Skip to main content

Användningsvillkor

LÄS FÖLJANDE REGLER OCH VILLKOR NOGGRANT.

Den här sidan (tillsammans med de dokument som hänvisas till häri) fastställer de användarvillkor som gäller när du använder vår webbplats staging.mw.autodata-group.com som gäst eller registrerad användare. Läs användarvillkoren noga innan du använder webbplatsen.

Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du godkänner, och samtycker till att följa, dessa användarvillkor. Om du inte godkänner användarvillkoren ska du avstå från att använda webbplatsen.

INFORMATION OM OSS

Vi driver webbplatsen staging.mw.autodata-group.com. Vi är Autodata Limited, ett företag registrerat i England och Wales med organisationsnummer 01062717 och registrerad adress Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ, Storbritannien. Adressen för vårt huvudsakliga driftställe är Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ, Storbritannien. Vårt momsregistreringsnummer är GB188771646.

TILLTRÄDE  TILL VÅR WEBBPLATS

Tillträde till vår webbplats ges på tillfällig basis. Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller ändra de tjänster vi tillhandahåller på vår webbplats utan förvarning (se nedan). Vi kan inte hållas ansvariga om webbplatsen är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod.

Om du väljer, eller tilldelas, ett användar-ID, lösenord eller annan information som en del av våra säkerhetsrutiner, är denna information att betrakta som konfidentiell och du får inte lämna ut den till tredje part. Vi har rätten att inaktivera användar-ID och lösenord, oavsett om de valts av dig eller tilldelats av oss, när som helst, om du enligt vår åsikt har underlåtit att följa bestämmelserna i dessa användarvillkor.

Du är ansvarig för att vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att du ska ha tillgång till webbplatsen. Du ansvarar också för att alla personer, som använder vår webbplats via din internetanslutning, är medvetna om dessa villkor och följer dem.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Vi äger eller har licens på alla immateriella rättigheter på denna webbplats och på det material som publiceras på webbplatsen. Allt innehåll är skyddat av upphovsrättslagar och internationella avtal. Alla sådana rättigheter förbehålls.

Du får inte använda någon del av materialet på vår webbplats för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller hämtar någon del av webbplatsen i strid med användarvillkoren upphör din rätt att använda webbplatsen omedelbart och du måste, på vår begäran, antingen återlämna eller förstöra samtliga kopior som du har skapat.

AUTODATA och Autodata-logotypen har registrerats som varumärken som tillhör Autodata Limited.

VÅR WEBBPLATS UPPDATERAS REGELBUNDET

Vi strävar efter att uppdatera webbplatsen regelbundet och kan ändra innehållet när som helst. Vid behov kan vi avbryta tillgången till vår webbplats eller stänga webbplatsen på obestämd tid. Materialet på vår webbplats kan vara inaktuellt och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant material.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi ger inga representationer eller garantier, uttryckliga eller underförstådda, att innehållet på vår webbplats är korrekt. I den utsträckning som tillämplig lag medger det, utesluter vi, övriga medlemmar av vår företagsgrupp, samt tredje part som har anknytning till oss uttryckligen:

Alla villkor, garantier och andra regler som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

Ansvar för direkta eller indirekta förluster eller skador, följdförluster eller följdskador, som uppstår till följd av, eller i anslutning till, din användning av, eller oförmåga att använda, webbplatsen, eventuella webbplatser som är länkade till webbplatsen, innehåll på webbplatsen eller andra webbplatser, inklusive men inte begränsat till inkomstförlust, vinstförlust, förlust av affärsmöjligheter eller förutsedda besparingar, dataförlust, förlust av goodwill, förlorad tid för ledning eller kontorspersonal, eller för någon annan förlust eller skada av något slag, och detta oberoende av om denna härrör från ett skadeståndsgrundande beteende (inklusive försummelse), överträdelse av avtal eller annat, även om det är förutsebart, förutsatt att detta villkor inte förhindrar anspråk som gäller förlust eller skada avseende materiell egendom eller andra anspråk som gäller direkt ekonomisk förlust som inte utesluts av någon av kategorierna ovan.

Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskador som beror på försummelse från vår sida, eller vårt ansvar för missvisande framställning i bedrägligt syfte eller i samband med en grundläggande fråga, eller annat ansvar som enligt lag inte kan uteslutas eller begränsas.

UPPGIFTER OM DIG OCH DINA BESÖK PÅ WEBBPLATSEN

Vi behandlar information om dig i enlighet med vårt integritetsmeddelande. Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du har läst och förstått vårt integritetsmeddelande och du bekräftar att de uppgifter du tillhandahåller är korrekta.

När vi, i egenskap av företag med berättigat intresse av direktmarknadsföring, använder oss av kunduppgifter följer vi Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

För mer information om hur vi använder, samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter hänvisar vi till vårt integritetsmeddelande på staging.mw.autodata-group.com/se/integritetspolicy.

TRANSAKTIONER PÅ VÅR WEBBPLATS

Avtal om tillhandahållande av varor eller tjänster som ingås via vår webbplats eller som resultat av besök du gjort på webbplatsen styrs av våra försäljningsvillkor.

VIRUS, HACKNING OCH ANDRA BROTT

Du får inte avsiktligt på webbplatsen introducera virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som kan skada programvara eller teknisk utrustning. Du får inte utan tillstånd försöka ta dig in på webbplatsen, servern på vilken webbplatsen ligger, eller annan server, dator eller databas kopplad till webbplatsen. Du får inte angripa vår webbplats genom en överbelastningsattack eller distribuerad överbelastningsattack.

Vi kan inte hållas ansvariga för förluster eller skador orsakade av distribuerad överbelastningsattacker, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan skada datorutrustning, programvara, data eller upphovsrättsligt skyddat material i samband med att du använder webbplatsen, eller hämtar material publicerat på den eller på en annan webbplats länkad till den.

LÄNKAR FRÅN VÅR WEBBPLATS

Eventuella länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part har gjorts tillgängliga endast i informationssyfte. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser, och avsäger oss allt ansvar för dem och eventuella förluster eller skador som kan uppstå i samband med att du använder dem.

ÖPPET KÖP OCH BYTESRÄTT

Se våra köpvillkor för uppgifter om vår policy för öppet köp och returer.

JURISDIKTION OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Det engelska domstolsväsendet har exklusiv jurisdiktion gällande eventuella anspråk som uppstår i samband med besök på vår webbplats. Vi förbehåller oss dock rätten att vidta rättsliga åtgärder vid överträdelse av användarvillkoren i det land där du är bosatt eller annat relevant land.

Dessa användarvillkor och eventuell tvist eller anspråk som uppstår i samband med dem eller deras ämnesområde eller utformning (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) skall styras av och tolkas i enlighet med engelsk och walesisk lag.

ÄNDRINGAR

Vi kan komma att från tid till annan ändra dessa användarvillkor genom att uppdatera den här sidan. Du förväntas därför regelbundet läsa denna sida för att ta del av eventuella förändringar, då dessa är juridiskt bindande för dig. Några av bestämmelserna i dessa användarvillkor kan även ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publiceras på andra ställen på webbplatsen.

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR

Om du har några frågor eller funderingar kring material som publicerats på vår webbplats kontaktar du marketing@autodata-group.com.

Tack för att du besöker vår webbplats.