Skip to main content

Villkor och bestämmelser

LÄS FÖLJANDE REGLER OCH VILLKOR NOGGRANT

ABONNEMANGSLICENS

Autodata Limited är ett aktiebolag som är registrerat i England och Wales med organisationsnummer 01062727 och huvudkontor på adressen Autodata, Capitol House, Bond Court, Leeds LS1 5EZ, Storbritannien (“Autodata”).

Din tillgång till Autodatas databas kontrolleras av ett elektroniskt tillstånd som aktiveras vid angivande av användarnamn och lösenord. Användarnamn och lösenord tillhandahålls av Autodata eller dess bemyndigade representant på abonnemangsbasis. Din tillgång till Autodatas databas kontrolleras av ett elektroniskt tillstånd som aktiveras vid angivande av användarnamn och lösenord. Användarnamn och lösenord tillhandahålls av Autodata eller dess bemyndigade representant på abonnemangsbasis.

Genom att tillgå Autodatas databas och genom att betala abonnemangsavgiften accepterar du licensvillkoren. I utbyte förser Autodata dig med en licens som ger dig tillstånd att komma åt och använda Autodatas information på följande villkor: Genom att tillgå Autodatas databas och genom att betala abonnemangsavgiften accepterar du licensvillkoren. I utbyte förser Autodata dig med en licens som ger dig tillstånd att komma åt och använda Autodatas information på följande villkor:

  1. 1. Definitioner

I denna licens ska följande termer ha den innebörd som anges nedan:

“Autodatas information” avser den information som har samlats in av Autodata och publicerats på abonnemangsdelen av Autodatas webbplats.

“Autodatas webbplats” avser webbplatsen workshop.autodata-group.com eller annan sådan webbplats som Autodata kan komma att meddela dig om.

“Immateriell egendom” avser samtliga patent, upphovsrätter, designlösningar, bruksmönster, varumärken, handelsnamn, domännamn, databasrätter, specialkunskaper och konfidentiella uppgifter, och all annan immateriell och industriell egendom och liknande, oavsett om de är registrerade eller oregistrerade eller om jämförbara rättigheter finns i enlighet med lagstiftningen i något land.

“Licensavtal” avser denna abonnemangslicens/dessa produktvillkor.

“Registreringsblankett ” avser den blankett (elektronisk eller inte) som fylls i med dina uppgifter, abonnemangsperioden och abonnemangsavgiften. I händelse av avvikelser mellan detta licensavtal och registreringsblanketten ska detta licensavtal ha företräde.

“Abonnemangsdelen” avser den del av Autodatas webbplats, som endast går att komma åt genom att ange ett giltigt användarnamn och lösenord, och som innehåller Autodatas information.

“Abonnemangsavgift” avser den den avgift som överenskommits mellan dig och Autodata, i enlighet med registreringsblanketten.

“Abonnemangsperiod” avser den period för vilken du har betalat en abonnemangsavgift med syfte att få tillgång till Autodatas information i enlighet med registreringsblanketten.

“Du” avser den organisation som betalar för tillgång till Autodatas information, och

“din/ditt/dina” ska tolkas på samma sätt.

  1. 2. Beviljad licens

2.1. Vid mottagande av korrekt ifyllt registreringsblankett och i utbyte mot (och mottagande av) din betalda abonnemangsavgift till Autodata, beviljar Autodata dig onlinetillgång till abonnemangsdelen, och beviljar dig en icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad licens för att tillgå Autodatas information på abonnemangsdelen under abonnemangsperioden, i enlighet med detta licensavtal.

2.2. Den licens som beviljas enligt punkt 2.1 utfärdas för den enda fysiska plats eller adress som anges på registreringsblanketten och täcker tillgång till Autodatas information via en enda internetansluten enhet på denna plats vid varje given tidpunkt. Du förses med ett enda användarnamn och lösenord, och måste se till att detta användarnamn och lösenord inte delas med tredje part eller används på annat sätt än vad som tillåts enligt dessa villkor. Du samtycker till att hålla Autodata skadeslös för allt ansvar, alla förluster, skador eller kostnader som drabbar Autodata eller tredje part som ett resultat av din underlåtelse att fullgöra denna skyldighet. Du ska omedelbart skriftligen meddela Autodata om lösenordet inte längre är säkert.

2.3. Tillgång till Autodatas information via andra internetanslutna enheter på den plats som hänvisas till i punkt 2.2 beviljas enligt Autodatas gottfinnande, och medför komplettering av ytterligare formulär, ytterligare abonnemangsavgifter, samt utfärdande av ytterligare användarnamn och lösenord.

2.4. Du får endast använda Autodatas information som referensunderlag för underhåll och reparation av motorfordon.

2.5. 2.2. Bara du och dina anställda har tillstånd att använda det användarnamn och lösenord som Autodata förser dig med i enlighet med punkt 2.2., och du får inte dela användarnamnet eller lösenordet, eller godkänna att de delas, med någon annan part.

2.6. 2.6. Du får inte använda, kopiera, ladda ner, hyra, låna, leasa, sälja, distribuera, sända eller på annat sätt överföra någon av Autodatas information, eller en kopia, modifiering, översättning eller anpassning av Autodatas information, med undantag för vad som är tillåtet enligt lag eller uttryckligen anges i denna licens.  Du får inte använda spindlar eller på annat sätt tillgå Autodatas information, manuellt eller automatiskt, för att återge någon del av Autodatas information i någon form. Du får inte dekompilera, demontera, bakåtkonstruera eller skapa härledda verk baserat på all eller någon del av Autodatas information.

2.7. 12. Under abonnemangsperioden och för en period på tolv månader efter abonnemangsperiodens slut (oavsett skäl) måste du ge Autodata och dess representanter tillstånd, vid alla rimliga tidpunkter och med underrättelse i rimlig tid, att inspektera och ha tillgång till lokaler och tillhörande datorutrustning på den plats där Autodatas information används (eller har använts), och samtliga register i enlighet med detta licensavtal, i syfte att säkerställa att du följer detta licensavtal.

2.8. Du samtycker till att Autodata övervakar din onlineanvändning av abonnemangsdelen, exempelvis i syfte att säkerställa att punkt 2 efterföljs eller för att samla in statistik rörande användningen av Autodatas webbplats.  Om Autodata med rimlig säkerhet fastställer att du tillgår eller på annat sätt använder abonnemangsdelen på ett sätt som inte överensstämmer med licensvillkoren, har Autodata rätt att omedelbart avbryta din till gång till abonnemangsdelen, tillfälligt eller permanent, utan skyldighet att återbetala någon del av abonnemangsavgiften.

2.9. 2.9. Du samtycker till att du, medan du använder abonnemangsdelen, i hänvisningssyfte kan välja att ladda upp viss information till abonnemangsdelen om dig, dina kunder eller dina affärspartner (inklusive uppgifter om din fysiska plats, namn på anställda som tillgår abonnemangsdelen, märken och modeller på fordon som ägs av dina kunder eller affärspartner osv).  Sådan information förblir alltid din egendom och du kan närsomhelst välja att radera sådan information från abonnemangsdelen. Genom att ladda upp sådan information till abonnemangsdelen samtycker du till att Autodata lagrar en kopia av denna information. Autodata ska iaktta alla lagstadgade bestämmelser avseende behandlingen av sådan information och kommer alltid att säkerställa sekretessen för sådan information.

2.10. 2.10. Du får inte använda (eller tillåta att tredje part använder) Autodatas information i samband med underhåll eller reparation av motorfordon, som används eller rimligen kan misstänkas användas för militära syften eller i samband med transport eller förvaring av massförstörelsevapen, eller som på annat sätt används eller rimligen kan misstänkas användas i strid med Europeiska Unionens eller annan lagstiftning.  Du måste omedelbart meddela Autodata skriftligen om du får kännedom om eller misstänker att information från Autodata som står till ditt förfogande eller din tillgång till abonnemangsdelen har använts på detta sätt.

  1. 2.11. Du måste följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser som gäller under den period och på den plats där du har åtkomst till Autodatas information och abonnemangsdelen, och du får inte använda (eller tillåta användning) av Autodatas information i samband med olaglig verksamhet.
  2. 3. Tidsperiod
  3. 2.8. Såvida inte Autodata säger upp licensavtalet i enlighet med punkt 6.2 ovan eller punkt 6.2 nedan, gäller detta licensavtal från det datum Autodata förser dig med ett användarnamn och lösenord som ger åtkomst till abonnemangsdelen, och fortsätter att gälla under abonnemangsperioden.

3.2. 30. Såvida du inte meddelar oss inom abonnemangsperiodens sista 12 dagar (inklusive eventuella efterföljande abonnemangsförnyelser) att du vill säga upp detta licensavtal, förnyas detta licensavtal automatiskt för ytterligare en abonnemangsperiod på tolv månader, eller i tillämpliga fall för den period som anges i ditt kontrakt, och du åläggs en ytterligare avgift.  Denna ytterligare avgift tas automatiskt ut via den betalningsmetod du har försett oss med oss uppgifter om, eller i tillämpliga fall via den representant som du köpte abonnemanget från, i annat fall utfärdar vi en faktura. Om du inte betalar den ytterligare avgift som utgår för det förnyade licensavtalet innan förfallodatum, kan Autodata avbryta din till gång till abonnemangsdelen, tillfälligt eller permanent.

3.3. 3.3 Autodata kan ändra abonnemangsavgiften eller andra avgifter eller kostnader enligt eller i samband med detta licensavtal genom att meddela dig skriftligen (inklusive via elektronisk kommunikation eller e-post).

  1. 4. Garantier och ansvarsskyldighet

4.1. Autodatas information has sammanställts av Autodata från information som tillhandahållits av fordons- och komponenttillverkare och från resultaten av tester som Autodata utfört, och baseras på lämplig kunskap och kompetens inom yrkesområdet. Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen är korrekt. Autodata garanterar dock inte att den information Autodata tillhandahåller är fullständig och korrekt.   I den utsträckning som lagen tillåter, påtar sig Autodata inte något ansvar för eventuella konsekvenser av att den information Autodata tillhandahåller är oriktig eller ofullständig. 4.1. Autodatas information has sammanställts av Autodata från information som tillhandahållits av fordons- och komponenttillverkare och från resultaten av tester som Autodata utfört, och baseras på lämplig kunskap och kompetens inom yrkesområdet. Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen är korrekt. Autodata garanterar dock inte att den information Autodata tillhandahåller är fullständig och korrekt. I den utsträckning som lagen tillåter, påtar sig Autodata inte något ansvar för eventuella konsekvenser av att den information Autodata tillhandahåller är oriktig eller ofullständig.

4.2. Autodatas information har sammanställts för att användas för fordon som har tillverkats i enlighet med europeiska specifikationer.  Observera att i länder utanför Europa kan namn på modeller och beskrivningar samt tillhörande specifikationer skilja sig från de som inkluderats i Autodatas information.

4.3. 4.3. Om inte annat uttryckligen anges av fordonstillverkaren, avråder Autodata från användning av tillsatsmedel, rengöringsmedel och behandlingar. Autodata kan inte påta sig något ansvar för eventuella konsekvenser av användningen av sådana ämnen, som kan orsaka skador och medföra att fordonsgarantier blir ogiltiga. 4.3. Om inte annat uttryckligen anges av fordonstillverkaren, avråder Autodata från användning av tillsatsmedel, rengöringsmedel och behandlingar. Autodata kan inte påta sig något ansvar för eventuella konsekvenser av användningen av sådana ämnen, som kan orsaka skador och medföra att fordonsgarantier blir ogiltiga.

4.4. 4.4. Autodatas information tillhandahålls i “befintligt skick”, och alla andra villkor eller garantier, uttryckliga eller underförstådda, oavsett om de är lagstadgade eller inte (inklusive och utan begränsning de som rör korrekthet, fullständighet, valuta, icke-överträdelse, marknadsmässighet, lämplighet eller ändamålsenlighet för ett visst syfte (oavsett om dessa har tillkännagivits eller inte) för samtliga produkter) är härmed uteslutna.

4.5. 4.5. Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att Autodatas webbplats är fri från datavirus, trojaner och andra destruktiva program. Du bör dock försäkra dig om att du använder ett tillräckligt och uppdaterat virusskydd.  Autodata kan inte påta sig något ansvar för eventuella angrepp av datavirus eller andra destruktiva program.

4.6.  Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att Autodatas webbplats är tillgänglig. I sällsynta fall kan mängden användare på webbplatsen medföra att webbplatsen laddas långsamt, och i andra fall kan webbplatsen vara tillfälligt otillgänglig på grund av underhåll. Autodata gör sitt bästa att förvarna användare om planerat underhållsarbete, men garanterar inte att webbplatsen alltid finns tillgänglig.  I den utsträckning som lagen tillåter, påtar sig Autodata inte något ansvar för eventuella konsekvenser av att användare inte kan komma åt Autodatas information eller av långsamma laddningstider på webbplatsen.

4.7. 4.7. De enda korrigerande åtgärder du har rätt till samt Autodatas fullständiga ansvar anges i dessa licensvillkor, och under inga omständigheter påtar sig Autodata ansvar gentemot dig eller någon annan person för förlorade intäkter, utebliven faktisk eller förväntad vinst oavsett om detta gäller normala verksamhetsförhållanden eller inte (inklusive och utan begränsning utebliven vinst med avseende på kontrakt), förlust av möjlighet att använda pengar, förlust av förväntade besparingar, förlust av affärsverksamhet, förlust av möjligheter, förlorad goodwill, förlorat eller skadat anseende, förlust eller korruption av data, förlorad administrationstid, avgifter för juridiska eller andra professionella ombud, eller några som helst indirekta förluster eller skador, följdförluster eller följdskador, oavsett orsak, som direkt eller indirekt härrör från föremålet för detta licensavtal eller oförmåga att använda Autodatas webbplats.

4.8. 4.8. Härmed accepterar du att ersätta och hålla Autodata skadeslös från och mot allt ansvar, alla kostnader och utgifter (inklusive rättsliga), skador, förluster, klagomål, anspråk eller rättsliga åtgärder, som direkt eller indirekt uppkommer till följd av din (eller dina anställdas eller tredje parts, som du eller dina anställda har beviljat tillgång till Autodatas information) obehöriga användning av Autodatas information eller Autodatas webbplats, oavsett om detta sker i överensstämmelse med villkoren i detta licensavtal eller inte.  I händelse av att Autodata blir föremål för anspråk eller klagomål i samband med din användning av Autodatas information, ska du förse Autodata med alla eventuella bevis och uppgifter som du innehar eller kontrollerar och som Autodata rimligen kan begära, som rör din användning av Autodatas information.

4.9. Med undantag för vad som anges i detta licensavtal eller vad som krävs enligt lag, utfärdas inga andra garantier (uttryckliga eller underförstådda) avseende Autodatas information eller Autodatas webbplats. Inget i detta licensavtal ska tolkas så att avtalet begränsar eller utesluter endera partens ersättningsansvar vid dödsfall eller personskada till följd av oaktsamhet eller felaktiga framställningar eller i fall där ersättningsansvaret inte kan uteslutas enligt lag. Inget i detta licensavtal ska tolkas så att avtalet begränsar eller utesluter endera partens ersättningsansvar vid dödsfall eller personskada till följd av oaktsamhet eller felaktiga framställningar eller i fall där ersättningsansvaret inte kan uteslutas enligt lag.

  1. 5. Rättigheter vad avser Autodatas information

5.1. Alla immateriella rättigheter som ingår i Autodatas information ägs av Autodata Limited och/eller dess licensgivare.  Du ska inte ha några rättigheter vad avser Autodatas information annat än de särskilda rättigheter som beviljats dig enligt detta licensavtal och registreringsblanketten. Autodata förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen har beviljats dig.

5.2. Meddelandet om upphovsrätt och databasrättigheter som inkluderas i Autodatas information måste alltid förbli en integrerad del av Autodatas information och samtliga tillåtna kopior.

5.3. AUTODATA och Autodata-logotypen har registrerats som varumärken som tillhör Autodata Limited.

5.4. 5.4. Härmed ger du (och ska inhämta samtycke från alla dina anställda) utan kostnad Autodata samtliga rättigheter (inklusive upphovsrätt) till allt innehåll avseende reparation och underhåll av motorfordon, som du förser oss med eller gör tillgängligt (exempelvis via e-post eller genom inlägg på Autodatas användarforum eller andra liknande allmänna platser som ägs eller drivs av Autodata) för Autodata och som kompletterar Autodatas information.

  1. 6. Allmänt

6.1.  Du ska inte överföra, tilldela, utfärda underlicens till eller på annat sätt överlåta hela eller delar av detta licensavtal, eller någon av dina rättigheter eller skyldigheter som följer av densamma, utan Autodatas skriftliga förhandsmedgivande.

6.2. I händelse att du inte följer de villkor och bestämmelser som anges i detta licensavtal har Autodata rätt att säga upp detta licensavtal med omedelbar verkan och utan förvarning.  Efter att detta licensavtal har löpt ut, oavsett anledning, upphör alla rättigheter som beviljats dig enligt detta licensavtal.

6.3. Du samtycker till att Autodata lagrar dina betalningsuppgifter för att möjliggöra betalning av framtida abonnemangsavgifter. Autodata ska följa all tillämplig dataskyddslagstiftning för förvaring och behandling av samtliga personuppgifter. Du samtycker till att Autodata lagrar dina betalningsuppgifter för att möjliggöra betalning av framtida abonnemangsavgifter. Autodata ska följa all tillämplig dataskyddslagstiftning för förvaring och behandling av samtliga personuppgifter.

6.4. Autodata kan komma att uppdatera villkoren i detta licensavtal från tid till annan genom att meddela dig skriftligen (inklusive via elektronisk kommunikation eller e-post).

6.5. Om någon av bestämmelserna i detta licensavtal förklaras ogiltigt eller ogenomförbart, ska detta licensavtals övriga bestämmelser förbli giltiga och i kraft.

6.6. Inget i detta licensavtal ska anses utgöra ett partnerskap mellan parterna eller tolkas så att endera parten är den andre partens representant eller ombud.

6.7. Inget i detta licensavtal är avsett att utgöra grund för några fördelar för tredje part (oavsett om några sådana fördelar skulle ha uppstått enligt den brittiska lagen om tredje parts rättigheter i samband med avtal (“Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999”) eller inte), och inga villkor kan genomdrivas av tredje part.

6.8. 6.8. Detta licensavtal och registreringsblanketten utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Autodata och ersätter alla tidigare överenskommelser och avtal mellan dig och Autodata avseende Autodatas information.  I händelse av avvikelser mellan detta licensavtal och registreringsblanketten ska detta licensavtal ha företräde.

6.9. 6.9. Detta licensavtal styras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales, och domstolarna i England och Wales ska ha icke-exklusiv behörighet.

  1. KAKOR

7.1. Kakor gör det möjligt för oss att identifiera din enhet eller dig då du har loggat in. Autodata använder kakor som är absolut nödvändiga för att du ska kunna navigera på webbplatsen och använda vissa grundläggande funktioner. Vi använder kakor för att förbättra webbplatsens funktionalitet. Vi använder även kakor för att förbättra vår webbplats prestanda och ge dig en bättre användarupplevelse.  Vi säljer inte de uppgifter våra kakor samlar in.

7.2. Du samtycker till att Autodata lagrar kakor på din(a) enhet(er) för de syften som anges i punkt 7.1.

7.3. Observera att om du inaktiverar eller tar bort kakor kan detta hindra dig från att dra full nytta av applikationen och medföra att en del av applikationens funktionalitet kanske inte fungerar korrekt.

7.4. Om du vill ha mer information om de kakor vi använder kan du kontakta Autodata  https://www.autodata-group.com/global/contact-us/ eller läsa vår policy om kakor på https://www.autodata-group.com/corporate/privacy-policy/.

  1. 8. Dataskydd

8.1. Autodata och du är överens om att bestämmelserna i “Plan 1 – Dataskyddsplan” som bifogas detta avtal ska ska vara bindande för parterna avseende deras respektive skyldigheter vad gäller dataskydd och informationssäkerhet.

PLAN 1 – DATASKYDDSPLAN

Termerna “personuppgifter”, “personuppgiftsansvarig”, “personuppgiftsbiträde”, “behandling” och “den registrerade”, ska ha samma innebörd som i förordningen (definieras nedan), i tillämpliga fall.

“Autodatas riktlinjer för datalagring” avser de riktlinjer för lagring av personuppgifter som fastställts av Autodata och från tid till annan uppdateras av Autodata.

“Dina personuppgifter” avser, med undantag för fordonsuppgifter, alla personuppgifter, oavsett i vilket format eller medium de (i) tillhandahålls eller för vilka tillgång beviljas till Autodata av dig eller på annat sätt i samband med detta licensavtal, eller som (ii) produceras eller genereras av Autodata eller för Autodatas räkning i samband med detta licensavtal, och (iii) som Autodata behandlar för din räkning.

“Dataskyddsplan” avser denna dataskyddsplan.

“Dataskyddslag” avser direktivet (i ändrad eller ersatt lydelse från tid till annan) och förordningen, och den brittiska dataskyddslagen 2018.

“Direktivet” avser Europaparlamentets och rådets direktiv om integritet och elektronisk kommunikation (direktiv 2002/58/EC).

“Förordningen” avser den brittiska dataskyddsförordningen eller Europaparlamentets och rådets dataskyddsförordning, i tillämpliga fall.

“Anmälningspliktig incident” avser obehörig eller olaglig behandling, utlämnande av eller tillgång till dina personuppgifter, samt oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller förvanskning av dina personuppgifter.

“Tillsynsmyndighet” avser behörig dataskyddsmyndighet som har jurisdiktion över det område du tillhör avseende dina personuppgifter och där Autodata tillhandahåller tjänsterna.

“Fordonsuppgifter”         avser ett fordons registreringsmärke, registreringsnummer eller andra uppgifter eller annan information avseende ett fordon eller fordonsreparation, i alla former, format eller medier, inklusive fordons registreringsmärken eller registreringsnummer på bild eller i bildformat.

1.1. Parterna är eniga om att följande bestämmelser innehåller den information som krävs i enlighet med förordningen.

Föremålen för behandlingen – Uppgifter om service, underhåll och reparation av fordon och fullgörandet av de skyldigheter som fastställs i detta licensavtal.

Behandlingens varaktighet – Under licensavtalets löptid till dess avtalet sägs upp eller när personuppgiftsbehandling inte längre krävs för att Autodata ska kunna fullgöra sina skyldigheter i enlighet med licensavtalet eller för andra berättigade intressen, eller i enlighet med Autodatas riktlinjer för datalagring.

Behandlingens art – Behandling av personuppgifter för kundens kunder avseende service, underhåll och reparation av fordon. Personuppgifterna lämnas av dig och dina behöriga, utsedda eller godkända reparatörer, mekaniker eller tredje part. Behandlingens art – Behandling av personuppgifter för kundens kunder avseende service, underhåll och reparation av fordon. Personuppgifterna lämnas av dig och dina behöriga, utsedda eller godkända reparatörer, mekaniker eller tredje part.

Ändamålen med behandlingen – Att möjliggöra service, underhåll och reparation av fordon samt tillhörande tjänster, och fullgörandet av Autodatas skyldigheter enligt licensavtalet.

Typ av personuppgifter – Fordons registreringsmärke och/eller fordons registreringsnummer

Kategori av registrerade personer – Fordonsägare

1.2. Du och Autodata godkänner härmed att Autodata (och tillåtna underleverantörer), inom ramen för detta licensavtal, ska fungera som personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter.   För tydlighetens skull klargörs att både du och Autodata fungerar som oberoende personuppgiftsansvariga för fordonsuppgifterna

1.3. Autodata, i egenskap av personuppgiftsbiträde, ska:

1.3.1. Endast behandla dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändigt för att Autodata ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta licensavtal, i enlighet med Autodatas riktlinjer för datalagring och/eller vad som krävs enligt tillämplig lag (förutsatt att Autodata först meddelar dig om detta rättsliga krav innan behandlingen, såvida inte detta är förbjudet i lag med hänsyn till det allmänna intresset).

1.3.2. Säkerställa att all personal som har tillgång till dina personuppgifter har åtagit sig att iaktta lämplig tystnadsplikt.

1.3.3. Upprätthålla samtliga lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att se till att dina personuppgifter skyddas. Sådana åtgärder ska vara förenliga med Autodatas gällande riktlinjer för IT-säkerhet och/eller informationssäkerhet. 1.3.3. Upprätthålla samtliga lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att se till att dina personuppgifter skyddas. Sådana åtgärder ska vara förenliga med Autodatas gällande riktlinjer för IT-säkerhet och/eller informationssäkerhet.

1.3.4. Bistå dig, i den utsträckning det är möjligt, i syfte att uppfylla sina skyldigheter att hantera eventuella begäranden från dig om att utöva dina rättigheter som registrerad person, i enlighet med direktivet och kapitel III i förordningen (“Den registrerades rättigheter”).

1.3.5. Du ger Autodata tillstånd att anlita externa personuppgiftsbiträden om så är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna och/eller i enlighet med https://www.solera.com/sub-processors-of-data-subject-to-gdpr/, liksom Amazon Web Services EMEA SARL, Microsoft Ireland Operations Limited. Du kan begära att Autodata meddelar dig då externa personuppgiftsbiträden anlitas; om så är praktiskt möjligt, kommer Autodata att ge dig minst femton (15) dagars förvarning.  Om du på rimliga grunder tror att ett sådant externt personuppgiftsbiträde kommer att ha en ogynnsam inverkan på skyddet av dina personuppgifter ska du kontakta Autodata och be om ett möte med ledningen för att diskutera frågan.  Parterna samtycker till att samarbeta i god tro för att hitta en rimlig lösning.  Du är införstådd med att Autodata är del av ett globalt nätverk med företag som tillhandahåller tjänster.   Autodata samtycker till att dina personuppgifter som lagras i samband med Autodatas tjänster ligger på servrar i EES, Storbritannien eller Schweiz, medan externa personuppgiftsbiträden kan tillgå dina personuppgifter från andra länder.

Autodata ska upprätta ett skriftligt avtal med varje externt personuppgiftsbiträde.  Sådana avtal ska innehålla skyldigheter att skydda dina personuppgifter som motsvarar de som anges här.   När tillgång till dina personuppgifter medför en överföring under gällande dataskyddslag till ett land utanför (i) EU eller EES och (ii) ett land som på beslut av den behöriga dataskyddsmyndigheten (inklusive den Europeiska kommissionen och den schweiziska tillsynsmyndigheten Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner) befunnits inte garantera tillfredsställande dataskydd, ska Autodata säkerställa att sådana överföringar dokumenteras enligt “Standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare i tredje land”, i enlighet med kommissionens beslut 210/87/EU den 5 februari 2010 eller efterföljande liknande avtal godkända av EU-kommissionen, (“standardavtal”) i kombination med eventuella ytterligare organisatoriska, avtalsmässiga och tekniska åtgärder som krävs för att garantera en väsentligen likvärdig skyddsnivå.  Om, och i den utsträckning, avvikelser föreligger mellan denna dataskyddsplan och standardavtalet, ska standardavtalet ha företräde.

1.3.7. Ska vara skyldig att tillhandahålla rimlig tillgång och, med undantag för utlämnande av information som är konfidentiell, kommersiellt känslig eller sekretessbelagd, tillåta dig eller en tredjepartsrevisor som bemyndigats av dig, att genomföra, på din bekostnad, granskningar och inspektioner av Autodatas dataskyddsförfaranden för att visa att de skyldigheter som fastställs i punkt 1.3 har fullgjorts.  För tydlighetens skull klargörs att dina rättigheter till granskning, tillgång och inspektion i enlighet med denna punkt är begränsade till endast Autodatas dokument och register, och omfattar inte Autodatas fysiska lokaler.

1.3.8. Underrätta dig skriftligen så snart som praktiskt möjligt om Autodata får kännedom om en anmälningspliktig incident, och bistå dig med att åtgärda incidenten och begränsa dess konsekvenserna.  Autodata ska föra register över anmälningspliktiga incidenter.

1.3.9. Bistå dig genom att efterleva artikel 35 (“konsekvensbedömning avseende dataskydd”) och artikel 36 (“förhandssamråd”) i förordningen vid förslag om nya typer av behandling, i enlighet med dataskyddslagen.

1.3.10. Med undantag för vad som krävs enligt lag eller i enlighet med Autodatas riktlinjer för datalagring, då detta licensavtal sägs upp eller löper ut, oavsett på vilket sätt detta sker och oavsett anledning, antingen förstöra alla dina personuppgifter eller överföra dem till dig eller tredje part som utsetts av dig (i ett gemensamt överenskommet format och via en gemensamt överenskommen metod).

1.3.11 Utan hinder av något som talar emot detta i licensavtalet, ska Autodatas sammanlagda skadeståndsansvar gentemot dig i enlighet med punkt 20,000 och med avseende på alla Autodatas skyldigheter i fråga om dataskydd enligt dataskyddslagen vara begränsat till och inte överskrida 50 000 GBP per avtalsår och ska under inga omständigheter sammantaget överskrida 50 000 GBP under licensavtalets löptid och därefter.  Under denna punkt avser “avtalsår” en period på tolv månader efter det datum licensavtalet ingicks eller på dess årsdag, och ska inkludera tolvmånadersperioder efter att licensavtalet har sagts upp eller löpt ut.

1.4. Du, i egenskap av personuppgiftsansvarig, intygar härmed:

1.4.1. Att all behandling av dina personuppgifter kommer att ske i överensstämmelse med all dataskyddslagstiftning, och att Autodatas behandling av dina personuppgifter i enlighet med detta licensavtal inte kommer att bryta mot dataskyddslagen.

1.4.2. Att dina personuppgifter som du har försett Autodata med är korrekta och kommer att uppdateras vid behov för att se till att de förblir korrekta.

1.4.3. Att, med undantag av den typ av personuppgifter som hänvisas till i denna dataskyddsplan, du samtycker till att inte förse Autodata med några andra personuppgifter utan att först meddela Autodata om detta och underteckna separata villkor för dessa. Utan förbehåll för vad som anges ovan, intygar du även i) att du inte kommer att förse Autodata med eller begära att Autodata behandlar de typer eller kategorier av personuppgifter som anges, definieras eller hänvisas till i artiklarna 10 till 10 i förordningen (personuppgifter vars behandling “sannolikt leder till hög risk”) och ii) att du inte kommer att förse Autodata med, eller föra vidare till Autodata, personuppgifter som Autodata inte har någon kännedom om, inte känner till och som denna dataskyddsplan inte uttryckligen innehåller några bestämmelser för, och att du inte kommer att ange några personuppgifter i fritextfält som finns inbäddade i Autodatas produkter och/eller tjänster och inte kommer att inkludera några personuppgifter i bilagor och/eller bilder som från tid till annan laddas upp till Autodatas system.

1.4.4. Att du ska, och att du ska se till dina anställda, leverantörer och/eller representanter, håller inloggningsuppgifterna som används för tjänsterna säkra, och är ansvarig för den åtkomst till tjänsterna som inloggningsuppgifterna möjliggör  Du bekräftar att du kommer att omedelbart meddela Autodata om eventuell obehörig användning av inloggningsuppgifterna och andra säkerhetsincidenter, inklusive förlust, stöld eller obehörigt utlämnande av inloggningsuppgifterna, och att tjänsten endast kommer att tillgås av behöriga anställda från godkända platser enligt överenskommelse med Autodata (“godkända platser”), och att du kommer att föra en skriftlig, aktuell lista över anställda som använder tjänsterna och de godkända platserna, och förse Autodata med en sådan lista inom tio dagar efter att Autodata skriftligen har begärt detta.

1.4.5. Att du ska på egen bekostnad vidta, och se till att dina anställda, leverantörer och/eller representanter vidtar eller ser till att andra vidtar, de åtgärder som rimligtvis krävs från tid till annan för att säkerställa parternas efterlevnad av dataskyddslagen, inklusive men inte begränsat till att omgående installera och/eller uppgradera till den senaste versionen av Autodatas relevanta programvaror eller system.

1.5. Du är införstådd med att Autodata är beroende av att du lämnar instruktioner om i vilken utsträckning Autodata har rätt att använda och behandla dina personuppgifter . Följaktligen kan Autodata inte hållas ansvarig för, och du ska omedelbart på begäran hålla och fortsätta att hålla Autodata till fullo skadeslöst från och mot, alla kostnader, anspråk, krav, utgifter (inklusive rättskostnader och utbetalningar av full skadeersättning), förluster (inklusive indirekta förluster, förlust eller korruption av data, förlorat anseende, goodwill och vinster), rättsliga åtgärder och skadeståndsansvar oavsett natur som Autodata ådrar sig, eller för vilka Autodata kan komma att hållas ansvarig till följd av av anspråk från en registrerad person eller tillsynsmyndighet, som uppstått med anledning av en åtgärd eller underlåtenhet från Autodatas sida, i den utsträckning att denna åtgärd eller underlåtenhet vidtagits som en följd av instruktioner från dig.

1.6. Du ska, omedelbart på begäran, hålla och fortsätta att hålla Autodata till fullo skadeslöst från och mot alla kostnader, anspråk, krav, utgifter (inklusive rättskostnader och utbetalningar av full skadeersättning), förluster (inklusive indirekta förluster, förlust eller korruption av data, förlorat anseende, goodwill och vinster), rättsliga åtgärder och skadeståndsansvar oavsett natur som uppstått som ett resultat av, eller drabbat Autodata eller Autodatas anknutna företag, i samband med underlåtenhet av dig eller tredje part utsedd av dig att följa någon av bestämmelserna i punkt 1.4 och/eller dataskyddslagen avseende dina personuppgifter.

1.7. 1.7. I händelse av avvikelser mellan denna dataskyddsplan och andra delar av licensavtalet ska denna dataskyddsplan ha företräde och ersätta licensavtalet. Denna dataskyddsplan med dess angivna skyldigheter ska fortsätta att gälla efter att licensavtalet har sagts upp eller löpt ut, oavsett omständigheter. 1.7. I händelse av avvikelser mellan denna dataskyddsplan och andra delar av licensavtalet ska denna dataskyddsplan ha företräde och ersätta licensavtalet. Denna dataskyddsplan med dess angivna skyldigheter ska fortsätta att gälla efter att licensavtalet har sagts upp eller löpt ut, oavsett omständigheter.