalta Autodatan toimesta sekä Autodatan tekemien testien tulosten perusteella. Tällaisten tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti. Autodata ei kuitenkaan takaa, että Autodata-tiedot ovat täydellisiä tai paikkansapitäviä, eikä suurimmassa lain sallimassa laajuudessa ota vastuuta Autodata-tietojen epätäydellisyyden tai puutteiden aiheuttamista haitoista.

4.2. Autodata-tiedot on tarkoitettu käytettäväksi eurooppalaisten määritysten mukaisesti valmistettujen ajoneuvojen yhteydessä. Asiakkaan on otettava huomioon, että Euroopan ulkopuolisissa maissa mallinimet ja selosteet sekä niihin liittyvät määritykset voivat poiketa Autodata-tiedoista.

4.3. Autodata-tiedot annetaan sellaisina kuin ne ovat, joten kaikki nimenomaiset tai hiljaiset ehdot ja takuut suljetaan pois riippumatta siitä, ovatko ne lakisääteisiä (mukaan lukien rajoituksetta tuotetta koskevien tietojen oikeellisuus, täydellisyys, valuutta, oikeuksien loukkaamattomuus, myyntikelpoisuus tai soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen (riippumatta siitä, onko sitä mainittu)).

4.4. Autodata pyrkii kohtuuden rajoissa varmistamaan, että Autodata-sivustolla ei ole tietokoneviruksia, troijalaisia ja muuta haittakoodia. Asiakkaan tulee kuitenkin varmistaa, että asiakkaan käytössä on asianmukainen ja ajan tasalla oleva virustorjuntaohjelma. Autodata ei ota vastuuta tietokonevirusten tai muiden haittaohjelmien aiheuttamista haitoista.

4.5. Autodata pyrkii kohtuuden rajoissa varmistamaan, että Autodata-sivusto on käytettävissä. Joskus sivusto voi kuitenkin toimia hitaasti, jos sivustolla on paljon käyttäjiä samanaikaisesti. Toisinaan sivusto voi olla tilapäisesti poissa käytöstä huolto- tai korjaustoimenpiteiden ajan. Vaikka Autodata pyrkii ilmoittamaan huoltokatkoista etukäteen, Autodata ei takaa, että sivusto on aina käytettävissä. Autodata ei ota suurimmassa lain sallimassa laajuudessa vastuuta haitoista, jotka aiheutuvat siitä, että käyttäjät eivät pääse Autodata-tietoihin, tai siitä, että Autodata-sivusto toimii hitaasti.

4.6. Asiakkaan oikeuskeinot ja Autodatan koko vastuu rajoittuvat siihen, mitä tässä lisenssisopimuksessa on määritetty. Autodata ei missään tilanteessa ota vastuuta asiakkaan tai muun tahon tulonmenetyksestä, todellisten tai ennakoitujen tuottojen menetyksestä riippumatta siitä, aiheutuvatko menetykset tavanomaisessa liiketoiminnassa vai muuten (mukaan lukien rajoituksetta sopimustuottojen menetykset), käytettävissä olevien varojen menetyksestä, ennakoitujen säästöjen menetyksestä, liiketoiminnan menetyksestä, mahdollisuuksien menetyksestä, liikearvon menetyksestä, maineen menetyksestä tai vahingoittumisesta, tietojen menetyksestä tai vioittumisesta, johto- tai hallinnointiajan menetyksestä, oikeudellisista ja muista ammattilaisten palkkioista ja kuluista tai mistään välillisistä tai seuraamuksellisista menetyksistä tai vahingoista (riippumatta siitä, miten ne ovat aiheutuneet), jotka aiheutuvat välittömästi tai välillisesti tämän lisenssisopimuksen aihepiiristä tai Autodata-sivuston käytöstä tai siitä, että Autodata-sivustoa ei voida käyttää.

4.7. Asiakas vapauttaa Autodatan kaikista vastuista, kuluista (mukaan lukien oikeudenkäyntikulut), vahingoista, tappioista, kanteista, vaateista tai oikeudenkäyntimenettelyistä, jotka aiheutuvat joko välittömästi tai välillisesti siitä, että asiakas (tai asiakkaan työntekijät tai kolmas osapuoli, jolle asiakas tai asiakkaan työntekijät ovat antaneet pääsyn Autodata-tietoihin) käyttää luvattomasti Autodata-tietoja tai Autodata-sivustoa, joko tämän lisenssisopimuksen ehtojen mukaisesti tai muulla tavoin. Asiakas toimittaa Autodatale hallussaan olevat todisteet tai tiedot tai valvonnan, jonka Autodata voi kohtuudella pyytää koskien asiakkaan Autodata-tietojen käyttöä siinä tapauksessa, että Autodataan kohdistuu haaste, vaade tai valitus koskien Autodata-tietojen käyttöä asiakkaan toimesta.

4.8. Autodata-tiedoille ja Autodata-sivustolle ei myönnetä muita kuin tässä lisenssisopimuksessa määritettyjä ja lakisääteisiä takuita riippumatta siitä, ovatko ne nimenomaisia vai hiljaisia. Mikään tämän sopimuksen ehdoista ei sulje pois eikä rajoita kummankaan osapuolen vastuuta laiminlyönnistä aiheutuvasta kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta, vilpillisessä mielessä annetusta väärästä tiedosta tai velvollisuudesta, jota ei lain mukaan voida sulkea pois.

5. Oikeudet Autodata-tietoihin

5.1. Autodata Limited ja/tai sen lisenssinantajat omistavat kaikki Autodata-tietojen immateriaalioikeudet. Asiakkaalla ei ole muita oikeuksia Autodata-tietoihin kuin tässä lisenssisopimuksessa ja rekisteröitymislomakkeessa nimenomaisesti myönnetyt oikeudet. Autodata pidättää kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty asiakkaalle.

5.2. Autodata-tietoihin sisältyvät tiedot tekijänoikeuksista ja tietokantaoikeuksista täytyy säilyttää aina kiinteästi Autodata-tietojen ja niiden luvallisten kopioiden yhteydessä.

5.3. AUTODATA ja Autodata-logo ovat Autodata Limitedin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

5.4. Asiakas antaa (ja hankkii jokaisen työntekijänsä suostumuksen antaa) ilman korvausta Autodatalle kaikki oikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet) kaikkeen sisältöön koskien moottoriajoneuvojen korjaustöitä ja kunnossapitoa, joita asiakas toimittaa tai asettaa Autodatan käytettäväksi (esimerkiksi sähköpostitse tai lähettämällä viestejä Autodatan käyttäjäfoorumeille tai vastaaviin julkisiin paikkoihin jotka Autodata omistaa tai ylläpitää), ja jolla täydennetään Autodata-tietoja.

6. Yleistä

6.1. Asiakas ei saa siirtää, osoittaa, alilisensoida tai muulla tavalla luovuttaa tätä lisenssisopimusta tai mitään sen osaa tai mitään siihen perustuvia oikeuksiaan tai velvoitteitaan ilman Autodatan ennakkoon antamaa kirjallista lupaa.

6.2. Jos asiakas ei noudata tämän lisenssisopimuksen ehtoja, Autodatalla on oikeus purkaa asiakkaalle myönnetty lisenssisopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa ja ilmoittamatta siitä etukäteen. Kun tämä lisenssisopimus raukeaa mistä tahansa syystä, kaikki asiakkaalle sen puitteissa myönnetyt oikeudet lakkaavat.

6.3. Asiakas suostuu siihen, että Autodata tallentaa maksutiedot jatkotilausten tilausmaksujen nopeuttamiseksi. Autodata noudattaa kaikkia tietosuojalainsäädännön vaatimuksia koskien henkilötietojen tallentamista ja käsittelyä.

6.4. Autodata voi päivittää tämän lisenssisopimuksen ehdot aika ajoin ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjallisesti.

6.5. Jos jokin tämän lisenssisopimuksen ehdoista todetaan mitättömäksi tai pätemättömäksi, tämän lisenssisopimuksen muut ehdot pysyvät kaikilta osin voimassa.

6.6. Minkään tässä lisenssisopimuksessa mainitun seikan ei voida katsoa muodostavan kumppanuutta tai edustussuhdetta osapuolten välille.

6.7. Mitään tässä lisenssisopimuksessa mainittua ei ole tarkoitettu kolmannen osapuolen eduksi (riippumatta siitä, olisiko tällainen etu syntynyt Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 -lain seurauksena tai muulla tavoin), eikä kolmas osapuoli voi panna mitään ehtoa täytäntöön.

6.8. Tämän lisenssisopimuksen muutokset on tehtävä kirjallisesti ja molempien osapuolten valtuutettujen edustajien on allekirjoitettava ne.

6.9. Tämä lisenssisopimus ja rekisteröitymislomake muodostavat koko sopimuksen asiakkaan ja Autodatan välillä. Ne korvaavat kaikki aiemmat järjestelyt, käsitykset ja sopimukset asiakkaan ja Autodatan välillä Autodata-tietoihin liittyen. Mikäli tämä lisenssisopimus ja rekisteröitymislomake ovat keskenään ristiriidassa, tämän lisenssisopimuksen ehdot ovat etusijalla.

6.10. Tähän lisenssisopimukseen sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja, ja Englannin ja Walesin tuomioistuimilla on ei-yksinomainen toimivalta.

7. Evästeet

7.1. Evästeet mahdollistavat meidän tunnistavan asiakkaan laitteen tai milloin asiakas on kirjautunut sisään. Autodata käyttää evästeitä, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä mahdollistamaan asiakkaan liikkumisen sivustolla tai tuottamaan tiettyjä perustoimintoja. Käytämme evästeitä parantamaan verkkosivuston toimivuutta. Käytämme evästeitä myös auttamaan parantamaan verkkosivustomme suorituskykyä, jotta saat paremman käyttökokemuksen. Emme myy evästeillä keräämiämme tietoja.

7.2. Suostut siihen, että Autodata tallentaa evästeet laitteisiisi luvussa 7.1 ilmoitettuihin tarkoituksiin.

7.3. Ole tietoinen, että jos poistat käytöstä tai poistat evästeet, se saattaa estää sinua saamasta täyden hyödyn sovelluksesta ja jotkut sovelluksen toiminnot eivät ehkä toimi.

7.4. Jos haluat lisätietoja käyttämistämme evästeistä, ota yhteys Autodataan: https://www.autodata-group.com/fi/contact-us.

T&C_O/V4.0