Villkor och bestämmelser

LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDNING

ABONNEMANGSLICENS

Autodata Limited är ett aktiebolag registrerat i England och Wales med organisationsnummer 01062717 och registrerat säte på Autodata, Solera House, Western Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1RW (”Autodata”).

Din tillgång till Autodatas databas regleras av ett elektroniskt tillstånd som aktiveras genom inmatning av ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnen och lösenorden tillhandahålls av Autodata eller dess auktoriserade ombud på abonnemangsbasis.

Genom att logga in till Autodatas databas och betalning av abonnemangs-avgiften, samtycker du till att bli bunden av de villkor och regler som gäller för denna licens. I gengäld kommer Autodata att ge dig en licens som ger dig tillgång till och rätt att använda Autodata-information enligt följande villkor och bestämmelser:

1. Definitioner

När det gäller denna licens har följande ord dessa betydelser:

”Autodata-information” avser den information som insamlats av Autodata och som finns publicerad på abonnemangsområdet på Autodatas webbsida.

”Autodatas webbsida” avser webbsidan på workshop.autodata-group.com eller liknande webbsida som Autodata kan upplysa dig om.

”Immateriell äganderätt” avser alla former av patent, upphovsrätt, design, bruksmönster, varumärken, varumärkesnamn, domännamn, databasrättigheter, rättigheter till knowhow och konfidentiell information och all annan immateriell och industriell egendom och liknande, både registrerade och oregistrerade eller analoga rättigheter enligt lagen i alla länder.

”Licensavtal” avser denna abonnemangslicens.

”Registreringsformulär” avser det formulär (elektroniskt eller liknande), som slutförs genom att du fyller i dina uppgifter, abonnemangsperioden och den abonnemangsavgift som ska betalas. Om det förekommer någon inkonsekvens mellan denna licens och registreringsformuläret, gäller villkoren och bestämmelserna i detta licensavtal.

”Abonnemangsområde” avser den del av Autodatas webbsida som innehåller Autodata-information och som endast är tillgänglig genom inmatning av ett giltigt användarnamn och lösenord.

”Abonnemangsavgift” avser den avgift som du och Autodata kommit överens om enligt registreringsformuläret.

”Abonnemangsperiod” avser den period för vilken du har betalat abonnemangsavgiften för att få tillgång till Autodata-information enligt registreringsformuläret.

”Du” avser den organisation som betalar för att få tillgång till Autodata-informationen.

”Din/ditt/dina” uppfattas på samma sätt.

2. Beviljande av licens

2.1. När Autodata har tagit emot det korrekt ifyllda registreringsformuläret och behandlat (och tagit emot) din betalning av abonnemangsavgiften, beviljar Autodata dig endast online-tillgång till abonnemangsområdet och beviljar dig en icke-exklusiv, icke-överförbar begränsad licens för att granska Autodata-informationen på abonnemangsområdet under abonnemangsperioden, i enlighet med villkoren och bestämmelserna i detta licensavtal.

2.2. Licensen beviljas i enlighet med klausul 2.1 ges gällande den enda fysisk plats eller adress som anges på registreringsformuläret och täcker granskande av Autodatas information av en enskild Internetansluten enhet som används när som helst på denna plats. Du förses med ett enda användarnamn och lösenord och ska se till att detta användarnamn och lösenord inte avslöjas för någon tredje part eller används på annat sätt än vad som tillåts i dessa villkor och bestämmelser. Du godkänner att friskriva Autodata från och mot alla förluster, ansvarsskyldigheter, skador eller kostnader som orsakas Autodata eller tredje part genom att du inte följer denna skyldighet. Du ska genast meddela Autodata skriftligt om säkerheten för ett lösenord har äventyrats.

2.3. Granskning av Autodata-information genom flera ytterligare Internetanslutna enheter på samma plats enligt punkt 2.2 beviljas efter Autodatas omdöme, och förutsättningen är att ytterligare registreringsformulär fylls i och extra abonnemangsavgifter betalas, för vilka ytterligare användarnamn och lösenord kommer att utfärdas.

2.4. Du får endast använda Autodata-informationen som referensmaterial vid underhåll och reparation av motorfordon.

2.5. Endast du och dina anställda är berättigade att använda det användarnamn och det lösenord Autodata ger dig enligt punkt 2.2, och du får inte avslöja eller bevilja att någon annan avslöjar användarnamnet och lösenordet för någon annan part.

2.6. Du får inte använda, kopiera, ladda ner, hyra ut, låna ut, leasa, sälja, distribuera, skicka eller på annat sätt överföra någon Autodata-information eller någon kopia, ändring, översättning eller anpassning av någon Autodata-information, förutom när det är tillåtet enligt lagen eller uttryckligen uttalas i denna licens. Du får inte ”kopiera” eller på annat sätt komma åt Autodata-information, oavsett om det är manuellt eller automatiskt, för att reproducera någon del av Autodata-informationen i någon form. Du får inte baklängesutveckla, nedmontera, baklängeskonstruera eller skapa avledningsarbeten baserade på all Autodata-information eller del av den.

2.7. Under abonnemangsperioden och under en period på 12 månader efter att den upphört (oavsett anledning) måste du tillåta att Autodata och dess representanter, vid alla rimliga tillfällen och med rimlig förvarning, inspekterar och får tillgång till alla de lokaler och all den datorutrustning där Autodata-information används (eller har använts), och alla register som hålls enligt detta licensavtal, i syfte att säkerställa att du följer licensavtalet.

2.8. Du godkänner att Autodata kan övervaka din onlineanvändning av abonnemangsområdet, för att exempelvis säkerställa att paragraf 2 följs, eller för att samla in statistik gällande användningen av Autodatas webbsida. Om Autodata rimligen fastställer att du har åtkomst till, eller på annat sätt använder abonnemangsområdet på annat sätt än licensen anger, har Autodata rätt att omedelbart upphäva eller avbryta din åtkomst till abonnemangsområdet, utan skyldighet att återbetala någon del av abonnemangsavgiften.

2.9. Du godkänner, att vid användning av abonnemangsområdet kan du välja att ladda upp viss information till abonnemangsområdet gällande dig eller dina kunder eller kommersiella partners (inklusive information om din fysiska plats/platser, namn på dina anställda som loggar in på abonnemangsområdet, märke och modell på motorfordon som ägs av dina kunder eller kommersiella partners mm.). Dylik information förblir för alltid din egendom, och du kan välja att radera sådan information från abonnemangsområdet när helst du vill. Genom att ladda upp dylik information till abonnemangsområdet ger du ditt tillstånd till att Autodata förvarar en kopia av sådan information. Autodata ska följa alla lagstadgade krav gällande hantering av sådan information och kommer att garantera att denna information förblir privat vid alla tillfällen.

2.10. Du får inte använda (eller låta tredje part använda), Auotodatas information gällande underhåll eller reparation av motorfordon som används för, eller kan misstänkas användas för, militära ändamål eller i samband med transport eller förvaring av massförstörelsevapen, eller på annat sätt i strid med den Europeiska Unionen eller andra regelverk. Du måste omedelbart meddela Autodata skriftligen om du blir varse om eller misstänker att den Autodata-information som du har eller har tillgång till i abonnemangsområdet, har använts på detta sätt.

2.11. Du måste åtlyda alla gällande lagar och föreskrifter på den plats där du är när du loggar in till Autodatas information och i abonnemangsområdet, och får inte använda (eller låta använda) Autodata-information i samband med illegala aktiviteter.

3. Giltighet

3.1. Såvida inte Autodata avslutar i enlighet med klausul 2.8 ovan eller 6.2 nedan, kommer detta licensavtal börja det datum som Autodata förser dig med ett användarnamn och lösenord för åtkomst till abonnemangsområdet och kommer att fortsätta under hela abonnemangsperioden.

3.2. Såvida vi inte erhåller meddelande från dig inom 30 dagar innan abonnemangsperiodens slut (och eventuell efterföljande förnyelse av denna), om att du önskar avsluta licensavtalet, kommer detta licensavtal automatiskt att förlängas med ytterligare en abonnemangsperiod på 12 månader eller enligt den period som specificeras i ditt avtal där detta är relevant, och du kommer att påföras ytterligare en avgift. Denna ytterligare avgift kommer automatiskt att tillföras det betalningsmedel som du har beviljat oss att spara i våra register, eller där detta är relevant till den kanal genom vilken du köpt ditt abonnemang. I annat fall kommer du att erhålla en faktura. Om du inte betalar den ytterligare abonnemangsavgiften för förnyelsen av detta licensavtal när den förfaller, kan Autodata upphäva eller avbryta din åtkomst till abonnemangsområdet.

4. Garantiförpliktelser och skadeståndsskyldighet

4.1. Autodata-informationen har sammanställts av Autodata utifrån information som tillhandahållits av fordons- och komponenttillverkare och testresultat som Autodata tagit fram och antar en lämplig nivå avseende färdigheter och kompetens. All rimlig omsorg har lagts ner på att säkerställa noggrannheten i denna information. Trots detta kan Autodata inte ge någon garanti för att Autodata-informationen är komplett eller riktig, och Autodata kommer så långt lagen maximalt tillåter inte att ta något ansvar för problem som har sitt ursprung i felaktiga eller ofullständiga uppgifter i Autodata-informationen.

4.2. Autodata-informationen har sammanställts för användning på fordon som tillverkats enligt europeiska specifikationer. Du bör vara medveten om att i länder utanför Europa kan fordons modellnamn, beteckning och specifikationer avvika från dem som anges i Autodata-informationen.

4.3. Såvida det inte specifikt angetts av fordonstillverkaren rekommenderar Autodata inte användning av tillsatser, rengöringsmedel eller behandlingar. Autodata bär inget ansvar till följd av användning av sådana tillsatser, som kan skada och potentiellt häva fordonsgarantin.

4.4. Autodata-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och alla villkor eller garantiförpliktelser, uttryckliga eller underförstådda, föreskrivna eller som ges på annat sätt (däribland dem som rör noggrannhet, fullständighet, gångbarhet, icke-intrång, säljbarhet eller lämplighet för visst ändamål hos någon produkt, oavsett om de meddelats eller inte) utesluts härmed.

4.5. Autodata gör alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att Autodatas webbsida är fri från datorvirus, trojaner och annan fientlig kod. Du bör emellertid se till att du använder lämplig, uppdaterad antivirusprogramvara. Autodata tar inte på sig något ansvar för fel som har sitt ursprung i datorvirus eller annan fientlig kod.

4.6. Autodata gör alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att Autodatas webbsida är tillgänglig. Under vissa sällsynta tillfällen kan antalet användare göra så att den blir segare, och vid andra tillfällen kan den vara temporärt otillgänglig, som vid service eller reparation. Även om Autodata kommer att försöka förvarna användare om planerade serviceavbrott, garanterar inte Autodata att webbsidan kommer att vara tillgänglig vid alla tidpunkter. Autodata kommer så långt lagen maximalt tillåter att inte ta något ansvar för problem som beror på att användare inte kan få tillgång till Autodata-informationen eller på långsam funktion hos Autodatas webbsida.

4.7. Din enda gottgörelse och Autodatas hela ansvar är det som fastställs i detta licensavtal, och Autodata är inte i något fall ansvarigt inför dig eller någon annan person för förlorade inkomster, förlust av faktiska eller förväntade vinster vare sig denna uppkommer vid normal affärsverksamhet eller på annat sätt (däribland förlorad kontraktsvinst), utebliven användning av pengar, förlust av förväntade besparingar, förlust av affärsverksamhet, förlorade tillfällen, förlorad goodwill, tappat eller skadat rykte, förlorade eller förstörda data, förlorad handläggnings- eller administrationstid, juridiska och övriga arvoden och omkostnader, samt eventuella indirekta eller påföljande förluster eller skador, oavsett orsak, som uppkommer direkt eller indirekt från omfattningen av detta licensavtal eller användningen av eller oförmåga att använda Autodatas webbsida.

4.8. Du håller härmed Autodata skadefritt och utan skuld vid ansvar, kostnader (innefattande juridiska kostnader), skada, förlust, processer, krav eller rättsliga åtgärder som har sitt ursprung i förhållanden som, direkt eller indirekt, är ett resultat av att du (eller dina anställda) på otillåtet sätt har använt Autodata-informationen eller Autodatas webbsida, vare sig det är i enlighet med villkoren för denna licens eller inte. Di ska förse Autodata med eventuella bevis eller information i din ägo eller under din kontroll som Autodata rimligtvis begär gällande din användning av Autodata-informationen i den händelse av att Autodata är föremål för ifrågasättande, anspråk eller klagomål avseende din användning av Autodata-information.

4.9. Förutom vad som framgår av detta licensavtal eller vad som krävs enligt lag, utfärdas inga andra garantiförpliktelser (vare sig uttryckliga eller underförstådda) när det gäller Autodata-informationen eller Autodatas webbsida. Ingenting i detta avtal ska fungera så att respektive avtalsparts ansvar för dödsfall eller personskada som den själv vållat, eller ansvar för bedräglig och oriktig framställning, eller ansvar som inte kan uteslutas enligt lagen, utesluts eller begränsas.

5. Rättigheter till Autodata-information

5.1. All immateriell äganderätt till Autodata-informationen ägs av Autodata Limited och/eller dess licensgivare. Du har inte några rättigheter i eller till Autodata-informationen utöver de rättigheter som specifikt beviljas enligt detta licensavtal och registreringsformuläret, och alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig förbehålls av Autodata.

5.2. Den notis om upphovsrätt och databasrättigheter som ingår i Autodata-informationen måste alltid finnas med som en integrerad del av Autodata-informationen och eventuell godkänd kopia.

5.3. AUTODATA och Autodata-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Autodata Limited.

5.4. Du tilldelar härmed (och ska införskaffa dina anställdas tillstånd), utan kostnad, alla rättigheter för Autodata, (inklusive copyright) på allt innehåll gällande reparation och underhåll av motorfordon som du tillhandahåller eller gör åtkomligt (t.ex. via e-post eller genom att posta på Autodatas användarforum eller andra liknande publika faciliteter som ägs och drivs av Autodata) till Autodata, vilket omfattar Autodata-informationen.

6. Allmänt

6.1. Du får inte överföra, överlåta, underlicensiera eller på annat sätt föra vidare detta licensavtal helt eller delvis, eller någon av de rättigheter eller skyldigheter du har enligt det, utan föregående skriftligt tillstånd från Autodata.

6.2. Om du inte följer villkoren och bestämmelserna i detta licensavtal, har Autodata rätt att med omedelbar verkan och utan förvarning säga upp detta licensavtal som du tidigare beviljats. När detta licensavtal av någon anledning löper ut, upphör alla rättigheter som du beviljats enligt licensavtalet.

6.3. Du tillåter att Autodata förvarar din betalningsinformation för att underlätta betalning av framtida abonnemangsavgifter. Autodata ska uppfylla all dataskyddslagstiftning vid förvarande och hanteringen av eventuella personliga uppgifter.

6.4. Autodata kan uppdatera villkoren för detta licensavtal när som helst genom skriftligt meddelande till dig.

6.5. Om något villkor i detta licensavtal förklaras ogiltigt eller ej verkställbart, fortsätter de återstående villkoren i licensavtalet att gälla helt och hållet.

6.6. Ingenting i detta licensavtal skall kunna anses utgöra ett partnerskap mellan parterna, och inte heller göra en part till ombud för den andra parten.

6.7. Ingenting i detta licensavtal är avsett att ge en tredje part en fördel (vare sig sådan fördel skull uppstå enligt Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 eller på annat sätt) och inget villkor går att göra gällande från en tredje parts sida.

6.8. Inget tillägg eller ändring i detta licensavtal kan gälla, såvida inte behöriga representanter för bägge parter har ingått en skriftlig, underskriven överenskommelse om detta.

6.9. Detta licensavtal och registreringsformuläret utgör hela avtalet mellan dig och Autodata, och ersätter alla tidigare uppgörelser, överenskommelser eller avtal mellan dig och Autodata i fråga om Autodata-information. För den händelse att det förekommer inkonsekvens mellan detta licensavtal och registreringsformuläret, har villkoren i detta licensavtal företräde.

6.10. Detta licensavtal styrs av och uppfattas i enlighet med lagen i England och Wales, och domstolarna i England och Wales har icke-exklusiv jurisdiktion.

7. Cookies

7.1. Cookies gör så att vi kan identifiera din enhet eller när du har loggat in. Autodata använder cookies som är direkt nödvändiga för att du ska kunna använda sidan, eller för att kunna förmedla vissa grundläggande funktioner. Vi använder cookies för att förbättra vissa av hemsidans funktioner. Vi använder även cookies för att hjälpa oss att förbättra vår hemsidas prestanda så att vi kan ge dig en bättre användarupplevelse. Vi säljer inte information som samlas in av cookies.

7.2. Du medger att Autodata sparar cookies på din enhet/enheter för ändamålen som anges i 7.1.

7.3. Tänk på att om du väljer att inaktivera eller ta bort cookies kan det förhindra dig från att utnyttja applikationen till fullo, eller så kan vissa funktioner sluta att fungera.

7.4. Om du vill ha mer information om cookies som vi använder kan du kontakta Autodata https://www.autodata-group.com/global/contact-us/ eller läsa vår cookiespolicy på https://www.autodata-group.com/corporate/privacy-policy/.

8. Dataskydd

8.1. Autodata och du godkänner att bestämmelserna som angetts i förteckning 1. Genom uppgiftsskyddsförteckningen som bifogas här binds parterna avseende sina respektive dataskydds- och informationssäkerhetsskyldigheter.

FÖRTECKNING 1

UPPGIFTSSKYDDSFÖRTECKNING

Termerna ”personuppgifter””personuppgiftsansvarig””personuppgiftsbiträde””behandling””registrerad person” har samma betydelse som tillskrivits dem enligt förordningen (som definieras nedan) i tillämpliga fall.

”Autodatas datalagringspolicy” betyder policyn för personuppgiftslagring som fastställts av Autodata och som Autodata ibland uppdaterar.

”Dina personuppgifter” betyder alla personuppgifter, oavsett form eller medium, som (i) uppges för, eller beviljas tillgång till, antingen av Autodata eller dig eller i övrigt i samband med föreliggande licensavtal, eller (ii) som producerats eller skapats av eller på uppdrag av Autodata i samband med föreliggande licensavtal.

”Uppgiftsskyddsförteckning” betyder den här uppgiftsskyddsförteckningen.

”Dataskyddslag” betyder direktivet (med regelbunden ändring eller ersättning) och förordningen (eller, om Storbritannien lämnar EU, all lagstiftning som antagits i Storbritannien avseende skydd av personuppgifter).

”Direktiv” betyder det europeiska direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (direktiv 2002/58/EG);

”Förordning” betyder från och med 25 maj 2018 förordning (EU) 2016/679 om skydd av fysiska personer avseende behandling av personuppgifter och fri rörlighet för sådana uppgifter när den börjar gälla.

”Anmälningsbart brott” betyder obehörig och olaglig behandling, yppande av eller tillgång till dina personuppgifter och/eller oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller förvrängning av dina personuppgifter.

”Tillsynsmyndighet” betyder alla behöriga dataskyddsmyndigheter i EU vars jurisdiktion omfattar dig med anknytning till dina personuppgifter och där Autodata tillhandahåller tjänsterna, och

1.1. parterna godkänner att följande bestämmelser gäller avseende information som krävs i enlighet med förordningen.

Ärende för behandling – Service-, underhålls- och reparationsinformation för fordon och uppfyllande av avtalskrav i enlighet med föreliggande licensavtal.

Behandlingens varaktighet – Under licensavtalets löptid tills det sägs upp eller när personuppgiftsbehandling av Autodata inte längre krävs för att uppfylla dess skyldigheter i enlighet med licensavtal eller avseende dess andra berättigade intressen, eller i enlighet med Autodatas datalagringspolicy.

Behandlingens art – Behandling av personuppgifter tillhörande kundens kunder för service, underhåll och reparation av fordon. Personuppgifter anges av dig och dina behöriga, utsedda eller godkända reparatörer, ingenjörer eller externa parter.

Behandlingens syfte – Att göra det möjligt för service-, underhålls- och reparationsarbete på fordonet samt relaterade tjänster och att uppfylla Autodatas skyldigheter i enlighet med licensavtalet.

Typ av personuppgifter – Registreringsmärke (VRM) och/eller fordonsidentifieringsnummer (VIN)

Kategorier av registrerade personer – Fordonsägare

1.2. Du och Autodata godkänner härmed i licensavtalet att Autodata (och varje tillåten underleverantör) är ett personuppgiftsbiträdet.

1.3. Autodata ska i egenskap som personuppgiftsbiträde:

1.3.1. endast behandla dina personuppgifter i nödvändiga fall för att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med föreliggande licensavtal, i enlighet med Autodatas datalagringspolicy och/eller enligt gällande lagstiftning (förutsatt att Autodata först informerar dig om det juridiska kravet före behandling, såvida den lagen inte förbjuder detta på viktiga grunder avseende allmänhetens intresse),

1.3.2. kontrollera att all personal som har tillgång till dina personuppgifter har bundit sig till lämpliga sekretesskrav,

1.3.3. upprätthålla samtliga lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera dina personuppgifter säkerhet. Sådana åtgärder ska följa Autodatas gällande IT-säkerhets- och/eller informationssäkerhetspolicyer.

1.3.4. i den utsträckningen det är möjligt assistera dig för att uppfylla dess skyldigheter avseende svar på förfrågningar om att utnyttja registrerade personers rättigheter som angetts i direktivet och kapitel 3 i förordningen (registrerade personers rättigheter),

1.3.5. inte tillämpa något annat biträde i samband med tjänsterna utan tidigare skriftligt godkännande från dig, där sådant godkännande inte rimligen undanhålls eller, i tillämpliga fall, inte tillämpa annat biträde i samband med tjänsterna förutom i enlighet med ditt allmänna skriftliga godkännande och/eller enligt bestämmelserna i Autodatas datalagringspolicy, i enlighet med vilka Autodata ska informera dig om föreslagna ändringar av biträdena, och du har vetorätt över de föreslagna ändringarna. För att undvika tvivel ska Autodata med varje underleverantör ingå ett skriftligt licensavtal som innehåller skyldigheter som motsvara dem som angetts i klausul 1.3,

1.3.6. inte överföra några av dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) förutom enligt krav på att tillhandahålla tjänsterna och i övrigt med ditt uttryckliga skriftliga godkännande,

1.3.7. i enlighet med rimliga tillgångsbestämmelser och förutom yppande av information som är sekretessbelagd, kommersiellt känslig eller privilegierad, tillåta dig eller en extern revisor på uppdrag av dig att på din kostnad utföra dataskyddsgranskningar, bedömningar och kontroller avseende Autodatas dataskyddsrutiner med anknytning till dess efterlevnad av föreliggande klausul 1.3. För att undvika tvivel begränsas dina gransknings-, tillgångs- och kontrollrättigheter i enlighet med den här klausulen endast till Autodatas dokument och register och gäller inte Autodatas fysiska lokaler,

1.3.8. meddela dig så tidigt som möjligt och i skrift om företaget får kännedom om anmälningsbart brott och assistera dig med att svara på och lindra det. Autodata ska föra logg över anmälningsbara brott.

1.3.9. assistera dig med att följa artikel 35 (bedömning av dataskyddsinverkan) och artikel 36 (föregående samråd) i förordningen avseende nya typer av föreslagen databehandling, i enlighet med dataskyddslagen,

1.3.10. förutom där det krävs enligt lag eller i enlighet med Autodatas datalagringspolicy, vid uppsägning eller utgång av föreliggande licensavtal av vilken orsak som helst, antingen förstöra samtliga av dina personuppgifter eller överföre dem till dig eller en utsedd tredje part (i ömsesidigt avtalat format och genom en ömsesidigt avtalad metod).

1.3.11. Trots något som strider mot licensavtalet är Autodatas totala ansvar gentemot dig i enlighet med föreliggande klausul 1.3 och med anknytning till samtliga av Autodatas dataskyddsskyldigheter i enlighet med dataskyddslagstiftning vara begränsat till, och ska inte överskrida, 100 000 pund Sterling per kontraktsår och ska aldrig överskrida totalt 200 000 pund Sterling för hela licensavtalets löptid och därefter. I enlighet med föreliggande klausul ska ”kontraktsår” betyda varje period på tolv månader efter licensavtalets startdatum eller dess årsdag och ska omfatta sådana tolvmånadersperioder som fortlöper efter licensavtalets uppsägning eller utgång.

1.4. Du bekräftar och garanterar som personuppgiftsbiträde:

1.4.1. att all behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med all dataskyddslagstiftning och att Autodatas behandling av dina personuppgifter i enlighet med föreliggande licensavtal inte bryter mot dataskyddslagstiftning,

1.4.2. att dina personuppgifter som uppgetts för Autodata är korrekta och uppdateras för att garantera fortsatt korrekthet på begäran,

1.4.3. att du, med undantag för personuppgifter som antagits i föreliggande personuppgiftsförteckning, samtycker till att inte för Autodata uppge andra personuppgifter utan att först meddela Autodata och underteckna Autodatas separata villkor med anknytning därtill. Utan begränsning av allmängiltigheten av det som nämnts ovan bekräftar och samtycker du till i) att du inte för Autodata kommer att uppge eller av Autodata begära att behandla de typer och kategorier av personuppgifter som listats, definierats eller hänvisats till i artikel 8–10 i förordningen (kollektivt kallade ”högriskspersonuppgifter”), och ii) att du inte för Autodata kommer uppge eller till Autodata kommer vidarebefordra personuppgifter som Autodata inte har någon kännedom om, är omedveten om eller som inte explicit omfattas av någon bestämmelse i föreliggande personuppgiftsförteckning, och att du i tillämpliga fall inte skriver några personuppgifter i textfält i relevanta Autodata-produkter och/eller -tjänster och inte införlivar några personuppgifter i några bilagor och/eller bilder som ibland ska laddas upp i Autodatas system,

1.4.4. att du skyddar, och får dina medarbetare, leverantörer och/eller ombud att skydda inloggningsuppgifter som används för att nå tjänsterna, och hålls ansvarig för tillgången till tjänsterna genom sådana inloggningsuppgifter. Du garanterar dessutom att de ska meddela Autodata om sådan otillåten användning av inloggningsuppgifter eller andra säkerhetsbrott, bland annat förlust, stöld eller otillåtet yppande av inloggningsuppgifter och att tjänsterna endast får nås av behöriga medarbetare från behöriga platser enligt ditt avtal med Autodata (”behöriga platser”), och du ska föra en skriftlig, uppdaterad lista över medarbetare som använder tjänsterna och behöriga platser och tillhandahålla en sådan lista till Autodata inom tio dagar efter Autodatas skriftliga förfrågan som kan komma när som helst, och

1.4.5. att du på egen bekostnad kontrollerar, samt får dina medarbetare, leverantörer och/eller ombud att kontrollera, att alla sådana ytterligare handlingar och saker i nödvändiga fall följer dataskyddslagen, bland annat avseende en omedelbar installation av och/eller uppgradering av Autodatas senaste utgåva eller versioner av Autodatas relevanta programvara eller system.

1.5. Du bekräftar att Autodata anförtror sig till dig för anvisningar avseende den utsträckning som Autodata har rätt att använda och behandla dina personuppgifter i. Därför kommer inte Autodata att vara ansvarigt för, och du ska omedelbart på begäran och fullständigt ersätta Autodata och hålla Autodata fullständigt och effektivt ersatta för, samtliga kostnader, anspråkskrav, krav, utgifter, (inklusive juridiska kostnader och utbetalningar med full ersättning), förluster (inklusive indirekta förluster, förlust av eller korrupta data, försämring av rykte, goodwill och avkastning), åtgärder, förfaranden och ansvar oavsett natur som ådragits Autodata eller för vilka Autodata kan bli ansvariga på grund av anspråkskrav väckt av en registrerad person eller tillsynsmyndighet till följd av någon handling eller något utelämnande av Autodata, i den utsträckning sådan åtgärd eller sådant utelämnande uppstått till följd av dina anvisningar.

1.6. Du ska omedelbart på begäran fullständigt ersätta Autodata och hålla Autodata fullständigt och effektivt ersatta för samtliga kostnader, anspråkskrav, krav, utgifter (inklusive juridiska kostnader och utbetalningar med full ersättning), förluster (inklusive indirekta förluster, förlust av eller korrupta data, försämring av rykte, goodwill och avkastning), åtgärder, förfaranden och ansvar oavsett natur som ådragits Autodata eller dess närstående bolag i anslutning till underlåtenhet av dig eller tredje part utsedd av dig att följa någon av bestämmelserna i klausul 1.4. och/eller dataskyddslagen avseende dina personuppgifter.

1.7. I den utsträckning någon konflikt uppstår mellan föreliggande personuppgiftsförteckning och andra delar av licensavtalet får den här personuppgiftsförteckningen företräde och gäller. Föreliggande personuppgiftsförteckning och skyldigheterna här fortlöper efter uppsägning eller utgång av licensavtalet oavsett hur påverkan och förekomst.

T&C_O/V6.3