Skip to main content

Ürün hüküm ve koşulları


LÜTFEN AŞAĞIDAKİ KULLANIM HÜKÜM VE KOŞULLARINI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ

KULLANICI ABONELİK LİSANSI

Autodata Limited, şirket merkezi Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ adresinde yer alan, 01062727 şirket numaralı ve İngiltere ve Galler’de kayıtlı bir limited şirkettir (‘Autodata’).

Autodata veritabanına erişiminiz, kullanıcı adı ve parola girilerek etkinleştirilen elektronik bir izinle kontrol edilmektedir. Kullanıcı adları ve parolalar, abonelik bazında Autodata veya yetkili temsilcisi tarafından verilmektedir.

Autodata veritabanına giriş yaparak ve Abonelik Ücretini ödeyerek, bu Lisansın hüküm ve koşullarına tabi olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. Buna karşılık, Autodata, size aşağıdaki hüküm ve koşullar altında Autodata Bilgilerine erişim ve bunları kullanma Lisansı verir:

  1. Tanımlar

Bu Lisansta, aşağıdaki sözcükler şu anlamları ifade edecektir:

“Autodata Bilgileri”; Autodata tarafından toplanan ve Autodata Web Sitesinin Abonelik Alanında yayınlanan bilgileri ifade eder;

“Autodata Web Sitesi”; workshop.autodata-group.com adresindeki web sitesini veya Autodata’nın Size bildirebileceği diğer web sitesini ifade eder;

“Fikri Mülkiyet Hakları”; herhangi bir ülkenin yasaları kapsamında mevcut olan, tescilli veya tescilsiz veya benzer her türlü patenti, telif hakkını, tasarımı, faydalı modeli, ticari markayı, ticari unvanı, alan adını, veri tabanı hakkını, uzmanlık ve gizli bilgilere ilişkin hakları ve diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarını ifade eder;

“Lisans Sözleşmesi”; bu Kullanıcı Abonelik Lisansını ifade eder;

“Kayıt Formu”; Size ait bilgileri, Abonelik Sürenizi ve ödemeniz gereken Abonelik Ücretini belirtmek suretiyle doldurduğunuz (elektronik veya başka bir formattaki) formu ifade eder; bu Lisans ile Kayıt Formu arasında herhangi bir uyumsuzluk olması durumunda, bu Lisans Sözleşmesinin hüküm ve koşulları geçerli olacaktır;

“Abonelik Alanı”; Autodata Web Sitesinin, ancak geçerli bir kullanıcı adı ve parola girerek erişilebilen ve Autodata Bilgilerini içeren bölümünü ifade eder;

“Abonelik Ücreti”; Kayıt Formunda belirtildiği üzere, Siz ve Autodata arasında kabul edilen ücreti ifade eder;

“Abonelik Süresi”; Kayıt Formunda belirtildiği üzere, Autodata Bilgilerine erişim sağlamak için Abonelik Ücretini ödediğiniz süreyi ifade eder; ve

“Siz”; Autodata Bilgilerine erişim sağlamak için ödeme yapan kuruluşu/şirketi/işletmeyi ifade eder ve

“Sizin” ifadesi buna göre yorumlanacaktır.

  1. Lisans Verme

2.1. Doğru bir şekilde doldurulan Kayıt Formu alındıktan ve Abonelik Ücreti Sizin tarafınızdan Autodata’ya ödendikten (ve alındıktan) sonra Autodata, Size, Abonelik Alanına, sadece çevrimiçi olmak kaydıyla erişim yetkisi verir ve bu Lisans Sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bağlı olarak, Abonelik Süresi boyunca Abonelik Alanındaki Autodata Bilgilerini görüntülemeniz için Size münhasır olmayan, devredilemez sınırlı bir Lisans Verir.

2.2.Madde 2.1 uyarınca verilen Lisans, Kayıt Formunda belirtilen tek bir fiziksel konum veya adrese göre verilir ve Autodata Bilgilerinin, söz konusu konumda, belirtilen herhangi bir zamanda, geçerli ve internet bağlantılı tek bir cihaz üzerinden görüntülenmesini kapsar. Size tek bir kullanıcı adı ve parola verilecek ve bu kullanıcı adı ve parolanın, herhangi bir üçüncü şahısla paylaşılmamasını veya bu Hüküm ve Koşullarda izin verilenden farklı bir şekilde kullanılmamasını sağlamakla yükümlü olacaksınız.  Autodata’nın veya üçüncü tarafların, bu yükümlülüğü yerine getirmemenizden dolayı karşılaşacakları her türlü kayıp, sorumluluk, zarar veya masrafa karşı Autodata’yı tazmin etmeyi kabul edersiniz. Bir parolanın güvenliği tehlikede ise, Autodata’yı derhal yazılı olarak bilgilendirmelisiniz.

2.3. Autodata Bilgilerini, 2.2 no’lu paragrafta belirtilen geçerli bir konumda internet bağlantısı olan ekstra cihazlar üzerinden görüntüleme yetkisi, Autodata’nın takdir yetkisine bağlı olarak verilecek ve beraberinde ek kullanıcı adlarının ve parolaların verileceği ilave Kayıt Formlarının tamamlanmasına ve ek abonelik ücretlerine tabi olacaktır.

2.4. Autodata Bilgilerini, ancak motorlu taşıtların bakım ve onarımı amacıyla, referans kaynağı olarak kullanabilirsiniz.

2.5.Sadece Siz ve Sizin çalışanlarınız, Autodata’nın Paragraf 2.2 kapsamında Size verdiği kullanıcı adı ve parolayı kullanabilirsiniz ve kullanıcı adı ve parolayı başka herhangi bir taraf ile paylaşmamak veya paylaşılmasına izin vermemekle yükümlüsünüzdür.

2.6. Yasalar izin vermediği veya bu Lisansta açıkça belirtilmediği sürece, herhangi bir Autodata Bilgisini, veya herhangi bir Autodata Bilgisinin herhangi bir kopyasını, revizyonunu, tercümesini veya uyarlamasını kullanamaz, kopyalayamaz, indiremez, kiralayamaz, ödünç veremez, kiraya veremez, satamaz, dağıtamaz, iletemez veya başka bir şekilde devredemezsiniz. Autodata Bilgilerinin herhangi bir bölümünü herhangi bir şekilde çoğaltmak amacıyla, bu bilgileri manuel ya da otomatik olarak “tarayamaz” veya bu bilgilere farklı bir şekilde erişim sağlayamazsınız. Autodata Bilgilerinin tamamını veya herhangi bir bölümünü referans alarak ters derleme, kaynak kodu oluşturma, ters mühendislik işlemleri yapamaz veya türev çalışmalar hazırlayamazsınız.

2.7. Abonelik Süresi ve abonelik bitimini (hangi nedenle sona ermiş olursa olsun) takip eden 12 aylık süre boyunca, bu Lisans Sözleşmesine uyduğunuzdan emin olmak için, Autodata’ya ve temsilcilerine, makul çerçevede istenilen zamanda ve önceden haber verilmek kaydıyla, herhangi bir işyerini/şirket binasını ve Autodata Bilgilerinin halihazırda (veya geçmişte) kullanıldığı buradaki bilgisayar ekipmanlarını ve bu Lisans Sözleşmesine uygun olarak tutulan tüm kayıtları inceleme ve bunlara erişim sağlama izni vermeniz gerekmektedir.

2.8.Autodata’nın, örneğin 2 no’lu bu paragraftaki hükümlere uyulduğundan emin olmak veya Autodata Web Sitesinin kullanımıyla ilgili istatistikleri toplamak için, Abonelik Alanının Sizin tarafınızdan çevrimiçi kullanımını izleyebileceğini kabul edersiniz. Autodata, bu Lisansa uygun olmayan bir şekilde Abonelik Alanına erişim sağladığınızı veya Abonelik Alanını kullandığınızı tespit etmesi durumunda, Abonelik Ücretinin herhangi bir kısmını Size geri ödeme yükümlülüğü olmaksızın, Abonelik Alanına erişiminizi derhal askıya alma veya sonlandırma hakkına sahiptir.

2.9. Abonelik Alanını kullandığınız süre boyunca, Sizinle veya müşterilerinizle veya ticari ortaklarınızla ilgili belirli bilgileri (örneğin, fiziksel konumunuz/konumlarınız ile ilgili bilgiler, Abonelik Alanına erişim sağlayan Çalışanlarınızın adları, müşterilerinize veya ticari ortaklarınıza ait motorlu taşıtların marka ve modelleri vs.), referans kolaylığı sağlaması açısından, Abonelik Alanına yüklemeyi tercih edebilirsiniz. Söz konusu bu bilgiler her zaman Sizin mülkiyetinizde kalacaktır ve bu bilgileri dilediğiniz zaman Abonelik Alanından silebilirsiniz. Bu bilgileri Abonelik Alanına yükleyerek, Autodata’nın bu bilgilerin kopyasını saklamasına izin vermiş olursunuz. Autodata, bu bilgilerin işlenmesiyle ilgili tüm yasal gerekliliklere uyacak ve bu bilgilerin gizliliğini her zaman sağlayacaktır.

2.10. Autodata Bilgilerini, askeri amaçlarla kullanılması şüpheli olan veya makul surette şüpheli olabilecek herhangi bir motorlu taşıtın bakımı veya onarımı, ya da kitle imha silahlarının taşınması veya depolanması ile bağlantılı olarak, ya da Avrupa Birliği yönetmeliklerine veya diğer tüm yönetmeliklere aykırı bir şekilde kullanamazsınız (veya bu bilgilerin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılmasına izin veremezsiniz). Autodata Bilgilerinin Sizin kullanımınıza açıldığını veya Abonelik Alanına erişiminizin bu şekilde kullanıldığını fark etmeniz veya bundan şüphelenmeniz halinde, derhal Autodata’yı yazılı olarak bilgilendirmelisiniz.

2.11. Autodata Bilgilerine ve Abonelik Alanına erişim sağladığınız bölgede muhtelif zamanlarda yürürlükte olan tüm yasa ve düzenlemelere uymalı ve Autodata Bilgilerini herhangi bir yasadışı faaliyetle ilişkili olarak kullanmamalısınız (veya bu bilgilerin kullanımına izin vermemelisiniz).

  1. Süre

3.1. Bu Lisans Sözleşmesi; Autodata, yukarıdaki 2.8 veya aşağıdaki 6.2 no’lu maddelere göre bu sözleşmeyi feshetmediği sürece, Autodata’nın, Abonelik Alanına erişim sağlamanız için Size kullanıcı adı ve parola verdiği tarihte başlayacak ve Abonelik Süresi boyunca devam edecektir.

3.2. Bu Lisans Sözleşmesini feshetmek istediğinizi, Abonelik Süresinin (ve takip eden herhangi bir yenileme süresinin) son 30 günü içinde tarafımıza bildirmedikçe, söz konusu Lisans Sözleşmesi 12 aylık ekstra Abonelik Süresi boyunca veya sözleşmenizde belirtilen süreye kadar otomatik olarak yenilenecek ve bunun için ek ücret ödemeniz gerekecektir.  Bu ek ücret, kayıtlarımızda tutmamıza izin verdiğiniz herhangi bir ödeme yönteminden veya ilgili durumlarda, aboneliğinizi satın aldığınız kanaldan otomatik olarak tahsil edilecektir; aksi halde adınıza fatura düzenlenecektir.  Bu Lisans Sözleşmesinin herhangi bir şekilde yenilenmesiyle ilgili olarak, ek Abonelik Ücretini vadesinde ödememeniz durumunda, Autodata, Abonelik Alanına erişiminizi askıya alabilir veya sonlandırabilir.

  1. Garantiler ve Tazminatlar

4.1. Autodata Bilgileri, Autodata tarafından, araç ve parça üreticilerinin sağladığı bilgilerden ve Autodata’nın gerçekleştirdiği testlerin sonuçlarından derlenmiştir ve uygun bir beceri ve yetkinlik seviyesi taşımaktadır. Söz konusu bu bilgilerin doğruluğundan emin olmak için son derece özen gösterilmektedir. Buna karşın Autodata, Autodata Bilgilerinin eksiksiz veya doğru olduğu konusunda hiçbir garanti vermemektedir ve yasaların izin verdiği azami ölçüde, Autodata Bilgilerinin herhangi bir şekilde yanlışlığından veya eksikliğinden kaynaklanan hiçbir sorumluluğu kabul etmeyecektir.

4.2. Autodata Bilgileri, Avrupa şartnamelerine göre üretilmiş araçlar için kullanılmak üzere derlenmiştir. Avrupa dışındaki ülkelerde, model adlarının ve açıklamalarının ve bunlarla ilgili şartnamelerin Autodata Bilgilerinde belirtilenlerden farklı olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız.

4.3.Araç üreticisi tarafından özellikle belirtilmediği sürece, Autodata herhangi bir katkı maddesinin, temizleyicinin veya işlemin uygulanmasını önermemektedir. Autodata, hasara neden olabilecek ve aracın garantisini geçersiz kılabilecek bu tür katkı maddelerinin kullanımından kaynaklanan hiçbir sorumluluğu kabul etmeyecektir.

4.4.Autodata Bilgileri ‘OLDUĞU GİBİ’ sunulmakta olup, doğrudan veya dolaylı, yasal veya diğer tüm koşullar veya garantiler (herhangi bir ürünün (bildirilmiş olsun veya olmasın) doğruluğu, tamamlığı, geçerliliği, ihlalsizliği, ticari elverişliliği veya belirli bir amaca uygunluğu ilgili koşul ve garantiler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hariç tutulmaktadır.

4.5. Autodata; Autodata Web Sitesinin bilgisayar virüsleri, Truva atları ve diğer zararlı kodlardan arınmış olmasını sağlamak için gerekli tüm çabayı göstermektedir; ancak uygun, güncel bir antivirüs yazılımı kullandığınızdan emin olmalısınız. Autodata, bilgisayar virüsleri veya diğer zararlı kodlarla bulaşan herhangi bir virüsten kaynaklanan hiçbir sorumluluğu kabul etmeyecektir.

4.6. Autodata, Autodata Web Sitesinin kullanılabilir olmasını sağlamak için gerekli tüm çabayı göstermektedir. Bazı nadir durumlarda, siteye erişim sağlayan kullanıcı sayısı sitenin yavaş işlemesine neden olabilir; ve bazen, bakım veya onarım yapılırken geçici olarak servis dışı kalabilir.  Autodata, planlanan hizmet kesintileri hakkında kullanıcıları uyarmaya çalışacaktır; bununla birlikte, siteye her zaman erişimi garanti etmemektedir.  Yasaların izin verdiği azami ölçüde, Autodata, kullanıcıların Autodata Bilgilerine erişim sağlayamamalarından veya Autodata web sitesinin herhangi bir şekilde yavaş çalışmasından doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmeyecektir.

4.7. Tek çözüm yolunuz ve Autodata’nın bütün yükümlülüğü, bu Lisans Sözleşmesinde belirtildiği gibidir; ve Autodata, hiçbir koşulda, işlerin normal seyri esnasında veya başka bir şekilde ortaya çıkan herhangi bir gelir kaybından, mevcut veya öngörülen herhangi bir kar kaybından (sözleşmelerdeki kar kaybı dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere); paranın kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıptan; öngörülen herhangi bir tasarruf kaybından; herhangi bir iş kaybından; herhangi bir fırsat kaybından; herhangi bir itibar kaybından veya itibara verilen herhangi bir zarardan; herhangi bir veri kaybından veya verilere yönelik herhangi bir zarardan; yönetim veya yönetim süresi kaybından, yasal ve diğer mesleki ücret ve masraflardan; ya da doğrudan veya dolaylı olarak, bu Lisans Sözleşmesinin konusundan veya Autodata Web Sitesinin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir dolaylı kayıp veya zarardan dolayı Size veya başka herhangi bir kimseye karşı sorumlu olmayacaktır.

4.8. Bu Lisans Sözleşmesinin hükümleri gereğince veya başka bir şekilde, Autodata Bilgilerinin veya Autodata Web Sitesinin, Sizin tarafınızdan (ya da çalışanlarınız, veya Sizin veya çalışanlarınızın Autodata Bilgilerine erişim yetkisi verdiğiniz üçüncü şahıslar tarafından) yapılan herhangi bir yetkisiz kullanım sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkacak her türlü sorumluluk, masraf (adli masraflar dahil), zarar, kayıp, işlem, iddia veya muameleden Autodata’yı beri kılar ve tazmin edersiniz.  Autodata’nın, Autodata Bilgilerini kullanımınızla ilgili olarak herhangi bir itiraza, hak talebine veya şikayete maruz kalması durumunda, Autodata tarafından makul bir şekilde talep edilen, mülkiyetiniz veya kontrolünüz altındaki her türlü kanıt veya bilgiyi Autodata’ya sağlamakla yükümlüsünüzdür.

4.9. Bu Lisans Sözleşmesinde belirtilenler veya yasaların gerektirdiği durumlar dışında, Autodata Bilgileri veya Autodata Web Sitesi ile ilgili (doğrudan veya dolaylı) başka hiçbir garanti verilmez.  Bu Sözleşmedeki hiçbir şey, Taraflardan herhangi birinin ihmalinden kaynaklanan ölüm veya fiziksel yaralanma veya yalan beyan nedeniyle ortaya çıkan, ya da yasaların istisna sayamayacağı herhangi bir sorumluluğu kapsam dışında bırakamaz veya kısıtlayamaz.

  1. Autodata Bilgileri üzerindeki Haklar

5.1. Autodata Bilgileri üzerindeki tüm Fikri Mülkiyet Hakları, Autodata Limited şirketine ve/veya onun lisansörlerine aittir. Autodata Bilgileri üzerinde, bu Lisans Sözleşmesi ve Kayıt Formunda özel olarak tanınan haklar dışında başka hiçbir hakkınız bulunmayacak ve Size açıkça verilmeyen tüm haklar Autodata tarafından saklı tutulacaktır.

5.2. Autodata Bilgilerinde yer alan telif hakkı ve veritabanı hakları bildirimi, her zaman Autodata Bilgilerinin ve izin verilen tüm kopyaların ayrılmaz birer parçası olarak kalmalıdır.

5.3. AUTODATA ve Autodata logosu, Autodata Limited şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

5.4.(E-posta yoluyla, ya da Autodata’nın kullanıcı forumlarında veya Autodata’nın sahip olduğu veya işlettiği diğer benzer platformlarda paylaşmak suretiyle) Autodata’ya sağladığınız veya Autodata’nın kullanımına sunduğunuz, Autodata Bilgilerini tamamlayıcı nitelikte olan, motorlu taşıtların bakım ve onarımı ile ilgili herhangi bir içerik üzerindeki tüm hakları (telif hakkı dahil), hiçbir ücret karşılığı olmaksızın Autodata’ya devretmekle (ve tüm çalışanlarınızın devretmesini sağlamakla) yükümlüsünüzdür.

  1. Genel

6.1. Autodata’nın önceden yazılı onayı olmaksızın, bu Lisans Sözleşmesinin tamamını veya herhangi bir bölümünü ya da bu sözleşmeden doğan hak veya yükümlülüklerinizden herhangi birini transfer edemez, devredemez, bunlar için alt lisans veremez veya bunlar üzerinde farklı bir şekilde tasarrufta bulunamazsınız.

6.2. Bu Lisans Sözleşmesinin hüküm ve koşullarını yerine getirmemeniz durumunda Autodata, Size verilen bu Lisans Sözleşmesini derhal ve bildirimde bulunmaksızın feshetme hakkına sahip olacaktır.  Bu Lisans Sözleşmesinin herhangi bir sebeple sonlandırılması halinde, söz konusu Lisans Sözleşmesi kapsamında Size tanınan tüm haklar sona erecektir.

6.3. Autodata’nın, gelecekteki abonelik ücretlerinin ödenmesini kolaylaştırmak amacıyla ödeme bilgilerinizi kaydetmesine izin verirsiniz. Autodata, herhangi bir kişisel verinin kaydedilmesi ve işlenmesi sürecinde tüm veri koruma mevzuatına uyacaktır.

6.4. Autodata, bu Lisans Sözleşmesinin hükümlerini, muhtelif zamanlarda, Size yazılı bildirimde bulunarak güncelleyebilir.

6.5. Bu Lisans Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi durumunda, bu Lisans Sözleşmesinin kalan hükümleri tam olarak yürürlükte kalacaktır.

6.6. Bu Lisans Sözleşmesindeki hiçbir şey, Taraflar arasında bir ortaklık teşkil ettiği veya herhangi bir Tarafın diğer Tarafın temsilcisi olduğu anlamı taşımaz.

6.7. Bu Lisans Sözleşmesindeki hiçbir şey, herhangi bir üçüncü taraf üzerinden menfaat elde etme amacı taşımaz (söz konusu menfaat, ister 1999 tarihli Sözleşmeler (Üçüncü Tarafların Hakları) Kanunu kapsamında, ister başka bir şekilde ortaya çıkmış olsun) ve hiçbir hüküm herhangi bir üçüncü şahıs tarafından uygulanmaz.

6.8. Bu Lisans Sözleşmesinde yapılan hiçbir değişiklik veya düzeltme, yazılı olmadıkça ve Tarafların her birinin yetkili temsilcileri tarafından imzalanmadıkça geçerli sayılmayacaktır.

6.9. Bu Lisans Sözleşmesi ve Kayıt Formu, Siz ve Autodata arasında imzalanan sözleşmenin tamamını teşkil eder; ve Siz ve Autodata arasında, Autodata Bilgileri ile ilgili olarak yapılan önceki tüm düzenleme, mutabakat veya sözleşmelerin yerine geçer. Bu Lisans Sözleşmesi ile Kayıt Formu arasında bir uyumsuzluk olması durumunda, bu Lisans Sözleşmesinin hükümleri geçerli olacaktır.

6.10. Bu Lisans Sözleşmesi, İngiltere ve Galler yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır; ve İngiltere ve Galler Mahkemeleri münhasır olmayan yargılama yetkisine sahip olacaktır.

  1. Çerezler

7.1.Çerezler, cihazınızı veya oturum açtığınızda sizi tanımlamamızı sağlar. Autodata, site içinde gezinmenizi sağlamak veya bazı temel özellikleri sunmak için kesinlikle gerekli olan çerezleri kullanır. Web sitesinin işlevselliğini artırmak için çerezleri kullanıyoruz. Çerezleri, aynı zamanda, web sitemizin performansını iyileştirmemize yardımcı olması ve bu sayede size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için de kullanıyoruz. Çerezler aracılığıyla toplanan bilgileri satmıyoruz.

7.2. Autodata’nın, 7.1 no’lu maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda, cihaz(lar)ınızdaki çerezleri kaydetmesine izin verirsiniz.

7.3.Çerezleri devre dışı bırakmayı veya kaldırmayı seçmeniz durumunda, uygulamadan tam olarak yararlanamayabileceğinizi ve bazı uygulama işlevlerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayın.

7.4. Kullandığımız çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://www.autodata-group.com/global/contact-us/ adresinden Autodata ile iletişime geçebilir veya https://www.autodata-group.com/corporate/privacy-policy/ adresinden çerez politikamızı okuyabilirsiniz.

  1. Veri Koruması

8.1. Autodata ve Siz, bu belgeye ekli “Program 1 – veri koruma programı” başlığı altında yer alan hükümlerin, veri koruma ve bilgi güvenliği ile ilgili yükümlülüklerine ilişkin olarak tarafları bağlayıcı nitelikte olduğunu kabul edersiniz.

PROGRAM 1

VERİ KORUMA PROGRAMI

“Kişisel veri(ler)”, “denetleyici”, “işlemci”, “işlem/işleme”, “veri sahibi” terimleri; uygulanabilir olduğu yerlerde, Yönetmelik (aşağıda tanımlanmıştır) uyarınca bu terimlere atfedilen anlamları ifade eder.

“Autodata Veri Saklama Politikası”; Autodata tarafından belirlenen ve Autodata tarafından muhtelif zamanlarda güncellendiği şekliyle, kişisel verilerin saklanmasına ilişkin politikayı ifade eder;

“Kişisel Verileriniz”; herhangi bir şekilde veya ortamda, (i) bu Lisans Sözleşmesiyle ilgili olarak, Tarafınızdan veya başka bir şekilde Autodata’ya sağlanan veya erişim izni verilen, (ii) ya da bu Lisans Sözleşmesiyle ilgili olarak, Autodata tarafından veya adına hazırlanan veya oluşturulan tüm kişisel verileri ifade eder;

“Veri Koruma Programı”; bu veri koruma programını ifade eder;

“Veri Koruma Kanunu”; (muhtelif zamanlarda düzenlenmiş veya değiştirilmiş şekliyle) Direktifi ve Yönetmeliği (veya Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması durumunda, Birleşik Krallık’ta yürürlüğe giren, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm yönetmelikleri) ifade eder;

“Direktifler”; Avrupa Gizlilik ve Elektronik Haberleşme Direktifini (2002/58/EC sayılı Direktifi) ifade eder;

“Yönetmelik”; 25 Mayıs 2018 tarihinde ve bu tarihten itibaren, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak gerçek kişilerin korunmasına ve uygulanabilir olduğu yer ve durumlarda bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin (AB) 2016/679 sayılı Yönetmeliği ifade eder;

“Bildirim gerektiren ihlal”; Kişisel Verilerinizin herhangi bir şekilde izinsiz veya yasadışı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini veya bunlara erişim sağlanılmasını ve/veya Kişisel Verilerinizin bertaraf edilmesini, kaybolmasını, değiştirilmesini veya bozulmasını ifade eder;

“Düzenleyici Kurum”; Kişisel Verilerinizle ilgili olarak ve Autodata’nın Hizmet sağladığı durumlarda, yargı yetkisine tabi olduğunuz AB’nin tüm yetkili veri koruma otoritelerini ifade eder; ve

1.1. Taraflar, aşağıdaki terimlerin, Yönetmeliğin gerektirdiği bilgileri açıkladığını kabul ederler.

İşlemin konusu – Araç servis, bakım ve onarım bilgileri ve bu Lisans Sözleşmesi kapsamında sözleşmeye bağlı yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

İşlemin süresi – Lisans Sözleşmesinin, feshedilene kadar, veya Lisans Sözleşmesi kapsamındaki ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesi veya diğer meşru menfaatler açısından veya Autodata Veri Saklama Politikası uyarınca, herhangi bir kişisel verinin Autodata tarafından işlenmesi artık gereklilik arz etmeyene kadar geçen süresi.

İşlemin niteliği – Müşterinin müşterilerine ait kişisel verilerin, araç servisi, bakımı ve onarımı amacıyla işlenmesi. Kişisel veri(ler); Sizin tarafınızdan ve Sizin yetkilendirdiğiniz, atadığınız veya onayladığınız tamirciler, mühendisler veya üçüncü şahıslar tarafından verilen bilgilerdir.

İşlemin amacı – Araç servisi, bakımı ve onarımı ve ilgili hizmetleri sağlamak ve Autodata’nın Lisans Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek.

Kişisel verilerin türü – Araç Tescil İşareti (VRM) ve/veya Şasi Numarası (VIN).

Veri sahibi kategorileri – Araç sahipleri

1.2. Siz ve Autodata, bu Lisans Sözleşmesinin amaçları doğrultusunda, Autodata’nın (ve izin verilen her bir alt yüklenicinin) veri işlemcisi olacağını kabul edersiniz.

1.3. Veri işlemcisi sıfatıyla, Autodata:

1.3.1. Kişisel Verilerinizi, sadece, bu Lisans Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için, Autodata Veri Saklama Politikasına uygun olarak ve/veya bununla ilgili yasaların gerektirdiği şekilde işleyecektir (eğer söz konusu yasa, kamu yararı gerekçesiyle bunu yasaklamıyorsa, Autodata’nın, verileri işlemeden önce Sizi, bu yasal gereklilikten haberdar etmesi şartıyla);

1.3.2. Kişisel Verilerinize erişim izni olan tüm çalışanların, gerekli gizlilik yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olacaktır;

1.3.3. Kişisel Verilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm teknik ve organizasyonel önlemleri alacaktır. Söz konusu önlemler, Autodata’nın ilgili BT Güvenliği ve/veya Bilgi Güvenliği politikalarına uygun olacaktır.

1.3.4. Direktifte ve Yönetmeliğin III. Bölümünde (Veri sahibinin hakları) belirtilen veri sahibine ait hakların kullanılmasına ilişkin talepleri karşılama konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmede Size mümkün olduğu ölçüde yardımcı olacaktır;

1.3.5. önceden yazılı izninizi almaksızın, Hizmetlerle ilgili olarak başka hiçbir işlemciyi görevlendirmeyecek/kullanmayacak; söz konusu izni makul olmayan nedenlerle kısıtlamayacak; veya uygulanabilir ise, genel yazılı izninize uygun olmadıkça ve/veya Autodata Veri Saklama Politikasında belirtilen durumlar dışında (Autodata, her iki durumda da, işlemcilerle ilgili önerilen tüm değişiklikleri Size bildirecek ve önerilen bu değişiklikleri reddetme hakkınız bulunacaktır), Hizmetlerle ilgili olarak başka hiçbir işlemciyi görevlendirmeyecektir/kullanmayacaktır.  Autodata, şüpheye mahal vermemek için, her bir alt yüklenici ile, Madde 1.3’te belirtilen yükümlülüklerle eşdeğer yükümlülükleri içeren yazılı bir Lisans Sözleşmesi imzalayacaktır;

1.3.6. Hizmetleri sunmak için gerekli olmadıkça ve önceden yazılı ve açık onayınızı almadıkça, hiçbir Kişisel Verinizi Avrupa Ekonomik Alanı’nın (AEA) dışına transfer etmeyecektir;

1.3.7. erişim ile ilgili makul düzenlemelere tabi olmak ve gizli, ticari açıdan hassas veya özel bilgiler saklı kalmak kaydıyla, Sizin veya Sizin talimatınız doğrultusunda hareket eden üçüncü taraf bir denetçinin, masraflar Size ait olmak üzere, Madde 1.3’e uygunluğu bakımından, Autodata’nın veri koruma prosedürleri ile ilgili veri koruma denetimleri, değerlendirmeleri ve incelemeleri yapmanıza izin verecektir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek için, bu madde kapsamındaki denetim, erişim ve inceleme haklarınız sadece Autodata’nın belge ve kayıtları ile sınırlı olup, Autodata’ya ait fiziksel mülk ve arazileri kapsamamaktadır.

1.3.8. Bildirim Gerektiren bir İhlalden haberdar olması durumunda, bunu, mümkün olan en kısa sürede ve yazılı olarak Size bildirecek ve söz konusu ihlale karşılık verme ve bunu azaltma konusunda Size yardımcı olacaktır. Autodata, Bildirim Gerektiren İhlallerin birer kaydını tutacaktır.

1.3.9. Veri Koruma Kanunu uyarınca, önerilen herhangi bir yeni işleme türü ile ilgili olarak, Yönetmeliğin 35. Maddesine (Veri koruma etki değerlendirmesi) ve 36. Maddesine (Önceden danışma) uyma konusunda Size yardımcı olacaktır;

1.3.10. yasalar gerektirmedikçe veya Autodata Veri Saklama Politikasına uygun olmadıkça, nasıl ve ne sebeple olursa olsun, bu Lisans Sözleşmesinin feshedilmesi veya sona ermesi üzerine, Kişisel Verilerinizin tamamını (karşılıklı olarak kabul edilen bir biçimde ve karşılıklı olarak kabul edilen bir yöntemle) ya imha edecek ya da Size veya belirlenen bir üçüncü tarafa devredecektir.

1.3.11. Lisans Sözleşmesinde aksine herhangi bir hüküm bulunsa bile, Autodata’nın Madde 1.3 kapsamındaki, ve Veri Koruma Kanunu kapsamındaki veri koruma yükümlülükleri ile ilgili olarak, Size karşı toplam sorumluluğu (borcu), Sözleşme Yılı başına 100.000 Sterlin ile sınırlı olacak ve bu rakamı aşmayacak ve Lisans Sözleşmesinin bütün süresi ve devam eden ek süresi boyunca, hiçbir şekilde, toplamda 200.000 Sterlini geçmeyecektir. Bu Maddenin amaçları doğrultusunda, “Sözleşme Yılı”, Lisans Sözleşmesinin Başlama Tarihini veya yıldönümünü takip eden 12 aylık her bir süreyi ifade eder ve Lisans Sözleşmesinin feshedilmesinden veya sona ermesinden sonra devam eden 12 aylık süreyi de kapsar.

1.4. Veri denetleyicisi sıfatıyla, Siz:

1.4.1. Kişisel Verilerinize ilişkin tüm işlemlerin, tüm Veri Koruma Kanunlarına uygun olacağını ve Kişisel Verilerinizin, Autodata tarafından, bu Lisans Sözleşmesine uygun olarak işlenmesinin Veri Koruma Kanununu ihlal etmeyeceğini beyan ve garanti edersiniz;

1.4.2. Autodata ile paylaştığınız Kişisel Verilerinizin doğru olduğunu ve gerektiğinde ve gerektikçe, bu verilerin doğruluğunun sürekliliğini sağlamak için güncelleneceğini beyan ve garanti edersiniz;

1.4.3. Bu Veri Koruma Programında öngörülen kişisel veriler haricinde, önce Autodata’ya bildirmeksizin ve bununla ilgili olarak Autodata ile ayrı yazılı hükümler imzalamaksızın, Autodata ile başka hiçbir kişisel veri paylaşmamayı kabul edersiniz.  Yukarıdaki hükümlerin genel niteliğini sınırlamaksızın, ayrıca, (i) Yönetmeliğin 8 ila 10. Maddelerinde belirtilen, tanımlanan veya bahsedilen tür ve kategorideki kişisel verileri (toplu olarak, “Yüksek Riskli Kişisel Veriler”) Autodata ile paylaşmayacağınızı ve Autodata’dan bunları işlemesini talep etmeyeceğinizi; ve (ii) Autodata’nın bilgi sahibi veya haberdar olmadığı veya bu Veri Koruma Programı kapsamında açıkça paylaşılmayan kişisel bilgileri Autodata’ya sağlamayacağını ve iletmeyeceğinizi; ve uygulanabildiği yerlerde, herhangi bir kişisel veriyi, ilgili Autodata ürünlerine ve/veya Hizmetlerine gömülü olan serbest metin alanlarına girmeyeceğinizi; ve herhangi bir kişisel veriyi, muhtelif zamanlarda Autodata’nın sistem(ler)ine yüklenecek olan herhangi bir eklentiye ve/veya resme dahil etmeyeceğinizi beyan ve garanti edersiniz;

1.4.4. Hizmetlere erişim sağlamak için kullanılan giriş bilgilerini güvence altına alacağınızı ve çalışanlarınızın, yüklenicilerinizin ve/veya temsilcilerinizin bu bilgileri güvence altına almalarını sağlayacağınızı ve bu giriş bilgileriyle Hizmetlere erişimden sorumlu olacağınızı beyan ve garanti edersiniz.  Ayrıca, giriş bilgilerinin herhangi bir şekilde yetkisiz kullanımını, veya giriş bilgilerinin kaybolması, çalınması veya izinsiz ifşası da dahil olmak üzere diğer güvenlik ihlallerini Autodata’ya derhal bildireceğinizi; ve Hizmetlere erişimin, sadece yetkili çalışanlar tarafından ve Autodata’nın kabul ettiği izin verilen sitelerden (“İzin Verilen Siteler”) yapılacağını; ve Hizmetleri ve İzin Verilen Siteleri kullanan mevcut çalışanların yazılı, güncel bir listesini tutacağınızı ve bu listeyi, Autodata’nın herhangi bir zamanda yazılı talepte bulunduğu tarihten itibaren 10 gün içerisinde Autodata’ya sunacağınızı garanti edersiniz.

1.4.5. masrafları Size ait olmak kaydıyla, her iki tarafın da Veri Koruma Kanununa uyduklarından emin olmak için, muhtelif zamanlarda makul çerçevede gerekli olabileceği üzere, (ilgili Autodata yazılımı veya sistemlerinin en son sürüm veya versiyonlarının hemen yüklenmesi ve/veya bu sürüm veya versiyonlara yükseltme yapılması da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) ilgili tüm ek işlemleri yapacağınızı ve çalışanlarınızın, yüklenicilerinizin ve/veya temsilcilerinizin de bu işlemleri yapmalarını sağlayacağınızı beyan ve garanti edersiniz.

1.5. Autodata’nın, Kişisel Verilerinizi kullanma ve işleme hakkı bulunduğu sürece, ilgili talimatlar konusunda Size bağlı hareket edeceğini kabul edersiniz. Dolayısıyla; Autodata, kendisinin sebep olduğu, veya kendisinin herhangi bir eylem veya ihmalinden kaynaklanan (söz konusu eylem veya ihmal Sizin talimatlarınızdan kaynaklanması halinde), bir veri sahibi veya Düzenleyici Kurumun bulunduğu herhangi bir hak talebinden dolayı sorumlu tutulabileceği hiçbir harcama, iddia, talep, masraf (adli masraflar ve tazminata bağlı ortaya çıkan diğer masraflar dahil), kayıp (dolaylı kayıplar, veri kaybı veya verilerin bozulması, itibar, iyi niyet ve kar kaybı dahil), eylem, dava ve borçtan sorumlu olmayacak; ve Siz, talep edilmesi halinde derhal, tüm bunlara karşı Autodata’yı tam olarak tazmin edecek ve Autodata’yı bunlardan tamamen ve bilfiil masun tutacaksınız.

1.6. Talep edilmesi halinde derhal, Sizin, veya tarafınızdan atanan herhangi bir üçüncü şahsın, Madde 1.4’ün herhangi bir hükmüne ve/veya Kişisel Verilerinizle ilgili Veri Koruma Kanunlarına uymamanızla bağlantılı olarak, Autodata veya bağlı şirketlerinden kaynaklanan, her türlü harcama, iddia, talep, masraf (adli masraflar ve tazminata bağlı ortaya çıkan diğer masraflar dahil), kayıp (dolaylı kayıplar, veri kaybı veya verilerin bozulması, itibar, iyi niyet ve kar kaybı dahil), eylem, dava ve borca karşı Autodata’yı tam olarak tazmin edecek ve Autodata’yı bunlardan tamamen ve bilfiil masun tutacaksınız.

1.7. Bu Veri Koruma Programı ile Lisans Sözleşmesinin başka herhangi bir kısmı arasında herhangi bir uyuşmazlık bulunması durumunda, bu Veri Koruma Programı geçerli olacak, diğerlerinin yerine geçecek ve bu programa tabi olunacaktır. Bu Veri Koruma Programı ve içerdiği yükümlülükler, nasıl uygulanırsa uygulansın veya nasıl ortaya çıkarsa çıksın, Lisans Sözleşmesinin feshi veya sona ermesi halinde dahi geçerliliğini korumaya devam edecektir.